Ålands författningssamling (pdf-format)
 
Vill du prenumerera på Ålands författningssamling gå in på sidan Prenumerera på Ålands författningssamling och beställ din prenumeration. Då får du ett e-post meddelande när nya författningar läggs ut.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Ålands författningssamling 2001
ÅFS 77/2001
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om jordbrukets miljöstöd och kompensationsbidrag
ÅFS 76/2001
LANDSKAPSFÖRORDNING om deponering av avfall
ÅFS 75/2001
REPUBLIKENS PRESIDENTS FÖRORDNING om skötseln av de uppgifter i landskapet Åland som hör till utbetalningsstället för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ)
ÅFS 74/2001
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT om ändring av 1 § Ålands landskapsstyrelses beslut om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om hushållsvatten
ÅFS 73/2001
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 3 § landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om explosionsfarliga ämnen och kemikalier
ÅFS 72/2001
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT om tillämpning i landskapet Åland av statsrådets förordning om buller från utrustning som är avsedd att användas utomhus
ÅFS 71/2001
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT om ändring av Ålands landskapsstyrelses beslut om avfall och farligt avfall samt förfaranden för återvinning och slutligt omhändertagande
ÅFS 70/2001
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT om avgifter för prestationer vid landskapsstyrelsens allmänna förvaltning (korrigerad upplaga)
70/2001
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT om avgifter för prestationer vid landskapsstyrelsens allmänna avdelning
Lagtinget
ÅFS 69/2001
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT om inrättande av Prästgårdsskogen naturreservat i Sunds kommun
ÅFS 68/2001
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT om inrättande av Ängessjö naturreservat i Hammarlands kommun
ÅFS 67/2001
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT om inrättande av Södra Uddhagarna naturreservat i Eckerö kommun
ÅFS 66/2001
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 7 § landskapsförordningen om studiesociala förmåner för studerande på gymnasialnivå i landskapet Åland
ÅFS 65/2001
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om studiestöd
ÅFS 64/2001
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om avbytarverksamhet för lantbrukare
ÅFS 63/2001
LANDSKAPSFÖRORDNING om Ålands skogsvårdsförening
ÅFS 62/2001
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT angående trafiktaxa för personbefordran med buss i yrkesmässig trafik i landskapet Åland
ÅFS 61/2001
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 1 § landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om livsmedel
ÅFS 60/2001
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 15 § landskapsförordningen om förpackningar och förpackningsavfall
ÅFS 59/2001
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT  angående grunder för beräkning av den hyreskostnad som avses i resekostnadsavdraget för år 2002
ÅFS 58/2001
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT angående beskattningsgrunder för år 2001
ÅFS 57/2001
LANDSKAPSFÖRORDNING  om upphävande av vissa bestämmelser i landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård
ÅFS 56/2001
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 2 § landskapsförordningen om barnbidrag
ÅFS 55/2001
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om stöd av vård av barn i hemmet
ÅFS 54/2001
LANDSKAPSFÖRORDNING om undantag från vissa krav som gäller byggnader som används inom ekologisk animalieproduktion
ÅFS 53/2001
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av andra tilläggsbudget för år 2001 
ÅFS 52/2001
LANDSKAPSLAG om ändring av 6 § landskapslagen om stöd för skogsbruksåtgärder
ÅFS 51/2001
LANDSKAPSLAG om Ålands skogsvårdsförening 
ÅFS 50/2001
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i bilaga IV till konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö
ÅFS 49/2001
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Ryssland om internationell landsvägstrafik
ÅFS 48/2001
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande åtgärder mot förorening av luften
ÅFS 47/2001
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om handel med utsäde
ÅFS 46/2001
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT om ändring av 1 och 3 §§ Ålands landskapsstyrelses beslut om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om fodermedel
ÅFS 45/2001
LANDSKAPSFÖRORDNING om startstöd till unga jordbrukare
ÅFS 44/2001
LANDSKAPSLAG om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i landskapslagen om ändring av 2 § landskapslagen om studiestöd
ÅFS 43/2001
LANDSKAPSLAG om ändring av 38 § landskapslagen om en försöksverksamhet med yrkeshögskoleutbildning
ÅFS 42/2001
