Ålands författningssamling (pdf-format)
Vill du prenumerera på Ålands författningssamling gå in på sidan Prenumerera på Ålands författningssamling och beställ din prenumeration. Då får du ett e-post meddelande när nya författningar läggs ut.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 


Ålands författningssamling 1998
ÅFS 123/1998
LANDSKAPSFÖRORDNING om semester för vissa landskapets tjänstemän som inte är anställda i huvudsyssla
ÅFS 122/1998
LANDSKAPSFÖRORDNING om semester för landskapets tjänstemän
ÅFS 121/1998
LANDSKAPSFÖRORDNING om lagberedningen
ÅFS 120/1998
LANDSKAPSFÖRORDNING om landskapsstyrelsens allmänna förvaltning
ÅFS 119/1998
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT om inrättande av Gloet naturreservat i Vårdö kommun
ÅFS 118/1998
FÖRORDNING om polisförvaltningen i landskapet Åland
ÅFS 117/1998
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Israel för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
ÅFS 116/1998
LANDSKAPSLAG om ändring av 12 § landskapsskattelagen
ÅFS 115/1998
LANDSKAPSLAG om ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland
ÅFS 114/1998
LANDSKAPSLAG om upphävande av 5 § landskapslagen om kommunalskatt för gårdsbruk
ÅFS 113/1998
LANDSKAPSFÖRORDNING om naturvård
ÅFS 112/1998
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om miljöberättelser och miljökonsekvensbedömningar
ÅFS 111/1998
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet
ÅFS 110/1998
LANDSKAPSFÖRORDNING om PCB-avfall
ÅFS 109/1998
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 1 § landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om livsmedel
ÅFS 108/1998
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 1 § landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel
ÅFS 107/1998
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksför-fattningar om explosionsfarliga ämnen och kemikalier
ÅFS 106/1998
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT angående beskattningsgrunder för år 1998
ÅFS 105/1998
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av vattenförordningen för landskapet Åland
ÅFS 104/1998
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå och i protokollet till konventionen samt om ändring av 26 § tullagen
ÅFS 103/1998
LANDSKAPSFÖRORDNING om fritidsbåtars säkerhets- och miljökrav
ÅFS 102/1998
LANDSKAPSLAG om fritidsbåtars säkerhet
ÅFS 101/1998
LANDSKAPSFÖRORDNING om offentlig upphandling
ÅFS 100/1998
LANDSKAPSLAG om ändring av idrottslagen för landskapet Åland
ÅFS 99/1998
LANDSKAPSFÖRORDNING om skydd av djur som används för försök och andra vetenskapliga ändamål
ÅFS 98/1998
LANDSKAPSFÖRORDNING om slakt och avlivning av djur
ÅFS 97/1998
DJURTRANSPORTFÖRORDNING
ÅFS 96/1998
DJURSKYDDSFÖRORDNING
ÅFS 95/1998
DJURSKYDDSLAG för landskapet Åland
ÅFS 94/1998
LANDSKAPSFÖRORDNING om tillämpning i landskapet Åland av ett statsrådsbeslut om förbränning av farligt avfall
ÅFS 93/1998
LANDSKAPSFÖRORDNING om förpackningar och förpackningsavfall
ÅFS 92/1998
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT om avfall och farligt avfall samt förfaranden för återvinning och slutligt omhändertagande
ÅFS 91/1998
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om renhållning
ÅFS 90/1998
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av andra tilläggsbudget för landskapet Åland år 1998
ÅFS 89/1998
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksbestämmelser om elektricitet
ÅFS 88/1998
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av vissa bestämmelser i det nordiska avtalet om samarbete i fråga om bekämpning av förorening av havet genom olja eller andra skadliga ämnen.
