BESLUTSFÖRTECKNING

                                                                                     Nummer                                Ärendenr

                                                                                         2                                         2

 

 

 

Tjänstemannaföredragning                                          Månad och år: Juni 2011 

Trafikavdelningen, T10

Allmänna byrån, 3

 

 

Beslutande                                                       Föredragande

Avdelningschef

Niklas Karlman

Bro- och hamningenjör

Ian Bergström

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende    Datum     Dnr                               Exp.nr               Beslut


     2        23                                 378 T10      Beslut om kajplatser i Degerby och Färjsundet              

__________________________________________________