PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                  3                                  26.5.2015

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Utbildnings- och kulturavdelningen

Allmänna byrån

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                      Justerat

Minister
Johan Ehn

Avdelningschef
Rainer Juslin

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 3

Chef för Ålands sjösäkerhetscentrum

ÅLR 2015/6096

160 U1

Tjänsten som chef för Ålands sjösäkerhetscentrum är vakant fr.o.m. 1.8.2015. Ålands landskapsregering ska med stöd av Landskapslag (2003:17) om Ålands sjösäkerhetscentrum § 6 mom. 1 utnämna chefen för Ålands sjösäkerhetscentrum. Med anledning av att driften av de frigående färjorna på norra linjen börjar skötas på entreprenad under sommaren har landskapsregeringen i enligheten med lagen som sjöarbetsavtal 8 kap 3-4 § utrett möjligheten att omplacera någon av de arbetstagare vars arbete upphör till tjänsten som chef för Ålands sjösäkerhetscentrum.

 

Ålands landskapsregering konstaterar att sjökapten Ulf Fellman meddelat intresse för tjänsten. Fellman uppfyller de formella behörighetskraven gällande utbildning. Fellman innehar genom arbetserfarenhet förvärvad god kännedom om utbildningsfrågor inom sjöfartsbranschen. Fellman bedöms även i övrigt inneha erfarenhet av ledarskap och egenskaper och som är nödvändiga för ett framgångsrikt handhavande av tjänsten.

 

Beslöts att med stöd av Tjänstemannalagen (2013:45) för landskapet Åland § 30b omplacera sjökapten Ulf Fellman till tjänsten som chef för Ålands sjösäkerhetscentrum. Fellman anställs på prövotid 1.8.2015-28.2.2016.

Nr 4

Ställföreträdande chef för Ålands
sjösäkerhetscentrum

ÅLR 2015/6274

161 U1

Beslöts med stöd av Landskapslag (2003:17) om Ålands sjösäkerhetscentrum § 6 mom. 1 utnämna kursplanerare, sjökapten Daniel Friman till ställföreträdande chef för Ålands sjösäkerhetscentrum för tiden 1.6-31.7.2015.

_____________________________