Ålands författningssamling (pdf-format)
 
Vill du prenumerera på Ålands författningssamling gå in på sidan Prenumerera på Ålands författningssamling och beställ din prenumeration. Då får du ett e-post meddelande när nya författningar läggs ut.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Ålands författningssamling 2000
ÅFS 85/2000
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 1 § landskapsförordningen om stöd av vård av barn i hemmet
ÅFS 84/2000
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 2 § landskapsförordningen om barnbidrag
ÅFS 83/2000
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om anordningars energieffektivitet
ÅFS 82/2000
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT angående grunder för beräkning av den hyreskostnad som avses i resekostnadsavdraget för år 2001
ÅFS 81/2000
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT angående beskattningsgrunder för år 2000
ÅFS 80/2000
FÖRORDNING om skötseln i landskapet Åland av förberedande uppgifter för undantagsförhållanden
ÅFS 79/2000
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT om begränsning av utsläpp i vatten av nitrater från jordbruket
ÅFS 78/2000
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 31 § landskapsförordningen om landskapsstyrelsens allmänna förvaltning
ÅFS 77/2000
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om stöd för skogsbruksåtgärder
ÅFS 76/2000
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om stöd för skogsbruksåtgärder
ÅFS 75/2000
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om anordningars energieffektivitet
ÅFS 74/2000
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT om Höckböleholmen naturreservat i Geta kommun
ÅFS 73/2000
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordning om tilllämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om explosionsfarliga ämnen och kemikalier
ÅFS 72/2000
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT om ändirng av Ålands landskapstyrelses beslut om tillämpning i landskapet Åland av vissa statsrådsbeslut rörande åtgärder mot förorening av luften
ÅFS 71/2000
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av andra tilläggsbudget för år 2000
ÅFS 70/2000
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet om ändring av avtalet med Australien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
ÅFS 69/2000
LANDSKAPSFÖRORDNNG om ändring av 1 § landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om livsmedel
ÅFS 68/2000
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel
ÅFS 67/2000
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om jordbrukets miljöstöd och kompensationsbidrag
ÅFS 66/2000
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT angående trafiktaxa för personbefordran med buss i yrkesmässig trafik i landskapet Åland
ÅFS 65/2000
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 3 § landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om explosionsfarliga ämnen och kemikalier
ÅFS 64/2000
LANDSKAPSLAG om ändring av 2 § landskapslagen om arvode för medlem av Ålands landskapsstyrelse
ÅFS 63/2000
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om studiestöd
ÅFS 62/2000
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 7 § landskapsförordningen om studiesociala förmåner för studerande på gymnasialstadienivå i landskapet Åland
ÅFS 61/2000
FÖRORDNING om ett allmänt förhandsröstningsställe i landskapet Åland vid kommunalvalet år 2000
ÅFS 60/2000
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Ukraina om internationell landsvägstrafik
ÅFS 59/2000
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av vissa bestämmelser i Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och staten Israel, å andra sidan
ÅFS 58/2000
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av vissa bstämmelser i Europa-Medelhavsavtalet  om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan
ÅFS 57/2000
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Slovakien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
ÅFS 56/2000
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om Ålands representation i Nordiska rådet
ÅFS 55/2000
LANDSKAPSLAG om ändring av 4 § kommunalskattelagen för landskapet Åland
ÅFS 54/2000
LANDSKAPSLAG om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om personregister
ÅFS 53/2000
LANDSKAPSLAG om ändring av 16 § landskapslagen om offentliga nöjestillställningar
ÅFS 52/2000
LANDSKAPSLAG om ändring av 1 och 4 §§ landskapslagen om behandling av berusade
ÅFS 51/2000
LANDSKAPSLAG om upphävande av 34 § landskapslagen angående ordningsstadga för landsbygden i landskapet Åland
ÅFS 50/2000
POLISFÖRORDNING för landskapet Åland
ÅFS 49/2000
POLISLAG för landskapet Åland
ÅFS 48/2000
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om besiktning och registrering av fordon
ÅFS 47/2000