ÅFS 87/1998
LANDSKAPSFÖRORDNING om stöd för skogsbruksåtgärder
ÅFS 86/1998
LANDSKAPSFÖRORDNING om skogsvård
ÅFS 85/1998
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om lantbruks- och skogsnämnder
ÅFS 84/1998
LANDSKAPSLAG om stöd för skogsbruksåtgärder
ÅFS 83/1998
LANDSKAPSLAG om skogsvård
ÅFS 82/1998
LANDSKAPSLAG om naturvård
ÅFS 81/1998
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Förbundsrepubliken Tyskland om social trygghet
ÅFS 80/1998
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Mexico för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
ÅFS 79/1998
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksbestämmelser om elektricitet
ÅFS 78/1998
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksbestämmelser om elektricitet och centralantennanläggningar
ÅFS 77/1998
LANDSKAPSLAG om ändring av ellagen för landskapet Åland
ÅFS 76/1998
LANDSKAPSLAG om tillämpning i landskapet Åland av lagen om kommunala tjänsteinnehavares anställningstrygghet
ÅFS 75/1998
LANDSKAPSLAG om ändring av 37 § tjänstemannalagen för landskapet Åland
ÅFS 74/1998
LANDSKAPSLAG om ändring av 2 § landskapslagen om tjänstekollektivavtal
ÅFS 73/1998
LANDSKAPSLAG om upphävande av landskapslagen om semester för landskapets tjänstemän
ÅFS 72/1998
LANDSKAPSLAG om upphävande av 6 § 3 mom. landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet
ÅFS 71/1998
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om lagberedningen
ÅFS 70/1998
LANDSKAPSLAG om Ålands landskapsstyrelses allmänna förvaltning
ÅFS 69/1998
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om Ålands landskapsstyrelse
ÅFS 68/1998
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 3 § landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om explosionsfarliga ämnen och kemikalier
ÅFS 67/1998
LANDSKAPSFÖRORDNING om utkomststöd
ÅFS 66/1998
LANDSKAPSLAG om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd
ÅFS 65/1998
LANDSKAPSLAG om ändring av 40 § grundskolelagen för landskapet Åland
ÅFS 64/1998
LANDSKAPSLAG om ändring av 1 och 4 §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande
ÅFS 63/1998
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner
ÅFS 62/1998
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om studiestöd
ÅFS 61/1998
LANDSKAPSFÖRORDNING om läroavtalsutbildning
ÅFS 60/1998
LANDSKAPSLAG om ändring av 1 § landskapslagen om utbildning efter grundskolan
ÅFS 59/1998
LANDSKAPSLAG om läroavtalsutbildning
ÅFS 58/1998
LANDSKAPSFÖRORDNING om avbytarverksamhet för lantbrukare
ÅFS 57/1998
LANDSKAPSLAG om avbytarverksamhet för lantbrukare
ÅFS 56/1998
LANDSKAPSFÖRORDNING om anordningars energieffektivitet
ÅFS 55/1998
LANDSKAPSLAG om tillämpning i landskapet Åland av lagen om anordningars energieffektivitet
ÅFS 54/1998
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av första tilläggsbudget för landskapet Åland år 1998
ÅFS 53/1998
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av vissa bestämmelser i Europeiska energistadgefördraget och det protokoll som ansluter sig till det
ÅFS 52/1998
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet om ändring av avtalet med Kina för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
ÅFS 51/1998
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av vissa bestämmelser i Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Tunisiska republiken, å andra sidan.