LANDSKAPSLAG om ändring av 9 § landskapslagen om studiestöd
ÅFS 41/2001
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om besiktning och registrering av fordon
ÅFS 40/2001
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT om persontaxor för taxibilar inom landskapet Åland
ÅFS 39/2001
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 19 § landskapsförordningen om elmarknaden
ÅFS 38/2001
LANDSKAPSFÖRORDNING om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande åtgärder mot förorening av luften
ÅFS 37/2001
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om hälsovården
ÅFS 36/2001
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av vattenförordningen för landskapet Åland
ÅFS 35/2001
LANDSKAPSFÖRORDNING om miljöskydd och miljötillstånd
ÅFS 34/2001
LANDSKAPSLAG om ändring av 26 § landskapslagen om hälsovården
ÅFS 33/2001
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om renhållning
ÅFS 32/2001
LANDSKAPSLAG om ändring av vattenlagen för landskapet Åland
ÅFS 31/2001
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om Ålands miljöprövningsnämnd
ÅFS 30/2001
LANDSKAPSLAG om miljöskydd och miljötillstånd
ÅFS 29/2001
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 1 § landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel
ÅFS 28/2001
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av första tilläggsbudget för år 2000
ÅFS 27/2001
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT om justering av markbeloppen för de i 2 § 1 mom. landskapslagen om apoteksavgift i landskapet Åland nämnda omsättningsgrupperna samt för apoteksavgiften  vid omsättningens nedre gräns
ÅFS 26/2001
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av första tilläggsbudget för år 2001
ÅFS 25/2001
LANDSKAPSLAG om tillämpning i landskapet Åland av lagen om handel med utsäde
ÅFS 24/2001
LANDSKAPSLAG om ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland
ÅFS 23/2001
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om avbytarverksamhet för lantbrukare
ÅFS 22/2001
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av avtalet med Österrike för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet
ÅFS 21/2001
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 1 § landskapsförordningen om fordons konstruktion, utrustning, skick, användning och belastning
ÅFS 19/2001
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 5 och 57 §§ landskapsförordningen om jordbrukets miljöstöd och kompensationsbidrag
ÅFS 18/2001
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT om sotningstaxa
ÅFS 17/2001
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om jordbrukets miljöstöd och kompensationsbidrag
ÅFS 16/2001
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT om inrättande av Näset naturreservat i Kumlinge kommun
ÅFS 15/2001
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT om inrättande av Sandön naturreservat i Föglö kommun
ÅFS 14/2001
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordning om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om livsmedel
ÅFS 13/2001
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 2 § landskapsförordningen om lagberedningen
ÅFS 12/2001
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT om ändring av 1 § Ålands landskapsstyrelses beslut om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om fodermedel
ÅFS 11/2001
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 3 § landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Ålands av riksförfattningar om explosionsfarliga ämnen och kemikalier (korrigerad upplaga)
ÅFS 11/2001
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 3 § landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om explosionsfarliga ämnen och kemikalier
ÅFS 10/2001
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om plantmaterial och växtskydd
ÅFS 9/2001
REPUBLIKENS PRESIDENTS FÖRORDNING om utvärdering av sjöfartsutbildning i landskapet Åland
ÅFS 8/2001
LANDSKAPSFÖRORDNING om tillämpning i landskapet Åland av riksbestämmelser om elektricitet
ÅFS 7/2001
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av tredje tilläggsbudget för år 2000
ÅFS 6/2001
LANDSKAPSFÖRORDNING om laxfiske under år 2001 inom landskapets vattenområde samt med fartyg som är registrerade i landskapet
ÅFS 5/2001
FÖRORDNING om allmän trafikplikt i lufttrafiken mellan Mariehamn och Stockholmsområdet
ÅFS 4/2001
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordning om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel
ÅFS 3/2001
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT om ändring av Ålands landskapsstyrelses beslut angående tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om hushållsvatten
ÅFS 2/2001
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel
ÅFS 1/2001
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av budget för landskapet Åland år 2001
Register till Ålands författningssamling 2001
Innehåller även rättelser