Ålands författningssamling (pdf-format)
 
Vill du prenumerera på Ålands författningssamling gå in på sidan Prenumerera på Ålands författningssamling och beställ din prenumeration. Då får du ett e-post meddelande när nya författningar läggs ut.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Ålands författningssamling 2007
ÅFS 147/2007
LANDSKAPSLAG om ändring av tobakslagen för landskapet Åland
ÅFS 146/2007
LANDSKAPSLAG om ändring av 1 § landskapslagen angående tillämpning av vissa författningar rörande barnskydd i landskapet Åland
ÅFS 145/2007
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av bilaga 2 i landskapsförordningen om miljöskydd och miljötillstånd
ÅFS 144/2007
LANDSKAPSFÖRORDNING om upphävande av 3 § landskapsförordningen om avfallsförbränning
ÅFS 143/2007
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om inkvarterings- och trakteringsverksamhet
ÅFS 142/2007
LANDSKAPSFÖRORDNINGEN om ändring av 2 och 3 §§ landskapsförordningen om registrering av anläggningar som håller värphöns
ÅFS 141/2007
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av djurtransportförordningen
ÅFS 140/2007
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 5 § landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet
ÅFS 139/2007
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 9 § landskapförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om livsmedel och livsmedelshygien
ÅFS 138/2007
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om ändring av Ålands landskapsstyrelses beslut om kvalitetskrav på och kontroll av vattnet vid allmänna badstränder och badplatser
ÅFS 137/2007
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om ändring av 3 § Ålands landskapsregerings beslut om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om hushållsvatten
ÅFS 136/2007
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om hälsovården
ÅFS 135/2007
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om ändring av Ålands landskapsstyrelses beslut om begränsning av utsläpp i vatten av nitrater från jordbruk
ÅFS 134/2007
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av vattenförordningen för landskapet Åland
ÅFS 133/2007
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BELSUT om ändring av Ålands landskapsstyrelses beslut om tillämpning i landskapet Åland av statsrådets förordning om buller från utrustning som är avsedd att användas utomhus
ÅFS 132/2007
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 4 § landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande åtgärder mot förorening av luften
ÅFS 131/2007
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om miljöskydd och miljötillstånd
ÅFS 130/2007
LANDSKAPSFÖRORDNING om överföring av personal till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet
ÅFS 129/2007
LANDSKAPSLAG om införande av lagstiftningen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet
ÅFS 128/2007
LANDSKAPSLAG om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård
ÅFS 127/2007
LANDSKAPSLAG om ändring av 3 och 4 §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av alkohollagen
ÅFS 126/2007
LANDSKAPSLAG om ändring av djurskyddslagen för landskapet Åland
ÅFS 125/2007
LANDSKAPSLAG om ändring av tobakslagen för landskapet Åland
ÅFS 124/2007
LANDSKAPSLAG om ändring av 3a och 3b §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier
ÅFS 123/2007
LANDSKAPSLAG om ändring av 3 och 6 §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet
ÅFS 122/2007
LANDSKAPSLAG om ändring av 3 och 5 §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av livsmedelslagen
ÅFS 121/2007
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om hälsovården
ÅFS 120/2007
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om hälso- och sjukvården
ÅFS 119/2007
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om mottagning i hamn av fartygsgenererat avfall och lastrester
ÅFS 118/2007
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om renhållning
ÅFS 117/2007
LANDSKAPSLAG om ändring av vattenlagen för landskapet Åland
ÅFS 116/2007
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om miljöskydd och miljötillstånd
ÅFS 115/2007
LANDSKAPSLAG om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet
ÅFS 114/2007
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om justering av eurobeloppen för apoteksavgift
ÅFS 113/2007
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av grundskoleförordningen för landskapet Åland
ÅFS 112/2007
LANDSKAPSLAG om ändring av grundskolelagen för landskapet Åland
ÅFS 111/2007
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård
ÅFS 110/2007
LANDSKAPSLAG om ändring av idrottslagen för landskapet Åland
ÅFS 109/2007
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om ungdomsarbete
ÅFS 108/2007
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om kulturell verksamhet
ÅFS 107/2007
LANDSKAPSLAG om ändring av 5 § landskapslagen om allmänna bibliotek
ÅFS 106/2007
LANDSKAPSLAG om ändring av 7 § grundskolelagen för landskapet Åland
ÅFS 105/2007
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen angående tillämpning av vissa författningar rörande barnskydd i landskapet Åland
ÅFS 104/2007
LANDSKAPSLAG om ändring av 8 § landskapslagen om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda
ÅFS 103/2007
LANDSKAPSLAG om ändring av 16 § barnomsorgslagen för landskapet Åland
ÅFS 102/2007
LANDSKAPSLAG om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård
ÅFS 101/2007
LANDSKAPSLAG om ändring av 2a och 2b §§ tobakslagen för landskapet Åland
ÅFS 100/2007
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om avgifter för prestationer vid landskapsregeringens allmänna förvaltning
ÅFS 99/2007
LANDSKAPSFÖRORDNING om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier och säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor
ÅFS 98/2007
LANDSKAPSLAG om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor
ÅFS 97/2007
LANDSKAPSFÖRORDNING om landskapsregeringens allmänna förvaltning
ÅFS 96/2007
LANDSKAPSLAG om tillämpning i landskapet Åland av lagen om gödselfabrikat
ÅFS 95/2007
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om miljöskydd och miljötillstånd
ÅFS 94/2007
LANDSKAPSFÖRORDNING om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om livsmedel och livsmedelshygien
