PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                  7                                  20.5.2015

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Utbildnings- och kulturavdelningen

Museibyrån U4b

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                      Justerat

Minister

Johan Ehn

Överantikvarie

Elisabeth Palamarz

Omedelbart

 

…………………….……...…….....…..         …………………….……...…….....…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 9

Framställning om skydd för Kastelholms kungsgård.

Museibyråns utredning och skyddsförslag daterat 3.2.2015.

ÅLR 2014/9707

106 U4

 

Konstaterades att museibyrån har tagit fram utredning över Kastelholms kungsgårds kulturhistoriska värden och på basis av denna, med stöd av § 1, § 11 3 mom. och § 65, 6 mom. i Plan och bygglagen (2008:102), fört fram en framställning om skydd av gårdens bebyggelse och tillhörande gårdsområde i enlighet med LL om skydd för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse (1988:56).

 

Landskapsregeringen har den 3 februari 2015 tagit del av framställningen och med stöd av § 5 i LL om skydd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse beslutat att ta upp ärendet till prövning.

 

Konstateras vidare att inom ramen för prövningsprocessen har förslaget till skyddsbestämmelserna nu blivit förankrat hos landskapets fastighetsbyrå med tanke på byråns ansvar för förvaltning av landskapets kulturhistoriska fastigheter.

 

Beslöts att med stöd av lagens § 7 höra Sunds kommun i ärendet.

 

_____________________________________________