Ålands författningssamling (pdf-format)
 
Vill du prenumerera på Ålands författningssamling gå in på sidan Prenumerera på Ålands författningssamling och beställ din prenumeration. Då får du ett e-post meddelande när nya författningar läggs ut.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Ålands författningssamling 2004
ÅFS 59/2004
LANDSKAPSFÖRORDNING om tillämpning av vissa byggbestämmelser som ingår i Finlands byggbestämmelsesamling
ÅFS 58/2004
LANDSKAPSLAG om ändring av 41 § tjänstemannalagen för landskapet Åland
ÅFS 57/2004
LANDSKAPSLAG om ändring av 17 § landskapslagen om pension för lagtingsmän
ÅFS 56/2004
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner
ÅFS 55/2004
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om ändring av Ålands landskapsstyrelses beslut angående tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om hushållsvatten
ÅFS 54/2004
LANDSKAPSFÖRORDNING om temporär tillståndsplikt för drivgarnsfiske
ÅFS 53/2004
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av rikslagstiftningen om förskottsuppbörd
ÅFS 52/2004
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 31 § landskapsförordningen om deponering av avfall
ÅFS 51/2004
LANDSKAPSFÖRORDNING om upphävande av landskapsförordningen om om de tjänster som finns inom kansliavdelningen vid landskapsstyrelsens allmänna förvaltning
ÅFS 50/2004
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 1 § landskapsförordningen om anordningars energieffektivitet
ÅFS 49/2004
LANDSKAPSLAG om upphävande av landskapslagen angående tillämpning vid kommunalbeskattningen av lagen om gottgörelse för bolagsskatt
ÅFS 48/2004
LANDSKAPSLAG om ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland
ÅFS 47/2004
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om explosionsfarliga ämnen och kemikalier
ÅFS 46/2004
LANDSKAPSFÖRORDNING om fordonsdefinitioner
ÅFS 45/2004
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande åtgärder mot förorening av luften
ÅFS 44/2004
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT angående grunder för beräkning av den hyreskostnad som avses i resekostnadsavdraget för år 2005
ÅFS 43/2004
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT angående beskattningsgrunder för år 2004
ÅFS 42/2004
LANDSKAPSLAG om ändring av djurskyddslagen för landskapet Åland
ÅFS 42/2004 rättelseblad
RÄTTELSEBLAD till ÅFS 42/2004 sid. 135
ÅFS 41/2004
LANDSKAPSFÖRORDNING om de tjänster som finns inom kansliavdelningen vid landskapsregeringens allmänna förvaltning
ÅFS 40/2004
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av andra tilläggsbudget för år 2004
ÅFS 39/2004
LANDSKAPSFÖRORDNING om de tjänster som finns inom näringsavdelningen vid landskapsregeringens allmänna förvaltning
ÅFS 38/2004
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om miljöskydd och miljötillstånd
ÅFS 37/2004
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om startstöd till unga jordbrukare
ÅFS 36/2004
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om skogsvård
ÅFS 35/2004
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 34/2004
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av konventionen om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen och med förslag till lag om ikraftsättande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 33/2004
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av avtalet om genomförande av de bestämmelser i Förenta Nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982 som rör bevarande och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd och med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i detta avtal och om ändring av lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik
ÅFS 32/2004
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av avtalet med Vietnam för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 31/2004
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av avtalet om handel, utveckling och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Sydafrika, å andra sidan, samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 30/2004
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av lagen om vissa bestämmelser i konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen
ÅFS 29/2004
LANDSKAPSLAG om ändring av körkortslagen för landskapet Åland
ÅFS 28/2004
TRAFIKBROTTSLAG för landskapet Åland
ÅFS 27/2004
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om verkställighet av den gemensamma fiskeripolitiken inom Europeiska gemenskapen
ÅFS 26/2004
LANDSKAPSLAG om ändring av arkivlagen för landskapet Åland
ÅFS 25/2004
LANDSKAPSLAG om ändring av kommunallagen för landskapet Åland
ÅFS 24/2004
LANDSKAPSLAG om tillämpning i landskapet Åland av lagstiftning om kommunala tjänstemän
ÅFS 23/2004
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om polisens avgiftsbelagda prestationer
ÅFS 22/2004
LANDSKAPSLAG om ändring av byggnadslagen för landskapet Åland
ÅFS 21/2004
REPUBLIKENS PRESIDENTS FÖRORDNING om gränsbevakningsväsendets uppgifter i landskapet Åland
ÅFS 20/2004
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av första tilläggsbudget för år 2004
ÅFS 19/2004
LANDSKAPSLAG om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om plantmaterial och växtskydd
ÅFS 18/2004
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om fordons konstruktion, utrustning, skick, användning och belastning
ÅFS 17/2004
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT om justering av eurobeloppen för apoteksavgift i de olika omsättningsgrupperna samt för apoteksavgiften vid omsättningens nedre gräns i enlighet med 2 § LL om apoteksavgift i landskapet Åland
ÅFS 16/2004
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT angående trafiktaxa för personbefordran med buss i yrkesmässig trafik i landskapet Åland
ÅFS 15/2004
LANDSKAPSFÖRORDNING om riktlinjer för Ålands flaggas färger
ÅFS 14/2004
LANDSKAPSFÖRORDNING om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om explosionsfarliga ämnen och kemikalier
ÅFS 13/2004
ARKIVLAG för landskapet Åland
ÅFS 12/2004
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT angående fördelning mellan de enskilda kommunerna avseende samfunds och samfällda förmåners kommunalskatt
ÅFS 11/2004
LAG om ändring av självstyrelselagen för Åland
ÅFS 10/2004
ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT gällande vissa upphandlingar
ÅFS 9/2004
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om jordbrukets miljöstöd och kompensationsbidrag
ÅFS 8/2004
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av tredje tilläggsbudget för år 2003
ÅFS 7/2004
LANDSKAPSLAG om ändring av 43 § landskapslagen om besiktning och registrering av fordon
ÅFS 6/2004
LANDSKAPSLAG om ändring av 69 och 78 §§ vägtrafiklagen för landskapet Åland
ÅFS 5/2004
LANDSKAPSLAG om ändring av körkortslagen för landskapet Åland
ÅFS 4/2004
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapförordningen om förpackningar och förpackningsavfall
ÅFS 3/2004
LANDSKAPSLAG om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som skall arbeta med barn
ÅFS 2/2004
LANDSKAPSFÖRORDNING om de tjänster som finns inom social- och miljöavdelningen vid landskapsstyrelsens allmänna förvaltning
ÅFS 1/2004
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av budget för landskapet Åland år 2004
Register till Ålands författningssamling 2004
innehåller även rättelser