regeringen_svartvit                                                                    PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                        11                                  4.6.2015

 

 

 

Protokoll fört vid pleniföredragning

Infrastrukturavdelningen

Trafikbyrån

 

 

Närvarande                                                      Frånvarande                                                     Justerat

CG - RN - VT - JE - WV                       CA - FK                                            Omedelbart

 

Ordförande                                                      Föredragande                                      Protokollförare

Lantråd
Camilla Gunell

Minister

Veronica Thörnroos

Trafikingenjör

Elin Lindfors

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 14

Fastställande av vägplan för anläggande av separat gång- och cykelväg och breddning av landsväg nr 4 mellan Geta kyrka och Höckböle, sektion 0-300 och 500-4020, i Geta kommun.

ÅLR 2014/5326

338-339 I1

Förenämnda vägplan fastställdes med beaktande av bilaga I115P11, bemötande av utlåtanden och anmärkningar.

 

Utlåtande har inkommit från miljöbyrån och museibyrån.

_______________________________________________


 

Bilaga I115P11

Mariehamn 2.6.2015
Elin Lindfors
Trafikingenjör

Bemötande av utlåtanden och anmärkningar –
förslag till vägplan för anläggande av separat gång- och cykelväg och breddning av landsväg nr 4 mellan Geta kyrka och Höckböle, sektion 0-4020, i Geta kommun

 

I detta skede fastställs enbart sektion 0-300 och sektion 500-4020 av vägplaneförslaget. Observera dock att vägplaneförslaget för hela sträckan varit utställd under tiden 3 till 17 december 2014 och att genmälet därför omfattar samtliga utlåtanden och anmärkningar som kommit in till Landskapsregeringen. 

Under utställningstiden har två utlåtanden inkommit.

 

Geta kommun
Vägplaneförlaget har behandlats vid kommunfullmäktiges möte 08.04.2015. Vägplanen godkänns, inga anmärkningar med anledning av planen har kommit kommunen till känna.

 

Utlåtande från museibyrån

a)      Museibyrån konstaterar att den aktuella vägplanen berör två kända fornlämningar, Ge 16.1 och Ge 15.4.

b)      Utöver de två kända fornlämningarna finns även fornlämning Ge 16.7, vars utsträckning är osäker. Fornlämningen behöver avgräsas genom en arkeologisk undersökning.

c)       Längs vägsträckan finns ett antal kulturhistoriska värdefulla miljöer som tangerar det aktuella vägområdet; kyrkomiljön vid vägkorsningen till Olofsnäs, Eskils (5:12), Mellangård (8:15), Gropens gård (Påvalls), Snickebo (9:62) och Berglund (1:28). Med hänsyn till gårdsmiljöernas stora kulturhistoriska och miljömässiga värden får vägområdet i samband med den planerade vägbyggnaden inte breddas i anslutning till denna bebyggelse så att byggnadsmiljöerna och närområdet skadas eller att de kulturhistoriska värdena minskar.

Bemötande:

a)      Vad gäller fornlämning Ge. 16.1 kommer denna inte att beröras av vägbyggnationen, till följd av att mindre justeringar av släntutbredningen har gjorts. Beträffande fornlämning Ge 15.4 finns denna inom sektion 300-500 av vägplanen som fastställs i ett senare skede.

b)      En arkeologisk undersökning av området har gjorts. Museibyrån har meddelat att det vid Ge 16.7 inte hittats några fornlämningar, kulturlager eller tecken på forntida spår.

c)       Trafikbyrån har i den mån det varit möjligt, under de givna förutsättningarna, anpassat planeringen och undvikit att göra några förändringar på dessa platser.

 

 


 

Utlåtande från miljöbyrån

a)      Längs vägen finns två torrängar som är viktiga för den utrotningshotade ängsnätsfjärilen. Ingendera har lagskydd enligt den åländska naturvårdslagen. Torrängar är dock mycket viktiga för den biologiska mångfalden och miljöbyrån rekommenderar att man ordnar arbetet så att skadan på ängen blir så liten som möjligt.

b)      Miljöbyrån känner inte till om det i området har gjorts några systematiska naturinventeringar. Verksamhetsutövaren ansvarar för att utreda förekomster av arter och biotoper som är särskilt skyddsvärda eller fridlysta inom verksamhetsområdet samt organiserar byggandet så att byggandet inte skadar dem.

Bemötande:

a)      Trafikbyrån kommer att be entreprenören att iaktta försiktighet vid dessa områden.

b)      Trafikbyrån har beställt en naturinventering, vilken kommer att utföras innan vägbygget påbörjas.

 

Anmärkningarna

Inga anmärkningar har inkommit.