BESLUTSFÖRTECKNING

                                                                                     Nummer                                Ärendenr

Beskrivning: regeringen_svartvit                                                                                         9                                    48 - 53

 

 

 

Tjänstemannaföredragning                                          Månad och år: September 2011 

Trafikavdelningen, T10

Allmänna byrån, 2

 

 

Beslutande                                                       Föredragande

Avdelningschef

Niklas Karlman

Vägingenjör
Stig Janson

 

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..

 


Ärende    Datum     Dnr                               Exp.nr               Beslut


   48          1                                 508 T10      Beslut om trafiktillstånd

 

   49          7                                 518 T10      Utlåtande gällande ändring av stadsplan

 

   50          7                                 519 T10      Beslut om avgrävning av väg

 

   51          7                                 533 T10      Utlåtande angående besvär om väganslutning

 

   52        14                                 535 T10      Beslut om temporär hastighetsbegränsning

 

   53        14                                 537 T10      Beslut om ledningsdragning

 

                  

_____________________________________________