BESLUTSFÖRTECKNING

                                                                                     Nummer                                Ärendenr

                                                                                                                                      1                                    1 - 6

 

                                                                                                                                             

 

Tjänstemannabeslut                                                        Månad och år: Januari 2011

Trafikavdelningen, T10

Allmänna byrån

 

 

Beslutande

Avdelningschef                               

Niklas Karlman                              

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende    Datum     Dnr                               Exp.nr               Beslut


     1          4     T10/10/3/43         1 T10          Beslöts att inte utnämna någon av de sökande till tjänsten som teknisk inspektör samt att lämna tjänsten vakant tillsvidare, under vilken tid motsvarande funktion köps in.

Konstaterades att tio personer sökt tjänsten som teknisk inspektör, beslutet motiveras enligt följande:

-                       Tjänsten har sju sökanden som uppfyller behörighetsvillkoren, men vilka inte i tillräcklig utsträckning bedöms lämpliga för tjänsten

-                       Landskapsregeringen anser det inte motiverat att lediganslå tjänsten på nytt på grund av en nära förestående omstrukturering av arbetet inom enheten och beaktande tidsåtgången för en ny rekryteringsprocess

 

     2          7                                 2 T10          Beslut om partiell tjänstledighet

 

     3        21                                 40 T10        Lediganslår en ordinarie tjänst som byggmästare

 

     4        28                                 58 T10        Beslut om tjänstledighet

 

     5        31                                 64 T10        Beslut om uppsägning

 

     6                                                                Avdelningschefens tjänsteresa angående skiljemannaförfarandet i Skarven ärendet i Stockholm 17-18 januari 2011

______________________________________________