Ålands författningssamling (pdf-format)
 
Vill du prenumerera på Ålands författningssamling gå in på sidan Prenumerera på Ålands författningssamling och beställ din prenumeration. Då får du ett e-post meddelande när nya författningar läggs ut.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Ålands författningssamling 2002
ÅFS 91/2002
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av djurskyddsförordningen
ÅFS 90/2002
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT om polisens avgiftsbelagda prestationer
ÅFS 89/2002
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om landskapsstyrelsens allmänna förvaltning
ÅFS 88/2002
LANDSKAPSFÖRORDNING om utbildning på gymnasialstadienivå
ÅFS 87/2002
LANDSKAPSFÖRORDNING om Högskolan på Åland
ÅFS 86/2002
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT om regler för eldning av avfall
ÅFS 85/2002
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om studiestöd
ÅFS 84/2002
LANDSKAPSLAG om ändring av 7a § landskapslagen om Ålands musikinstitut
ÅFS 83/2002
LANDSKAPSLAG om ändring av 5 § landskapslagen om läroavtalsutbildning
ÅFS 82/2002
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om utbildning efter grundskolan
ÅFS 81/2002
LANDSKAPSLAG om Högskolan på Åland
ÅFS 80/2002
LANDSKAPSLAG om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd
ÅFS 79/2002
LANDSKAPSLAG om ändring av 1 § landskapslagen angående tillämpning vid kommunalbeskattningen av lagen om gottgörelse för bolagsskatt
ÅFS 78/2002
LANDSKAPSLAG om upphävande av 4a § kommunalskattelagen för landskapet Åland
ÅFS 77/2002
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT angående grunder för beräkning av den hyreskostnad som avses i resekostnadsavdraget för år 2003
ÅFS 76/2002
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT angående beskattningsgrunder för år 2002
ÅFS 75/2002
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om miljöskydd och miljötillstånd
ÅFS 74/2002
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om miljöskydd och miljötillstånd
ÅFS 73/2002
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 1 § landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om livsmedel
ÅFS 72/2002
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 1 och 2 §§ om tillämpning i landskapet Åland om transport av farliga ämnen
ÅFS 71/2002
LANDSKAPSLAG om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om underhållstrygghet
ÅFS 69/2002
LANDSKAPSLAG om ändring av 2a § landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna
ÅFS 68/2002
LANDSKAPSLAG om ändring av 4 § kommunalskattelagen för landskapet Åland
ÅFS 67/2002
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 3 § landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om explosionsfarliga ämnen och kemikalier
ÅFS 66/2002
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 1 § landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel 
ÅFS 65/2002
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 55 § landskapsförordningen om jordbrukets miljöstöd och kompensationsbidrag
ÅFS 64/2002
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 1 § landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om livsmedel
ÅFS 63/2002
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 1 § landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel
ÅFS 62/2002
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT om inrättande av Moren naturreservat i Jomala kommun
ÅFS 61/2002
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT angående förordnande av Gloskärsöarna och Gräsören i Kökar kommun till fågelskyddsområde
ÅFS 60/2002
LANDSKAPSLAG om tillämpning i landskapet Åland av 29 kap. strafflagen
ÅFS 59/2002
LANDSKAPSLAG om ändring av 1 § landskapslagen om minsta penningbelopp av böter vid trafikförseelser
ÅFS 58/2002
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om föreläggande av ordningsbot vid vissa trafikförseelser 
ÅFS 57/2002
LANDSKAPSLAG om ändring av 4 § landskapslagen om parkeringsbot
ÅFS 56/2002
LANDSKAPSLAG om ändring av 2 § landskapslagen om befrielse från användnings- och överlåtelserestriktioner för hyresfastigheter
ÅFS 55/2002
LANDSKAPSLAG om ändring av 12b § ellagen för landskapet Åland 
ÅFS 54/2002
LANDSKAPSLAG om ändring av 21 § landskapslagen om offentliga nöjestillställningar
ÅFS 53/2002
LANDSKAPSLAG om upphävande av 4 § 2 mom. landskapslagen om utbetalning av pensioner i landskapet Åland
ÅFS 52/2002
LANDSKAPSLAG om ändring av 9 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner
ÅFS 51/2002
LANDSKAPSFÖRORDNING om besiktning och registrering av fordon
ÅFS 50/2002
LANDSKAPSFÖRORDNING om upphävande av 4 § landskapsförordningen om laxfiske under år 2002 inom landskapets vattenområde samt med fartyg som är registrerade i landskapet
ÅFS 49/2002
LANDSKAPSLAG om ändring av 2 och 3 §§ landskapslagen om avdrag vid kommunalbeskattningen för amortering på studielån
ÅFS 48/2002
LANDSKAPSLAG om ändring av 3 § landskapslagen om bostadshusreservering vid kommunalbeskattning
ÅFS 47/2002
LANDSKAPSLAG om ändring av 1 och 8 §§ landskapslagen om hundskatt
ÅFS 46/2002
LANDSKAPSLAG om ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland
ÅFS 45/2002
LANDSKAPSLAG om ändring av 3 § landskapslagen om resandeavgift
ÅFS 44/2002
LANDSKAPSLAG om ändring av 2 § landskapslagen om apoteksavgift i landskapet Åland
ÅFS 43/2002
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapsskattelagen
ÅFS 42/2002
LANDSKAPSLAG om ändring av 16 § landskapslagen om bostadsproduktion
ÅFS 41/2002
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av första tilläggsbudget för år 2002
ÅFS 40/2002
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT angående trafiktaxa för personbefordran med buss i yrkesmässig trafik i landskapet Åland
