BESLUTSFÖRTECKNING

                                                                                     Nummer                                Ärendenr

                                                                                         4                                    20 - 26

 

 

 

Tjänstemannaföredragning                                          Månad och år: April 2011 

Trafikavdelningen, T10

Allmänna byrån, 2

 

 

Beslutande                                                                                                                               Föredragande

Avdelningschef

Niklas Karlman

Stf. avdelningschef

Björn Ekblom

Vägingenjör
Stig Janson

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende    Datum     Dnr                               Exp.nr               Beslut


   20          4                                 193 T10      Beslut om väganslutning

 

   21          6                                 202 T10      Beslut om bostadsanslutning

 

   22          7                                 204 T10      Beslut om väganslutning

 

   23        18                                 234 T10      Brev angående granskning av gång- och cykelvägsbelysning

 

   24        18                                 235 T10      Brev om detaljplan för Käringsunds Camping

 

   25        19                                 238 T10      Beslut om vägbelysning

 

   26        19                                 241 T10      Beslut om väganslutning

 

_____________________________________________