PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 18                                  2.6.2015

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Infrastrukturavdelningen

Allmänna byrån

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                      Justerat

Minister
Veronica Thörnroos

Byråchef
Petra Bengts

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 36

Dispens från åldersbestämmelserna för trafiklärarkort

ÅLR 2015/3623

331 I1

Landskapsregeringen beslöt att avvisa ansökan utan prövning i sak.

 

Enligt 22 § 3 mom. körkortslag (1991:79) för landskapet Åland ska en ansökan om trafiklärarkort prövas av polisen. Under förutsättning att villkoren uppfylls beviljas trafiklärarkort för den tid som sökandens körkort är i kraft. Trafiklärarkort får inte beviljas sökande som fyllt 70 år.

 

Enligt 60 § körkortslagen kan landskapsregeringen på synnerliga skäl medge undantag från de ålders- och hälsokrav som gäller körkort och yrkeskörtillstånd för personbil. I detta fall är det dock inte fråga om varken körkort eller yrkeskörtillstånd.

 

Landskapsregeringen konstaterar att laglig grund för att pröva ansökan saknas. Landskapsregeringen saknar därmed behörighet att bevilja en sådan dispens som avses i ansökan.

 

Landskapsregeringen beslutar med stöd av ovanstående att avvisa ansökan utan prövning i sak.

 

______________________________________________