ÅFS 39/2002
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT om taxitaxor inom landskapet Åland
ÅFS 38/2002
LANDSKAPSFÖRORDNING om upphävande av 3 § landskapsförordningen om jakt på älg
ÅFS 37/2002
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT om justering av eurobelopp för apoteksavgift i de olika omsättningsgrupperna samt för apoteksavgiften vid omsättningens nedre gräns i enlighet med 2 § landskapslagen om apoteksavgift i landskapet Åland (24/1984) samt enligt lagtingets beslut den 29 april 2002 om antagande av landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om apoteksavgift i landskapet Åland
ÅFS 36/2002
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 1 § landskapsförordningen om anordningars energieffektivitet
ÅFS 35/2002
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om landskapsstyrelsens allmänna förvaltning 
ÅFS 34/2002
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT angående fördelning mellan de enskilda kommunerna avseende samfunds och samfällda förmåners kommunalskatt
ÅFS 33/2002
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av avtalet med Malta för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande  av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 32/2002
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av Europarådets konvention om utlänningars delaktighet i samhällslivet på lokal nivå och med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 31/2002
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet och avtalet om Finlands anslutning till Schengenavtalen om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna och i samarbetsavtalet med Island och Norge om gradvis avskaffande av personkontroller vid de gemensamma gränserna samt med förslag till lagar som hör samman med dem
ÅFS 30/2002
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om ikraftträdande av avtalet om ändringar av överenskommelsen med Sverige om automatspel  på passagerarfartyg i reguljär trafik mellan Finland och Sverige
ÅFS 29/2002
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om ikraftträdande av överenskommelsen om fastställande av enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon och för utrustning och delar som kan monteras eller användas på hjulförsedda fordon
ÅFS 28/2002
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om ikraftträdande av ändringar i den europeiska överenskommelsen som utgör tillägg till konventionen om vägtrafik
ÅFS 27/2002
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om landskapsstyrelsens revisionsbyrå
ÅFS 26/2002
LANDSKAPSLAG om upphävande av landskapslagen om snabbare indrivning av vissa skogsförbättringslån
ÅFS 25/2002
LANDSKAPSLAG om ändring av 75 § 2 mom. landskapslagen om fiske i landskapet Åland
ÅFS 24/2002
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen angående landskapsgaranti för kulturella utställningar
ÅFS 23/2002
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om landskapsgarantier för industrier och vissa andra näringsgrenar
ÅFS 22/2002
LANDSKAPSLAG om upphävande av landskapslagen om landskapsgarantier åt industrier för investeringar i vattenvård
ÅFS 21/2002
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om avbytarverksamhet för lantbrukare
ÅFS 20/2002
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om ersättning av skador, förorsakade av hjortdjur
ÅFS 19/2002
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om renhållning
ÅFS 18/2002
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande åtgärder mot förorening av luften
ÅFS 17/2002
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 8 § landskapsförordningen om miljöberättelser och miljö
ÅFS 16/2002
LANDSKAPSFÖRORDNING om laxfiske under år 2002 inom landskapets vattenområde samt med fartyg som är registrerade i landskapet
ÅFS 15/2002
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordning om avbytarverksamhet för lantbrukare
ÅFS 14/2002
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen angående verkställighet och tillämpning av landskapslagen om fiske
ÅFS 13/2002
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om register för fiskerinäringen
ÅFS 12/2002
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om yrkesfiske
ÅFS 11/2002
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om stöd för skogsbruksåtgärder
ÅFS 10/2002
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om landskapsstyrelsens allmänna förvaltning
ÅFS 9/2002
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT om avgifter för innehav av televisionsmottagare
ÅFS 8/2002
LANDSKAPSLAG om ändring i 4 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd
ÅFS 7/2002
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna
ÅFS 6/2002
LANDSKAPSLAG om ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland
ÅFS 5/2002
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 3 § landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om explosionsfarliga ämnen och kemikalier
ÅFS 4/2002
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 1 § landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om livsmedel 
ÅFS 3/2002 (k.)
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 4 § landskapsförordningen om naturvård (korrigerad upplaga)
ÅFS 3/2002
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 4 § landskapsförordningen om naturvård
ÅFS 2/2002
LANDSKAPSLAG om ändring av 14 § landskapslagen om naturvård
ÅFS 1/2002 (k.)
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av budget för landskapet Åland år 2002 (korrigerad upplaga)
ÅFS 1/2002
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av budget för landskapet Åland år 2002
Register till Ålands författningssamling 2002
innehåller även rättelser