BESLUTSFÖRTECKNING

                                                                                     Nummer                                Ärendenr

                                                                                         3                                         3

 

 

 

Tjänstemannaföredragning                                          Månad och år: Augusti 2011

Trafikavdelningen, T10

Allmänna byrån, 5

 

 

Beslutande                                                       Föredragande

Avdelningschef

Niklas Karlman

Trafikingenjör

Björn Ekblom

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende    Datum     Dnr                               Exp.nr               Beslut


     3        16                                 454 T10      Beslut om bidrag för plogning av isvägar

 

__________________________________