BESLUTSFÖRTECKNING

                                                                                     Nummer                                Ärendenr

                                                                                         3                                      5 - 6

 

 

 

Tjänstemannaföredragning                                          Månad och år: Februari 2011 

Trafikavdelningen, T10

Allmänna byrån, 2

 

 

Beslutande                                                       Föredragande

Avdelningschef

Niklas Karlman

Vägingenjör
Stig Janson

 

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende    Datum     Dnr                               Exp.nr               Beslut


  5-6        21                                 92 -             Beslut om byggande av busshållplatser

                                                    93 T10

 

_____________________________________________