Ålands författningssamling (pdf-format)
 
Vill du prenumerera på Ålands författningssamling gå in på sidan Prenumerera på Ålands författningssamling och beställ din prenumeration. Då får du ett e-post meddelande när nya författningar läggs ut.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Ålands författningssamling 2003
ÅFS 92/2003
LANDSKAPSLAG om upphävande av landskapslagen om en särskild justering av landskapsandelarna till kommunerna
ÅFS 91/2003
LANDSKAPSLAG om ändring av 7 och 39 §§ landskapslagen om planering av och landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamheten
ÅFS 90/2003
LANDSKAPSLAG om ändring av 11 och 12 §§ landskapslagen om planering av och landskapsandel för socialvården
ÅFS 89/2003
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna
ÅFS 88/2003
LANDSKAPSLAG om upphävande av 7a § kommunalskattelagen för landskapet Åland
ÅFS 87/2003
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 3 § biblioteksförordningen för landskapet Åland
ÅFS 86/2003
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om avbytarverksamhet för lantbrukare
ÅFS 85/2003
LANDSKAPSLAG om ändring av 5a § kommunalskattelagen för landskapet Åland
ÅFS 84/2003
LANDSKAPSFÖRORDNING om de tjänster som finns inom finansavdelningen vid landskapsstyrelsens allmänna förvaltning
ÅFS 83/2003
LANDSKAPSFÖRORDNING om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om livsmedel
ÅFS 82/2003
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT angående grunder för beräkning av den hyreskostnad som avses i resekostnadsavdraget för år 2004
ÅFS 81/2003
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT angående beskattningsgrunder för år 2003
ÅFS 80/2003
LANDSKAPSLAG om ändring av 2 § landskapslagen om tilllämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter
ÅFS 79/2003
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård
ÅFS 78/2003
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av andra tilläggsbudget för år 2003
ÅFS 77/2003
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om stöd för skogsbruksåtgärder
ÅFS 76/2003
LANDSKAPSFÖRORDNING om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om utkomstskydd för arbetslösa
ÅFS 75/2003
LANDSKAPSLAG om upphävande av landskaplagen om tillämpning i landskapet Åland av avgångsbidragsförordningen
ÅFS 74/2003
LANDSKAPSLAG om upphävande av 9 kap. tjänstemannalagen för landskapet Åland
ÅFS 73/2003
LANDSKAPSLAG om ändring av 3a § landskapslagen om arbetsförmedling
ÅFS 72/2003
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om sysselsättning
ÅFS 71/2003
LANDSKAPSLAG om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
ÅFS 70/2003
LANDSKAPSFÖRORDNING om jordförvärvstillstånd
ÅFS 69/2003
LANDSKAPSLAG om ändring av 2 § hyreslagen
ÅFS 68/2003
LANDSKAPSLAG om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd
ÅFS 67/2003
LANDSKAPSFÖRORDNING om mottagning av fartygsgenererat avfall och och lastrester
ÅFS 66/2003
LANDSKAPSLAG om ändring av tobakslagen för landskapet Åland
ÅFS 65/2003
LANDSKAPSLAG om finansiering av landsbygdsnäringar
ÅFS 64/2003
LANDSKAPSFÖRORDNING om de tjänster som finns inom kansliavdelningen vid landskapsstyrelsens allmänna förvaltning
ÅFS 63/2003
LANDSKAPSFÖRORDNING om de tjänster som finns inom utbildnings- och kulturavdelningen vid landskapsstyrelsens allmänna förvaltning
ÅFS 62/2003
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT angående förordnande av Lilla och Stora Råttgrundet i Slemmern belägna i Mariehamns stad och Jomala kommun till fågelskyddsområde
ÅFS 61/2003
LANDSKAPSFÖRORDNING om landskapsstyrelsens allmänna förvaltning
ÅFS 60/2003
LANDSKAPSLAG om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om skogsodlingsmaterial
ÅFS 59/2003
LANDSKAPSLAG om upphävande av 10 och 11 §§ landskapslagen om skogsvård
ÅFS 58/2003
LANDSKAPSLAG om mottagning i hamn av fartygsgenererat avfall och lastrester
ÅFS 57/2003
LANDSKAPSLAG om ändring av 1 och 4 §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om statens pensioner
ÅFS 56/2003
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om fritidsbåtars säkerhets- och miljökrav
ÅFS 55/2003
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 2 och 5 §§ jaktförordningen för landskapet Åland
ÅFS 54/2003
LANDSKAPSLAG om ändring av 2 § landskapslagen om ärendenas handläggning i landskapsstyrelsen
ÅFS 53/2003
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om Ålands landskapsstyrelse
ÅFS 52/2003
LANDSKAPSLAG om ändring av lagtingsordningen för landskapet Åland
ÅFS 51/2003
LANDSKAPSLAG om ändring av djurskyddslagen för landskapet Åland
ÅFS 50/2003
LANDSKAPSLAG om ändring av 7 § landskapslagen om landskapet Ålands pensionsfond
ÅFS 49/2003
LANDSKAPSLAG om temporär ändring av 8 § landskapslagen om planering av och landskapsandel för socialvården
ÅFS 48/2003
LANDSKAPSLAG om ändring av 11 § landskapslagen om planering av och landskapsandel för socialvården
ÅFS 47/2003
LANDSKAPSLAG om temporär ändring av 5 § landskapslagen om planering av och landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamhet
ÅFS 46/2003
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om planering av och landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamhet
ÅFS 45/2003
LANDSKAPSLAG om ändring av 4 § kommunalskattelagen för landskapet Åland
ÅFS 44/2003
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 3 § landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om elektricitet
ÅFS 43/2003
