regeringen_svartvit                                                                    PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                        10                                 28.5.2015

 

 

 

Protokoll fört vid pleniföredragning

Infrastrukturavdelningen

Trafikbyrån

 

 

Närvarande                                                      Frånvarande                                                     Justerat

CG - RN - VT - JE                               CA - FK - WV                                    Omedelbart

 

Ordförande                                                      Föredragande                                      Protokollförare

Lantråd
Camilla Gunell

Minister

Veronica Thörnroos

Trafikingenjör

Elin Lindfors

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 13

Fastställande av vägplan för byte av bro till rörbro samt förbättring av bygdeväg 890, sektion 0-430, vid Fiskökroken i Brändö kommun.

ÅLR 2013/6327

322-323 I1

Förenämnda vägplan fastställdes med beaktande av åtgärdslista enligt bilaga I115P10.

 

Utlåtande har inkommit från miljöbyrån och museibyrån.

_______________________________________________


 

Bilaga I115P10

                                                                                                                                                                             

Mariehamn 25.5.2015
Elin Lindfors
Trafikingenjör

Bemötande angående påpekanden mot vägplan för vägplan för byte av bro till rörbro samt förbättring av bygdeväg 890, sektion 0-430, vid Fiskökroken i Brändö kommun.

 

Under utställningstiden har två utlåtanden inkommit.

Brändö kommun
Vägplaneförlaget har behandlats vid kommunfullmäktiges möte 22.04.2015. Vägplanen godkänns, inga anmärkningar med anledning av planen har kommit kommunen till känna.

Utlåtande från museibyrån

Museibyrån konstaterar att inga kända antikvariska hinder finns för det föreslagna arbetet. Området är dock inte inventerat med hänsyn till maritima lämningar. Om det i samband med arbetet framkommer lämningar ska arbetet omedelbart avbrytas och museibyrån kontaktas.

Bemötande:
Trafikbyrån noterar.

Utlåtande från miljöbyrån

Miljöbyrån känner inte till om det i området har gjorts några systematiska naturinventeringar. Verksamhetsutövaren ansvarar för att utreda förekomster av arter och biotoper som är särskilt skyddsvärda eller fridlysta inom verksamhetsområdet samt organiserar byggandet så att byggandet inte skadar dem.

Bemötande:
Trafikbyrån har beställt en naturinventering, vilken kommer att utföras innan vägbygget påbörjas.

Anmärkningarna

Inga anmärkningar har inkommit.