PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                  7                                   2.6.2015

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Infrastrukturavdelningen

Produktionsbyrån

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                      Justerat

Minister
Veronica Thörnroos

Biträdande avdelningschef

Niklas Karlman

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 9

Trafikverkets begäran om yttrande rörande planerade skyddade platser

ÅLR 2015/6412

Beslöts att överföra ärendet för behandling i plenum.

 

___________________________________________