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 3 § landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om explosionsfarliga ämnen och kemikalier
ÅFS 42/2003
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 1 § landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel
ÅFS 41/2003
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 1 § landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om livsmedel
ÅFS 40/2003
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av djurskyddsförordningen
ÅFS 39/2003
LANDSKAPSFÖRORDNING om livsmedelshygienisk kompetens
ÅFS 38/2003
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT om taxitaxor inom landskapet Åland
ÅFS 37/2003
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av första tilläggsbudget för år 2003
ÅFS 36/2003
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT om upphävande av regler för eldning av avfall
ÅFS 35/2003
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT om regler för eldning av avfall
ÅFS 34/2003
LANDSKAPSFÖRORDNING om upphävande av 1 § 8 punkten landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar rörande åtgärder mot förorening av luften
ÅFS 33/2003
LANDSKAPSFÖRORDNING om avfallsförbränning
ÅFS 32/2003
LANDSKAPSLAG om fritidsbåtar
ÅFS 31/2003
LANDSKAPSFÖRORDNING om registrering av anläggningar som håller värphöns
ÅFS 30/2003
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT om sotningstaxa
ÅFS 29/2003
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT angående Nicefördraget om ändring av Fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem
ÅFS 28/2003
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 1 § landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om livsmedel
ÅFS 27/2003
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 2 och 9 §§ landskapsförordningen om stöd för skogsbruksåtgärder
ÅFS 26/2003
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT angående fastställelse av vissa formulär för lagtingsval och kommunalval
ÅFS 25/2003
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT angående fördelning mellan de enskilda kommunerna avseende samfunds och samfällda förmåners kommunalskatt
ÅFS 24/2003
LANDSKAPSLAG om ändring av 1 och 2 §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa lagar om kommunindelning
ÅFS 23/2003
LANDSKAPSLAG om ändring av kommunallagen för landskapet Åland
ÅFS 22/2003
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT om inrättande av Norra Uddhagarna naturreservat i Eckerö kommun
ÅFS 21/2003
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om lagtingsval och kommunalval
ÅFS 20/2003
LANDSKAPSLAG om ändring av 4 § landskapslagen om tillämpning vid kommunalbeskattningen av lagen om skattelättnader för sjöfarten
ÅFS 19/2003
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om skattelättnader för främjande av produktions- och turistföretagsverksamhet
ÅFS 18/2003
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande åtgärder mot förorening av luften
ÅFS 17/2003
LANDSKAPSLAG om Ålands sjösäkerhetscentrum
ÅFS 17/2003 Rättelseblad
RÄTTELSEBLAD till ÅFS 17/2003, sid. 51
ÅFS 16/2003
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av andra tilläggsbudget för år 2002
ÅFS 15/2003
LANDSKAPSLAG om kommunalbeskattning av samfund i anslutning till tonnagebeskattningen
ÅFS 14/2003
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av den reviderade Europeiska sociala stadgan och till lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i stadgan samt till lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i Europeiska sociala stadgan och dess tilläggsprotokoll
ÅFS 13/2003
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer och med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
ÅFS 12/2003
LANDSKAPSLAG om ändring av 46 och 56 §§ körkortslagen för landskapet Åland
ÅFS 11/2003
LANDSKAPSLAG om tillämpning i landskapet Åland av lagen om förbud mot anordningar som försvårar trafikövervakningen
ÅFS 10/2003
LANDSKAPSLAG om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner
ÅFS 9/2003
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av avtalet med Singapore för att udvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 8/2003
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av avtalet med Makedonien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst samt med förslag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området aför lagstiftningen
ÅFS 7/2003
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av överenskommelsen med Litauen om social trygghet och med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 6/2003
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av avtalet med Ryssland för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och protokollet om ändring av avtalet
ÅFS 5/2003
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av vissa bestämmelser i Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan
ÅFS 4/2003
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT angående trafiktaxa för personbefordran med buss i yrkesmässig trafik i landskapet Åland
ÅFS 3/2003
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT om Björkör naturreservat i Föglö kommun
ÅFS 2/2003
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT om avgifter för innehav av televisionsmottagare
ÅFS 1/2003
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av budget för landskapet Åland år 2003
Register till Ålands författningssamling 2003
innehåller även rättelser