BESLUTSFÖRTECKNING

                                                                                     Nummer                                Ärendenr

                                                                                         6                                    38 - 41

 

 

 

Tjänstemannaföredragning                                          Månad och år: Juni 2011 

Trafikavdelningen, T10

Allmänna byrån, 2

 

 

Beslutande                                                       Föredragande

Avdelningschef

Niklas Karlman

Vägingenjör
Stig Janson

 

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende    Datum     Dnr                               Exp.nr               Beslut


   38        21                                 369 T10      Beslut om befintlig väganslutning

 

   39        21                                 370 T10      Beslut om busskur

 

   40        27                                 385 T10      Beslut om vägförrättning

 

   41        28                                 389 T10      Beslut om väganslutning

 

      

_____________________________________________