ÅFS 50/1998
LANDSKAPSLAG om ändring av 3b § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om livsmedel
ÅFS 49/1998
LANDSKAPSLAG om ändring av 3b § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier
ÅFS 48/1998
LANDSKAPSLAG om ändring av 6 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet
ÅFS 47/1998
LANDSKAPSLAG om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel
ÅFS 46/1998
LANDSKAPSLAG om ändring av 85 § landskapslagen om hälsovården
ÅFS 45/1998
LANDSKAPSLAG om ändring av 14 § landskapslagen om hälso- och sjukvården
ÅFS 44/1998
LANDSKAPSLAG om tillämpning i landskapet Åland av arbetstidslagen
ÅFS 43/1998
LANDSKAPSLAG om ändring av 3 § landskapslagen om rundradioverksamhet
ÅFS 42/1998
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om skattelättnader för främjande av produktions- och turistföretagsverksamhet
ÅFS 41/1998
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 3 § landskapsförordningen omn tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om explosionsfarliga ämnen och kemikalier
ÅFS 40/1998
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 1 § landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel
ÅFS 39/1998
FÖRORDNING om utvärdering av sjöfartsutbildning i landskapet Åland
ÅFS 38/1998
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om laxfiske inom landskapets vattenområde samt med i landskapet registrerade fartyg
ÅFS 37/1998
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om provisorisk tillämpning av protokollet om Österrikes, Finlands och Sveriges anslut-ning till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och deras medlemsstater och Ukraina
ÅFS 36/1998
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av vissa bestämmelser i Europaavtalet med Litauen
ÅFS 35/1998
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av vissa bestämmelser i Europaavtalet med Lettland
ÅFS 34/1998
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av vissa bestämmelser i Europaavtalet med Estland
ÅFS 33/1998
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT om tillämpning i landskapet Åland av statsrådets beslut om begränsning av utsläpp i vatten av nitrat från jordbruket
ÅFS 32/1998
LANDSKAPSFÖRORDNING om upphävande av 8 kap. grundskoleförordningen för landskapet Åland
ÅFS 31/1998
LANDSKAPSLAG om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i landskapslagen om ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland
ÅFS 30/1998
LANDSKAPSLAG om ändring av 12 § landskapsskattelagen
ÅFS 29/1998
LANDSKAPSLAG om temporär delfinansiering av hälso- och sjukvården i landskapet
ÅFS 28/1998
LANDSKAPSLAG om ändring av 48 § grundskolelagen för landskapet Åland
ÅFS 27/1998
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om planering av och landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamheten
ÅFS 26/1998
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om planering av och landskapsandel för socialvården
ÅFS 25/1998
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna
ÅFS 24/1998
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om skolskjutsning
ÅFS 23/1998
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om besiktning och registrering av fordon
ÅFS 22/1998
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT om tillämpning i landskapet Åland av statsrådets beslut om förbränning av problemavfall
ÅFS 21/1998
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT om inrättande av Träsket naturreservat i Eckerö kommun
ÅFS 20/1998
LANDSKAPSLAG om förfarandet vid rådgivande kommunala folkomröstningar
ÅFS 19/1998
LANDSKAPSLAG om ändring av kommunallagen för landskapet Åland
ÅFS 18/1998
LANDSKAPSLAG om ändring av grundskolelagen för landskapet Åland
ÅFS 17/1998
LANDSKAPSLAG om ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland
ÅFS 16/1998
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT om sotningstaxa
ÅFS 15/1998
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT angående förordnande av Karlbybådarna i Kökars kommun till sälskyddsområde
ÅFS 14/1998
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av vissa bestämmelser i ramkonventionen för skydd av nationella minoriteter
ÅFS 13/1998
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet om ändring av avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
ÅFS 12/1998
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Brasilien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
ÅFS 11/1998
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Förenade Arabemiraten för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
ÅFS 10/1998
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Nederländerna för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
ÅFS 9/1998
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande om provisorisk tillämpning av protokollet om Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Ryssland
ÅFS 8/1998
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 1 § landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om plantmaterial och växtskydd
ÅFS 7/1998
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 11 och 19 §§ landskapsförordningen om Ålands Penningautomatförening och dess verksamhet
ÅFS 6/1998
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT om justering av markbeloppen för de i 2 § 1 mom. landskapslagen om apoteksavgift i landskapet Åland nämnda omsättningsgrupperna samt för apoteksavgiften vid omsättningens nedre gräns.
ÅFS 5/1998
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT angående trafiktaxa för personbefordran med buss i yrkesmässig trafik i landskapet Åland.
ÅFS 4/1998
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av tredje tilläggsbudget för år 1997
ÅFS 3/1998
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 3 § landskapsförordningen om rundradio- och kabelsändningsverksamhet
ÅFS 2/1998
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT angående trafiktaxa för befordran med personbil i beställningstrafik inom landskapet Åland
ÅFS 1/1998
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av budget för landskapet Åland år 1998.
Register till Ålands författningssamling 1998
Innehåller även rättelser.