LANDSKAPSLAG om ändring av körkortslagen för landskapet Åland
ÅFS 46/2000
LANDSKAPSLAG om ändring av vägtrafiklagen för landskapet Åland
ÅFS 45/2000
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT om sotningstaxa
ÅFS 44/2000
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT om persontaxor för taxibilar inom landskapet Åland
ÅFS 43/2000
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Lettland om social trygghet
ÅFS 42/2000
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om studiestöd
ÅFS 41/2000
LANDSKAPSLAG om ändring av 21 § landskapslagen om naturvård
ÅFS 40/2000
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT om polisens tjänstemärke
ÅFS 39/2000
LAG om ändring av 17 § jordförvärvslagen för Åland
ÅFS 38/2000
LAG om ändring av självstyrelselagen för Åland
ÅFS 37/2000
ÅLANDSLANDSKAPSSTYRELSES BESLUT om ändring av landskapsstyrelsens beslut om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om handel med utsäde
ÅFS 36/2000
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om tillämpning av Finlands byggbestämmelsesamling
ÅFS 35/2000
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet om skydd för afro-eurasiska flyttande fåglar
ÅFS 34/2000
LANDSKAPSFÖRORDNING om Ålands polismyndighet
ÅFS 33/2000
LANDSKAPSLAG om ändring av tjänstemannalagen för landskapet Åland
ÅFS 32/2000
LANDSKAPSLAG om ändring av 16 § landskapslagen om yrkesmässig trafik
ÅFS 31/2000
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om parkeringsbot
ÅFS 30/2000
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om ersättande av skador, förorsakade av hjortdjur
ÅFS 29/2000
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om offentliga nöjestillställningar
ÅFS 28/2000
LANDSKAPSLAG om ändring av 2 § landskapslagen om tjänstekollektivavtal
ÅFS 27/2000
LANDSKAPSLAG om ändring av  1 § landskapslagen om polisens grundregister
ÅFS 26/2000
LANDSKAPSLAG om Ålands polismyndighet
ÅFS 25/2000
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om elmarknaden
ÅFS 24/2000
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om brand- och räddningsväsendet
ÅFS 23/2000
LANDSKAPSLAG om ändring av 9 § landskapslagen om landskapsandelar i kommunerna
ÅFS 22/2000
LANDSKAPSFÖRORDNING om landskapets alarmcentral
ÅFS 21/2000
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om ikraftträdande av 1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö
ÅFS 20/2000
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Rumänien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst
ÅFS 20/2000
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om ikraftträdande av avtalet om ekonomisk samverkan, politisk samordning och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mexikos förenta stater, å den andra
ÅFS 19/2000
LANDSKAPSLAG om ändring av näringsstödslagen för landskapet Åland
ÅFS 18/2000
LANDSKAPSLAG om ändring av 13 § landskapslagen om hälso- och sjukvården
ÅFS 17/2000
LANDSKAPSFÖRORDNING om jordbrukets miljöstöd och kompensationsbidrag
ÅFS 16/2000
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om ändring av arbetsordningen för Ålands lagting
ÅFS 15/2000
LANDSKAPSLAG om upphävande av 11 § landskapslagen om bekämpning av flyghavre
ÅFS 14/2000
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT om justering av markbeloppen för de i 2 § 1 mom. landskapslagen om apoteksavgift i landskapet Åland nämnda omsättningsgrupperna samt för apoteksavgiften vid omsättningens nedre gräns
ÅFS 13/2000
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av tredje tilläggsbudget för år 1999
ÅFS 12/2000
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT om upphävande av fridlysningen av en silverpoppel i Prästgården by i Jomala kommun
ÅFS 11/2000
LANDSKAPSFÖRORDNING  om ändring av landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om transport av farliga ämnen
ÅFS 10/2000
LANDSKAPSFÖRORDNING om miljöberättelser och miljökonsekvensbedömningar
ÅFS 9/2000
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om miljökonsekvensbedömningar
ÅFS 8/2000
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av jaktförordningen för landskapet Åland
ÅFS 7/2000
LANDSKAPSLAG om ändring av lagtingsordningen för landskapet Åland
ÅFS 6/2000
LANDSKAPSFÖRORDNING om yrkesmässigtrafik
ÅFS 5/2000
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om register för fiskerinäringen
ÅFS 4/2000
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om yrkesmässig trafik 
ÅFS 3/2000
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT om upphävande av landskapsstyrelsens beslut om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om fodermedel
ÅFS 2/2000
FÖRORDNING om studentexamen i landskapet Åland
ÅFS 1/2000
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av budget för landskapet Åland år 2000
RÄTTELSEBLAD
TILL ÅFS 53/99 s. 175
Register till Ålands författningssamling 2000
Innehåller även rättelser