PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                  5                                   2.6.2015

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Utbildnings- och kulturavdelningen

Kulturbyrån, U3

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                      Justerat

Minister
Johan Ehn

Byråchef
Jan Ole Lönnblad

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 11

Förslag att Nordens institut på Åland
flyttas till Smakbyn, Kastelholm

ÅLR 2015/1184

49 U3

Jenny och Michael Björklund som driver Smakbyn i Kastelholm föreslår att Nordens institut på Åland (NIPÅ) flyttas till Smakbyn. Förslagsställarna planerar en stor utbyggnad av Smakbyn och enligt planerna ska utrymmen för kultur– och konstaktiviteter beaktas. En flytt av NIPÅ skulle enligt Jenny och Michael Björklund skapa ett nordiskt hus i Kastelholm.

Konstaterades att Nordiska ministerrådet (NMR) är huvudman för NIPÅ. Landskapsregeringen kan därför inte själv besluta om en flytt av NIPÅ. Detta måste ske i samråd med NIPÅs styrelse och NMR.

 

NIPÅ:s styrelse som har hörts i ärendet anser att institutionen gärna kan samarbeta om olika projekt med Smakbyn. Däremot anser styrelsen att institutet fortsättningsvis bör finnas i Mariehamn för att ha en så central placering som möjligt i det åländska kulturlivet. 

 

Landskapsregeringen anser att det Björklunds förslag inte tillräcklig tydligt beskriver verksamhetsfördelarna för NIPÅ om institutet finns i Kastelholm. En diskussion med NMR på basis av det nu aktuella förslaget är därför inte aktuell.

 

Nr 12

Tillsättande av kommitté för projektering av
torrdocka för 4mbk Pommern

ÅLR 2015/2545

50 U3

Mariehamns stad planerar tillsättandet av en kommitté som ska ansvara för skissritningar, kostnadsberäkningar, projektorganisation samt finansiering och tidsplan för byggandet av en torrdocka till museifartyget Pommern. Landskapsregeringen erbjuds en permanent plats för en sakkunnig i kommittén.

Kommittén ska inom september 2015 presentera olika alternativ för lösningar i prioritetsordning med ungefärliga kostnadsberäkningar.

Beslöts att byråchef Jan Ole Lönnblad deltar i kommitténs möten. Landskapsregeringen anser dock att dess representant i kommittén inte bör vara medlem utan ha observatörsstatus.

_______________________________________