PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                  6                                  18.5.2015

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Utbildnings- och kulturavdelningen

Utbildningsbyrån

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                      Justerat

Minister
Johan Ehn

Byråchef
Elisabeth Storfors

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 14
Ansökan om medel

ÅLR 2015/264

43 U2

 

Konstaterades att styrelsen för Ålands gymnasium anhåller om ett extra anslag om 32.000 euro för att underlätta genomförandet av kravet på att alla studerande vid Ålands lyceum ska ha tillgång till egen digital läsutrustning från höstterminen 2015.

 

Styrelsen för Ålands gymnasium fördelar beviljade medel i enlighet med anvisningar och styrdokument, samt fattar beslut om fördelning av medel och inköp av utrustning i enlighet med 56 § LL (2011:13) samt 9 § LF (1997:60) om studiesociala förmåner för studerande på gymnasialstadienivå i landskapet Åland.

 

Beslöts att inte bevilja medel utifrån styrelsens anhållan. Landskapsregeringen har inte reserverat medel i budget för ändamålet. Medel finns att tillgå internt, eftersom Ålands gymnasiums bokslut för år 2014 visar på ett överskott på drygt 1,5 miljoner euro.

______________________________