Ålands författningssamling (pdf-format)
 
Vill du prenumerera på Ålands författningssamling gå in på sidan Prenumerera på Ålands författningssamling och beställ din prenumeration. Då får du ett e-post meddelande när nya författningar läggs ut.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Ålands författningssamling 2006
ÅFS 128/2006
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om ändring av Ålands landskapsregerings beslut om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om fodermedel
ÅFS 127/2006
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om avgifter för prestationer vid landskapsregeringens allmänna förvaltning
ÅFS 126/2006
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om förpackningar och förpackningsavfall
ÅFS 125/2006
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 13 § landskapsförordningen om miljöskydd och miljötillstånd
ÅFS 124/2006
LANDSKAPSFÖRORDNING om hantering av jord- och muddermassor
ÅFS 123/2006
LANDSKAPSFÖRORDNING om temporär tillståndsplikt för drivgarnsfiske
ÅFS 122/2006
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om bifall till utkast till förordning om ikraftträdande av Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar
ÅFS 121/2006
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 120/2006
ÅLANDS LAGTINGSBESLUT om bifall till republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar avseende tungmetaller
ÅFS 119/2006
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av ändringen av artikel 12 i överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar
ÅFS 118/2006
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av Världshälsoorganisationens (WHO) ramkonvention om tobakskontroll med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 117/2006
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av överenskommelsen med Kroatien om internationell landsvägstrafik och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 116/2006
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och demokratiska folkrepubliken Algeriet, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 115/2006
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av avtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och republiken Chile, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 114/2006
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av 1997 års ändringsprotokoll till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet
ÅFS 113/2006
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om bifall till lagarna om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av konventionen om vägtrafik, konventionen om vägmärken och signaler och den europeiska överenskommelsen som utgör tillägg till konventionen om vägtrafik samt till förordningarna om ikraftträdande av ändringarna i konventionerna, den europeiska överenskommelsen och i en europeisk överenskommelse som utgör tillägg till konventionen om vägmärken och signaler samt dess tilläggsprotokoll
ÅFS 112/2006
LANDSKAPSFÖRORDNING om kvalitetsfordringar inom räddningsväsendet
ÅFS 111/2006
RÄDDNINGSFÖRORDNING för landskapet Åland
ÅFS 110/2006
REPUBLIKENS PRESIDENTS FÖRORDNING om skötseln av de uppgifter i landskapet Åland som hör till det utbetalande organet för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)
ÅFS 109/2006
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 1 § landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet
ÅFS 108/2006
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om bekämpande av oljeskador
ÅFS 107/2006
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om offentliga nöjestillställningar
ÅFS 106/2006
RÄDDNINGSLAG för landskapet Åland
ÅFS 105/2006
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT angående beskattningsgrunder för år 2006
ÅFS 104/2006
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om kommunalskatt för gårdsbruk
ÅFS 103/2006
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om avdrag vid kommunalbeskattningen för amortering på studielån
ÅFS 102/2006
LANDSKAPSLAG om ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland
ÅFS 101/2006
LANDSKAPSFÖRORDNING om upphävande av 5 § landskapsförordningen om landskapsregeringens allmänna förvaltning
ÅFS 100/2006
LANDSKAPSFÖRORDNING om upphävande av förordningarna om de tjänster som finns vid landskapsregeringens allmänna förvaltning
ÅFS 99/2006
LANDSKAPSLAG om ändring av 8 § landskapslagen om hälso- och sjukvården
ÅFS 98/2006
LANDSKAPSLAG om ändring av 10 § landskapslagen om Högskolan på Åland
ÅFS 97/2006
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om Posten på Åland
ÅFS 96/2006
LANDSKAPSLAG om ändring av tjänstemannalagen för landskapet Åland
ÅFS 95/2006
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om lagberedningen
ÅFS 94/2006
