PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                  8                                   2.6.2015

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Utbildnings- och kulturavdelningen

Museibyrån

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                      Justerat

Minister
Johan Ehn

Överantikvarie
Marita Karlsson

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 10

Anhållan om rubbande av den del av fornlämning Ge 15.4 som berörs av förslag till vägplan för området.

ÅLR 2014/5326

111 U4

Ålands landskapsregering, Infrastrukturavdelningens trafikbyrå har anhållit om att de delar av fornlämning 15.4, som berörs av förslaget till vägplan för nybyggnad av gång-och cykelväg och förbättring av landsväg nr 4 på sträckan Geta kyrka- Höckböle, undersöks arkeologiskt så att tillstånd till rubbande kan ges. Byrån har erhållit en uppskattning av kostnaden för den arkeologiska undersökningen av museibyrån. Kostnaden har antagits genom beslut av trafikbyrån 2015-5-27.

 

Landskapsregeringen beslöt genomföra undersökningen då den aktuella delen av fornlämningen bedöms förorsaka oskäligt stor olägenhet i förhållande till dess betydelse. Kontakt med trafikbyrån kommer att ske i enlighet med beslutet av den 2015-5-27. Museibyrån meddelar trafikbyrån då undersökningen genomförts och slutligt tillstånd till rubbande kan ges enligt 11 § LL om fornminnen.

 

Kostnaderna debiteras Infrastrukturavdelningen, trafikbyrån.

_________________________________________________