Ålands författningssamling (pdf-format)

Vill du prenumerera på Ålands författningssamling gå in på sidan Prenumerera på Ålands författningssamling och beställ din prenumeration. Då får du ett e-post meddelande när nya författningar läggs ut.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Ålands författningssamling 2005
ÅFS 86/2005
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT angående trafiktaxa för personbefordran med buss i yrkesmässig trafik i landskapet Åland
ÅFS 85/2005
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 1 § landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet
ÅFS 84/2005
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 2 § landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om explosionsfarliga ämnen och kemikalier
ÅFS 83/2005
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om avbytarverksamhet för lantbrukare
ÅFS 82/2005
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 11 § landskapsförordningen om fordons konstruktion, utrustning, skick, användning och belastning
ÅFS 81/2005
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av andra tilläggsbudget för år 2005
ÅFS 80/2005
LANDSKAPSFÖRORDNING om temporär tillståndsplikt för drivgarnsfiske
ÅFS 79/2005
LANDSKAPSFÖRORDNING om jakt
ÅFS 78/2005
LANDSKAPSLAG om upphävande av landskapslagen om ersättande av skador, förorsakade av hjortdjur
ÅFS 77/2005
LANDSKAPSLAG om ändring av jaktlagen för landskapet Åland
ÅFS 76/2005
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om miljöskydd och miljötillstånd
ÅFS 75/2005
LANDSKAPSFÖRORDNING om diskrimineringsnämnden
ÅFS 74/2005
LANDSKAPSLAG om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagstiftning om kommunala tjänstemän
ÅFS 73/2005
LANDSKAPSLAG om ändring av 12a § landskapslagen om Ålands musikinstitut
ÅFS 72/2005
LANDSKAPSLAG om ändring av 21 § landskapslagen om Ålands folkhögskola
ÅFS 71/2005
LANDSKAPSLAG om ändring av 32 § landskapslagen om Högskolan på Åland
ÅFS 70/2005
LANDSKAPSLAG om ändring av 31 § landskapslagen om utbildning på gymnasialstadienivå
ÅFS 69/2005
LANDSKAPSLAG om ändring av 2 § landskapslagen om tjänstekollektivavtal
ÅFS 68/2005
LANDSKAPSLAG om ändring av 13 § tjänstemannalagen för landskapet Åland
ÅFS 67/2005
LANDSKAPSLAG om diskrimineringsombudsmannen
ÅFS 66/2005
LANDSKAPSLAG om förhindrande av diskriminering i landskapet Åland
ÅFS 65/2005
LANDSKAPSFÖRORDNING om fritidsbåtars säkerhets- och miljökrav
ÅFS 64/2005
REPUBLIKENS PRESIDENTS FÖRORDNING om vissa förvaltningsuppgifter inom hälso- och sjukvården i landskapet Åland
ÅFS 63/2005
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT angående grunder för beräkning av den hyreskostnad som avses i resekostnadsavdraget för år 2006
ÅFS 62/2005
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT angående beskattningsgruder för år 2005
ÅFS 61/2005
REPUBLIKENS PRESIDENTS FÖRORDNING om utvärdering av sjöfartsutbildning i landskapet Åland
ÅFS 60/2005
LANDSKAPSLAG om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om utsläppshandel
ÅFS 59/2005
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om jordbrukets miljöstöd och kompensationsbidrag
ÅFS 58/2005
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om fordons konstruktion, utrustning, skick, användning och belastning
ÅFS 57/2005
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om hälsovården
ÅFS 56/2005
LANDSKAPSLAG om ändring av 5 § landskapslagen om avloppsvattenavgift
ÅFS 55/2005
LANDSKAPSLAG om ändring av 13 § landskapslagen om allmänna vatten- och avloppsverk
ÅFS 54/2005
LANDSKAPSLAG om ändring av vattenlagen för landskapet Åland
ÅFS 53/2005
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Kazakstan om internationell landsvägstrafik
ÅFS 52/2005
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om livsmedel
ÅFS 51/2005
LANDSKAPSFÖRORDNING om tillämpning i landskapet Åland av statsrådets förordning om bullerutredningar och handlingsplaner för bullerbekämpning som Europeiska gemenskapen förutsätter
ÅFS 50/2005
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av konventionen med stadga om Europaskolorna samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 49/2005
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av Cartagenaprotokollet om biosäkerhet till konventionen om biologisk mångfald, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet och lag om ändring av 48 kap. 1 § strafflagen
ÅFS 48/2005
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om bifall till utkast till förordning om ikraftträdande av ändringar i bilaga IV till 1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö
ÅFS 47/2005
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen samt till lagar om hur vissa projekt som påverkar användningen av miljön skall handläggas i ett inlösningsförfarande och om ändring av kärnenergilagen
ÅFS 46/2005
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av den nordiska konventionen om social trygghet och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i anslutning till den nordiska konventionen om social trygghet
ÅFS 45/2005
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen och om upphävande av lagarna om sättande i kraft av Europaavtalen med dessa stater
ÅFS 44/2005
