Ålands författningssamling (pdf-format)
 
Vill du prenumerera på Ålands författningssamling gå in på sidan Prenumerera på Ålands författningssamling och beställ din prenumeration. Då får du ett e-post meddelande när nya författningar läggs ut.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Ålands författningssamling 1999
ÅFS 72/1999
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 1§ landskapsförordningen om tillämpning av i landskapet Åland av riksförfattningar om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel 
ÅFS 71/1999
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 1§ landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om livsmedel
ÅFS 70/1999
LANDSKAPSFÖRORDNING om laxfiske under år 2000 inom landskapets vattenområde samt med fartyg som är registrerade i landskapet 
ÅFS 69/1999
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 1§ landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om planmaterial och växtskydd
ÅFS 68/1999
ÅLAND LAGTINGS BESLUT om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet om ändring av avtalet med Indien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet
ÅFS 67/1999
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT angående beskattningsgrunder för år 1999
ÅFS 66/1999
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT om inrättande av Bråttö naturreservat i Föglö kommun
ÅFS 65/1999
LANDSKAPSFÖRORDNING om elmarknaden
ÅFS 64/1999
FÖRORDNING om allmänna förhandsröstningsställen i landskapet Åland vid val av republikens president år 2000
ÅFS 63/1999
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om förbud mot och förhindrande av olovlig import, export och överföring av äganderätt avseende kulturegendom och i Unidroit-konventionen om stulna eller olagligt exporterade kulturföremål
ÅFS 62/1999
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Israel om social trygghet
ÅFS 61/1999
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT om begränsning av utsläpp i vatten av nitrater från Jordbruket ÅFS 60/1999 -
ÅFS 59/1999
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT om persontaxor för taxibilar inom landskapet Åland
ÅFS 58/1999
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordning om fordons konstruktion, utrustning, skick, användning och belastning
ÅFS 57/1999
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av vissa bestämmelser i den europeiska överenskommelsen om arbetsförhållanden för fordonsbesättningar vid internationella vägtransporter
ÅFS 56/1999
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT om ändring av Ålands landskapsstyrelses beslut om tillämpning i landskapet Åland av vissa statsrådsbeslut rörande åtgärder mot förorening av luften
ÅFS 55/1999
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om fornminnen
ÅFS 54/1999
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 14 § grundskoleförordningen för landskapet Åland
ÅFS 53/1999
LANDSKAPSLAG om Ålands folkhögskola
ÅFS 52/1999
LANDSKAPSFÖRORDNING om tillämpning i landskapet Åland av förordningen om polisens personregister
ÅFS 51/1999
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet
ÅFS 50/1999
LANDSKAPSLAG om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om personregister
ÅFS 49/1999
LANDSKAPSLAG om polisens grundregister
ÅFS 48/1999
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om explosionsfarliga ämnen och kemikalier
ÅFS 47/1999
LANDSKAPSLAG om ändring av 4 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd
ÅFS 46/1999
LANDSKAPSLAG om ändring av jaktlagen för landskapet Åland
ÅFS 45/1999
LANDSKAPSLAG om ändring av tjänstemannalagen för landskapet Åland
ÅFS 44/1999
LANDSKAPSLAG om tjänstledighet för uppdrag som riksdagsman, lagtingsledamot eller medlem av landskapsstyrelsen
ÅFS 43/1999
LANDSKAPSLAG om ändring av ellagen för landskapet Åland
ÅFS 42/1999
LANDSKAPSLAG om befrielse från användnings- och överlåtelserestriktioner för hyresfastigheter
ÅFS 41/1999
LANDSKAPSLAG om upphävande av 32 § 1 mom. 4 punkten landskapslagen om främjande av gårdsbruk
ÅFS 40/1999
LANDSKAPSLAG om bostadsproduktion
ÅFS 39/1999
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av jaktförordningen för landskapet Åland
ÅFS 38/1999
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om hälsovården
ÅFS 37/1999
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT angående trafiktaxa för personbefordran med buss i yrkesmässig trafik i landskapet Åland.
