PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                  9                                   2.6.2015

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Utbildnings- och kulturavdelningen

Museibyrån

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                      Justerat

Minister
Johan Ehn

Landskapsantikvarie
Viveka Löndahl

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 11

Entreprenaduppdrag gällande inredning till Ålands museums basutställning.

ÅLR 2014/9397

112 U4

Ålands landskapsregering beslöt teckna avtal med RIKSEN OÜ som har MIPLA OÜ som underleverantör.

________________________________