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av avtalet med Slovenien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 43/2005
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av avtalet med Kirgizistan för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 42/2005
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Arabrepubliken Egypten, å andra sidan, samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 41/2005
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av överenskommelsen med Litauen om internationell landsvägstrafk och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
ÅFS 40/2005
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av överenskommelsen med Slovenien om internationell landsvägstrafik och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
ÅFS 39/2005
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av överenskommelsen med Uzbekistan om internationell landsvägstrafik och tilläggsprotokollet till överenskommelsen, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen och tilläggsprotokollet
ÅFS 38/2005
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av överenskommelsen med Moldavien om internationell landsvägstrafik och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
ÅFS 37/2005
REPUBLIKENS PRESIDENTS FÖRORDNING om yrkesutbildning inom social- och hälsovård i landskapet Åland
ÅFS 36/2005
REPUBLIKENS PRESIDENTS FÖRORDNING om yrkeshögskoleexamina avlagda i landskapet Åland
ÅFS 35/2005
LANDSKAPSFÖRORDNING om vägmärken
ÅFS 34/2005
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om medborgarinstitut
ÅFS 33/2005
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av biblioteksförordningen för landskapet Åland
ÅFS 32/2005
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om studiestöd
ÅFS 31/2005
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 4 och 8 §§ landskapsförordningen om Högskolan på Åland
ÅFS 30/2005
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om Högskolan på Åland
ÅFS 29/2005
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om Ålands kulturdelegation
ÅFS 28/2005
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om kommunalvägar
ÅFS 27/2005
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av första tilläggsbudget för år 2005
ÅFS 26/2005
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om förpackningar och förpackningsavfall
ÅFS 25/2005
LANDSKAPSFÖRORDNING om producentansvar
ÅFS 24/2005
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om polisens avgiftsbelagda prestationer
ÅFS 23/2005
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om justering av eurobeloppen för apoteksavgift
ÅFS 22/2005
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om miljöskydd och miljötillstånd
ÅFS 21/2005
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 6 § landskapsförordningen om miljöberättelser och miljökonsekvensbedömningar
ÅFS 20/2005
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 1 och 3 §§ landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om plantmaterial och växtskydd
ÅFS 19/2005
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om besiktning och registrering av fordon
ÅFS 18/2005
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om renhållning
ÅFS 17/2005
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT angående fördelning mellan de enskilda kommunerna avseende samfunds och samfällda förmåners kommunalskatt
ÅFS 16/2005
LANDSKAPSFÖRORDNING om de tjänster som finns inom näringsavdelningen vid landskapsregeringens allmänna förvaltning
ÅFS 15/2005
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om taxitaxor inom landskapet Åland
ÅFS 14/2005
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om jordbrukets miljöstöd och kompensationsbidrag
ÅFS 13/2005
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om utökning av Nåtö-Jungfruskär naturreservat i Lemlands kommun och Mariehamns stad
ÅFS 12/2005
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om Kråkskärs naturreservat i Saltviks kommun
ÅFS 11/2005
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om Knöppelskärs naturreservat i Saltviks kommun
ÅFS 10/2005
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om utökning av Idö naturreservat i Kökar kommun
ÅFS 9/2005
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om Idskärs naturreservat i Finströms kommun
ÅFS 8/2005
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT angående trafiktaxa för personbefordran med buss i yrkesmässig trafik i landskapet Åland
ÅFS 7/2005
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av tredje tilläggsbudget för år 2004
ÅFS 6/2005
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om ändring av arbetsordningen för Ålands lagting
ÅFS 5/2005
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om Ålands folkhögskola
ÅFS 4/2005
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om Högskolan på Åland
ÅFS 3/2005
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om hälso- och sjukvården
ÅFS 2/2005
LANDSKAPSLAG om ändring av tjänstemannalagen för landskapet Åland
ÅFS 1/2005
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av budget för landskapet Åland år 2005
Register till Ålands författningssamling 2005
innehåller även rättelser