ÅFS 36/1999
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 1 § landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om livsmedel
ÅFS 35/1999
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om jordbrukets miljöstöd
ÅFS 34/1999
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av vissa bestämmelser i Amsterdamfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättande av Europeiska gemenskapen och vissa akter som hör samman med dem
ÅFS 33/1999
LANDSKAPSLAG om ändring av 13 § landskapslagen om rätt att utöva näring
ÅFS 32/1999
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av andra tilläggsbudget för år 1999
ÅFS 31/1999
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av första tilläggsbudget för år 1999
ÅFS 30/1999
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om fodermedel
ÅFS 29/1999
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om planering av och landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamheten
ÅFS 28/1999
LANDSKAPSLAG om ändring av 8 § landskapslagen om planering av och landskapsandel för socialvården
ÅFS 27/1999
LANDSKAPSLAG om ändring av 11 § landskapslagen om landskapsandeler till kommunerna
ÅFS 26/1999
LANDSKAPSLAG om en särskild justering av landskapsandelarna till kommunerna
ÅFS 25/1999
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT angående fastställelse av vissa formulär för lagtingsval och kommunalval
ÅFS 24/1999
FÖRORDNING om skötseln av vissa uppgifter som gäller lagtings- och kommunalval samt rådgivande folkomröstningar i landskapet Åland
ÅFS 23/1999
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT om sotningstaxa
ÅFS 22/1999
LANDSKAPSFÖRORDNING om laxfiske under år 1999 inom landskapets vattenområden samt med fartyg som är registrerade i landskapet
ÅFS 21/1999
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om stöd för bostadsförbättring
ÅFS 20/1999
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om stöd för bostadsproduktion
ÅFS 19/1999
HYRESLAG för landskapet Åland
ÅFS 18/1999
LANDSKAPSLAG om tillämpning i landskapet Åland av foderlagen
ÅFS 17/1999
LANDSKAPSLAG om upphävande av landskapslagen om Ålands flaggas dag
ÅFS 16/1999
LANDSKAPSLAG om ändring av 4 § landskapslagen om Ålands flagga
ÅFS 15/1999
LANDSKAPSFÖRORDNING om rundradio- och kabelsändningsverksamhet
ÅFS 14/1999
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om kabelsändningar till allmänheten
ÅFS 13/1999
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om rundradioverksamhet
ÅFS 12/1999
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Uzbekistan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
ÅFS 11/1999
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av vissa bestämmelser i Europaavtalet med Slovenien
ÅFS 10/1999
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT med allmän anvisning om höjning av hyrorna för bostadslägenheter i landskapet Åland.
ÅFS 9/1999
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT om justering av markbeloppen för de i 2 § 1 mom. landskapslagen om apoteksavgift i landskapet Åland nämnda omsättningsgrupperna samt för apoteksavgiften vid omsättningens nedre gräns.
ÅFS 8/1999
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om förfarandet vid rådgivande kommunala folkomröstningar
ÅFS 7/1999
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om lagtingsval och kommunalval
ÅFS 6/1999
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om explosionsfarliga ämnen och kemikalier
ÅFS 5/1999
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av tredje tilläggsbudget för år 1998
ÅFS 4/1999
LANDSKAPSFÖRORDNING om tillämpning i landskapet Åland av trafikministeriets beslut om ändring av bilars konstruktion
ÅFS 3/1999
LANDSKAPSFÖRORDNING om överföring av vissa förvaltningsuppgifter på Ålands idrottsförbund
ÅFS 2/1999
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT om ändring av bilagan i Ålands landskapsstyrelses beslut om kvalitetskrav på och kontroll av vattnet vid allmänna badstränder och badplatser
ÅFS 1/1999
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av budget för landskapet Åland år 1999.
Register till Ålands författningssamling 1999
Innehåller även rättelser
RÄTTELSEBLAD
TILL ÅFS 66/99 sid. 211
RÄTTELSEBLAD
TILL ÅFS 29/99 sid. 114
RÄTTELSEBLAD
TILL ÅFS 25/99 sid. 101
RÄTTELSEBLAD
TILL ÅFS 25/99 sid. 104