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om tjänstledighet för uppdrag som riksdagsman, lagtingsledamot eller medlem av landskapsstyrelsen
ÅFS 93/2006
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om landskapsstyrelsens revisionsbyrå
ÅFS 92/2006
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om tjänstekollektivavtal
ÅFS 91/2006
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om Ålands landskapsstyrelses allmänna förvaltning
ÅFS 90/2006
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 1 § landskapsförordningen om fordons konstruktion, utrustning, skick, användning och belastning
ÅFS 89/2006
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av andra tilläggsbudget för år 2006
ÅFS 88/2006
LANDSKAPSFÖRORDNING om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om livsmedel och livsmedelshygien
ÅFS 87/2006
LANDSKAPSLAG om ändring av 2 § landskapslagen om fornminnen
ÅFS 86/2006
LANDSKAPSFÖRORDNING om miljökonsekvensbedömning
ÅFS 85/2006
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om miljöskydd och miljötillstånd
ÅFS 84/2006
LANDSKAPSLAG om ändring av 6 § landskapslagen om Ålands miljöprövningsnämnd
ÅFS 83/2006
LANDSKAPSLAG om ändring av 8 och 28b §§ landskapslagen om renhållning
ÅFS 82/2006
LANDSKAPSLAG om miljökonsekvensbedömning
ÅFS 81/2006
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 51 § landskapsförordningen om trafikmärken
ÅFS 81/2006 rättelseblad
RÄTTELSEBLAD till ÅFS 2006/81 sid. 249
ÅFS 80/2006
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande åtgärder mot förorening av luften
ÅFS 79/2006
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om ändring av avgiftstabellen till Ålands landskapsregerings beslut om polisens avgiftsbelagda prestationer
ÅFS 78/2006
LANDSKAPSFÖRORDNING om tillämpning i landskapet av riksförfattningar om certifiering och angivande av elens ursprung
ÅFS 77/2006
LANDSKAPSLAG om tillämpning i landskapet av lagen om certifiering och angivande av elens ursprung
ÅFS 76/2006
LANDSKAPSLAG om ändring av ellagen för landskapet Åland
ÅFS 75/2006
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om ruttaxa för taxibilar och färdtjänstbilar
ÅFS 74/2006
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om taxitaxor inom landskapet Åland
ÅFS 73/2006
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 2 § landskapsförordningen om studiesociala förmåner för studerande på gymnasialstadienivå i landskapet Åland
ÅFS 72/2006
LANDSKAPSFÖRORDNING om maximitiden för studiestöd för högre högskoleexamen och grunderna för förlängning av maximitiden
ÅFS 71/2006
LANDSKAPSLAG om studiestöd
ÅFS 70/2006
LANDSKAPSFÖRORDNING om jakt
ÅFS 69/2006
LANDSKAPSFÖRORDNING om utbildning på gymnasialstadienivå
ÅFS 68/2006
REPUBLIKENS PRESIDENTS FÖRORDNING om studentexamen i landskapet Åland
ÅFS 67/2006
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om utbildning på gymnasialstadienivå
ÅFS 66/2006
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om jordbrukets miljöstöd och kompensationsbidrag
ÅFS 65/2006
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om ändring av arbetsordningen för Ålands lagting
ÅFS 64/2006
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande åtgärder mot förorening av luften
ÅFS 63/2006
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av första tilläggsbudget för år 2006
ÅFS 62/2006
LANDSKAPSLAG om ändring av 2 § landskapslagen om diskrimineringsombudsmannen
ÅFS 61/2006
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet
ÅFS 60/2006
LANDSKAPSLAG om ändring av 6 § landskapslagen om Ålands statistik- och utredningsbyrå
ÅFS 59/2006
LANDSKAPSLAG om ändring av 6 § landskapslagen om Ålands sjösäkerhetscentrum
ÅFS 58/2006
LANDSKAPSLAG om ändring av 36 och 38 §§ landskapslagen om Högskolan på Åland
ÅFS 57/2006
LANDSKAPSLAG om ändring av 15 och 15c §§ landskapslagen om Ålands musikinstitut
ÅFS 56/2006
LANDSKAPSLAG om ändring av 27 och 30 §§ landskapslagen om Ålands folkhögskola
ÅFS 55/2006
LANDSKAPSLAG om ändring av 37 och 40 §§ landskapslagen om utbildning på gymnasialstadienivå
ÅFS 54/2006
LANDSKAPSLAG om ändring av 11 § landskapslagen om hälso- och sjukvården
ÅFS 53/2006
LANDSKAPSLAG om ändring av 2 § landskapslagen om Ålands polismyndighet
ÅFS 52/2006
LANDSKAPSLAG om ändring av tjänstemannalagen för landskapet Åland
ÅFS 51/2006
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 1 § landskapsförordningen om producentansvar
ÅFS 50/2006
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om renhållning
ÅFS 49/2006
LANDSKAPSFÖRORDNING om de tjänster som finns inom kansliavdelningen vid landskapsregeringens allmänna förvaltning
ÅFS 48/2006
LANDSKAPSFÖRORDNING om landskapsregeringens allmänna förvaltning
ÅFS 47/2006
REPUBLIKENS PRESIDENTS FÖRORDNING om skötseln av lönegarantiärenden i landskapet Åland
ÅFS 46/2006
REPUBLIKENS PRESIDENTS FÖRORDNING om skötseln i landskapet Åland av vissa uppgifter enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa
ÅFS 45/2006
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om fritidsbåtars säkerhets- och miljökrav
ÅFS 44/2006
LANDSKAPSFÖRORDNING om livsmedelshygienisk kompetens
ÅFS 43/2006
LANDSKAPSLAG om ändring av 21 § grundskolelagen för landskapet Åland
ÅFS 42/2006
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om stöd för vård av barn i hemmet
ÅFS 41/2006
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT gällande vissa upphandlingar
ÅFS 40/2006
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 1 och 2 §§ landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om utkomstskydd för arbetslösa
ÅFS 39/2006
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet
ÅFS 38/2006
LANDSKAPSLAG om ändring av 1 och 7 §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
ÅFS 37/2006
LANDSKAPSFÖRORDNING om upphävande av landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av förordningen om polisens personregister
ÅFS 36/2006
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av polisförordningen för landskapet Åland
ÅFS 35/2006
LANDSKAPSLAG om ändring av 4 § landskapslagen om polisens grundregister
ÅFS 34/2006
LANDSKAPSLAG om ändring av 50 § vägtrafiklagen för landskapet Åland
ÅFS 33/2006
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om Ålands polismyndighet
ÅFS 32/2006
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om fritidsbåtar
ÅFS 31/2006
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om besiktning och registrering av fordon
ÅFS 30/2006
LANDSKAPSLAG om ändring av 15d § landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet
ÅFS 29/2006
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om personregister
ÅFS 28/2006
LANDSKAPSLAG om ändring av polislagen för landskapet Åland
ÅFS 27/2006
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT angående fördelning mellan de enskilda kommunerna avseende samfunds och samfällda förmånders kommunalskatt
ÅFS 26/2006
LANDSKAPSLAG om ändring av 4 § landskapslagen om landskapsgaranti för industrier och andra näringsgrenar
ÅFS 25/2006
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om justering av apoteksavgift
ÅFS 24/2006
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om jordbrukets miljöstöd och kompensationsbidrag
ÅFS 23/2006
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 2 § landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om explosionsfarliga ämnen och kemikalier
ÅFS 22/2006
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 1 och 2 §§ landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet
ÅFS 21/2006
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet
ÅFS 20/2006
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om avgifter för prestationer vid landskapsregeringens allmänna förvaltning
ÅFS 19/2006
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om studiestöd
ÅFS 18/2006
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 4 § landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om utkomstskydd för arbetslösa
ÅFS 17/2006
LANDSKAPSLAG om ändring av 44 § tjänstemannalagen för landskapet Åland
ÅFS 16/2006
LANDSKAPSLAG om ändring av 17 § landskapslagen om studieledighet
ÅFS 15/2006
LANDSKAPSLAG om ändring av 1 § landskapslagen om avdrag vid kommunalbeskattningen för amortering på studielån
ÅFS 14/2006
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om studiestöd
ÅFS 13/2006
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om avbytarverksamhet för lantbrukare
ÅFS 12/2006
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
ÅFS 11/2006
LANDSKAPSLAG om arbetsförmedling av annan än landskapet
ÅFS 10/2006
LANDSKAPSLAG om tillämpning i landskapet Åland av lagen om ett informationssystem för arbetsförvaltningens kundbetjäning
ÅFS 9/2006
LANDSKAPSLAG om Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet
ÅFS 8/2006
LANDSKAPSLAG om arbetsmarknadspolitisk verksamhet
ÅFS 7/2006
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om ändring av Ålands landskapsstyrelses besltu om tillämpning i landskapet Åland av rikförfattningar om fodermedel
ÅFS 6/2006
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om ändring av Ålands landskapsstyrelses beslut om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om handel med utsäde
ÅFS 5/2006
REPUBLIKENS PRESIDENTS FÖRORDNING om skötseln i landskapet Åland av vissa förvaltningsuppgifter som rör handel med utsläppsrätter avseende växthusgaser
ÅFS 4/2006
ÅLANDS LAGTNGS BESLUT om antagande av tredje tilläggsbudget för år 2005
ÅFS 3/2006
LANDSKAPSFÖRORDNING om avbytarverksamhet för lantbrukare
ÅFS 2/2006
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om sotningstaxa
ÅFS 1/2006
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av budget för landskapet Åland år 2006
Register till Ålands författningssamling 2006
innehåller även rättelser