PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                        35                                29.12.2005

 

 

 

Protokoll fört vid pleniföredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Närvarande                                                      Frånvarande                                                     Justerat

RN - JS - LW - HL - RK - BL            CG                                                  Omedelbart

 

Ordförande                                                      Föredragande                                       Protokollförare

L a n t r å d
Roger Nordlund

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Avdelningschef

Niklas Karlman

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


 

Nr 46

Inköp av bränslen till landskapsregeringens färjor, fordon och fastigheter för år 2006.

T10/05/4/56

856-857 T10

Protokoll fört i samband med öppnandet av anbud antecknades för kännedom.

 

Landskapsregeringen beslöt godkänna anbudet och beställa bränslet från Rundbergs Bil & Service Ab, från Mariehamn, för tiden 1.1-31.12.2006.

 

_______________________________________________