regeringen_svartvit                                                                    PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                         1                                   4.6.2015

 

 

 

Protokoll fört vid pleniföredragning

Infrastrukturavdelningen

Produktionsbyrån

 

 

Närvarande                                                      Frånvarande                                                     Justerat

CG - RN - VT - JE - WV                       CA - FK                                            Omedelbart

 

Ordförande                                                      Föredragande                                      Protokollförare

Lantråd
Camilla Gunell

Minister

Veronica Thörnroos

Biträdande avdelningschef

Niklas Karlman

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 1

Trafikverkets begäran om yttrande rörande planerade skyddade platser

ÅLR 2015/6412

340 I1

Överfört från enskild föredragning 2.6.2015.

 

Beslöts besvara Trafikverket.

                      

Landskapsregeringen konstaterar att handlingarna i ärendet är hemliga med stöd av 9c § landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet.

 

_______________________________________________