PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                  8                                  27.5.2015

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Utbildnings- och kulturavdelningen

Utbildningsbyrån, U2

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                      Justerat

Minister
Johan Ehn

Byråchef
Elisabeth Storfors

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 19

Bordlagt ärende från 26.5.2015

En flexibel grundskola i skärgårdsmiljö

ÅLR 2015/6289

51 U2

Konstaterades att under åren 2013 – 2014 har en del åtgärder vidtagits för att stärka den digitala kompetensen hos lärare i skolor med sviktande elevunderlag. Representanter för berörda skolor har framfört ett behov av fortsatt stöd i sitt utvecklingsarbete.

 

Nästa steg i det fortsatta utvecklingsarbetet är att skapa och testa metoder och system som kan appliceras i grundskolans undervisning. Utvecklingen gällande webbaserade undervisningsmetoder sker kontinuerligt. Det är viktigt att knyta an projektets metodutveckling till forskning för att även få en vetenskaplig förankring i resultaten.

 

Visionen är att den åländska skärgården har levnadskraftiga grundskolor som möjliggör en likvärdig undervisning i elevens närmiljö och som möjliggör för små skolor att erbjuda relevanta och lockade lärartjänster i de olika skolorna.

Målet är att i första hand att skapa ett system för skolorna som möjliggör en flexibilitet vad gäller organisation, undervisningsmetoder och arbetssätt med följande delmål:

 

·         hitta lösningar för utformandet av meningsfulla tjänster som lockar behöriga lärare att söka till och stanna kvar vid en skola,

·         hitta arbetsformer och system för att stöda elevers lärande i skolor med sviktande elevunderlag,

·         hitta metoder för distansundervisning för att erbjuda en likvärdig undervisning med hög nivå,

·         hitta sätt att garantera lärande i sociala sammanhang där undervisningsmetoderna bygger på ett socialt lärande

·         att prövade metoder och arbetssätt kan appliceras i, utveckla och stöda den vanliga undervisningen inom olika utbildningsnivåer

·         att metoder och system är vetenskapligt förankrade

Beslöts att vidareutveckla, testa och pröva system och metoder i projektform. Fortsatta beslut inom ramen för projektet tas på tjänstemannanivå.

__________________________________