ÅFS 93/2007
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård
ÅFS 92/2007
LANDSKAPSLAG om ändring av statistiklagen för landskapet Åland
ÅFS 91/2007
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om personuppgifter
ÅFS 90/2007
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet
ÅFS 89/2007
LANDSKAPSLAG om Datainspektionen
ÅFS 88/2007
LANDSKAPSLAG om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen
ÅFS 87/2007
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 1 § landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet
ÅFS 86/2007
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av alkohollagen
ÅFS 85/2007
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av vattenförordningen för landskapet Åland
ÅFS 84/2007
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om miljöskydd och miljötillstånd
ÅFS 83/2007
LANDSKAPSLAG om ändring av 2 § landskapslagen om tjänstekollektivavtal
ÅFS 82/2007
LANDSKAPSLAG om ändring av 1 och 6 §§ landskapslagen om diskrimineringsombudsmannen
ÅFS 81/2007
LANDSKAPSLAG om ändring av 1 § landskapslagen om förhindrande av diskriminering i landskapet Åland
ÅFS 80/2007
LANDSKAPSLAG om ändring av 1 § landskapslagen om landskapet Ålands jämställdhetsdelegation
ÅFS 79/2007
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män
ÅFS 78/2007
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård
ÅFS 77/2007
LANDSKAPSLAG om ändring av 85 § kommunallagen för landskapet Åland
ÅFS 76/2007
LANDSKAPSLAG om ändring av 75 § räddningslagen för landskapet Åland
ÅFS 75/2007
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om kompensation till kommunerna för det allmänna avdraget
ÅFS 74/2007
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa lagar om kommunindelning
ÅFS 73/2007
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om bosättningsstrukturgrupper
ÅFS 72/2007
LANDSKAPSLAG om temporär ändring av landskapslagen om planering av och landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamheten
ÅFS 71/2007
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om planering av och landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamheten
ÅFS 70/2007
LANDSKAPSLAG om temporär ändring av 8 § landskapslagen om planering av och landskapsandel för socialvården
ÅFS 69/2007
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om planering av och landskapsandel för socialvården
ÅFS 68/2007
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna
ÅFS 67/2007
LANDSKAPSLAG om upphävande av 2 § 2 mom. landskapslagen om vissa grunder för landskapets hushållning
ÅFS 66/2007
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om miljöstödets nationella tilläggsdel år 2007
ÅFS 65/2007
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om kompensationsbidragets nationella tilläggsdel år 2007
ÅFS 64/2007
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om stöd för att förbättra miljön och landsbygden
ÅFS 63/2007
LANDSKAPSLAG om finansiering av landsbygdsnäringar
ÅFS 62/2007
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om trafiktaxa för personbefordran med buss i yrkesmässig trafik i landskapet Åland
ÅFS 61/2007
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om Posten på Åland
ÅFS 60/2007
LANDSKAPSLAG om posttjänster
ÅFS 59/2007
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av första tilläggsbudget för år 2007
ÅFS 58/2007
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av vattenförordningen för landskapet Åland
ÅFS 57/2007
LANDSKAPSFÖRORDNING om odling av regnbågslax och lax i havet
ÅFS 56/2007
LANDSKAPSLAG om ändring av 30 § tjänstemannalagen för landskapet Åland
ÅFS 55/2007
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om landskapet Ålands pensionsfond
ÅFS 54/2007
LANDSKAPSLAG om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner
ÅFS 53/2007
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om ruttaxa för taxibilar och färdtjänstbilar
ÅFS 52/2007
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om taxitaxor inom landskapet Åland
ÅFS 51/2007
LANDSKAPSLAG om ändring av 4 § landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet
ÅFS 50/2007
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen angående tillämpning i landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling
ÅFS 49/2007
LANDSKAPSLAG om ändring av 20 § jaktlagen för landskapet Åland
ÅFS 48/2007
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om justering av eurobeloppen för apoteksavgift
ÅFS 47/2007
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av avtalet med Kanada för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 46/2007
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av den internationella konventionen mot dopning samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstftningen
ÅFS 45/2007
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av Världspostkonventionen samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 44/2007
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av avtalet med Azerbaidzhan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt med förslag om till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 43/2007
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av protokollet med Schweiz för att ändra avtalet för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet och därtill hörande protokoll samt förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 42/2007
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen samt lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 41/2007
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av protokollet om vatten och hälsa till 1992 års konvention om skydd och användning av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet
ÅFS 40/2007
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om förordningen om bringande i kraft av konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar samt republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar om långlivade organiska föroreningar
ÅFS 39/2007
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av protokollet om ändring av avtalet med Marocko för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt med förlsag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 38/2007
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av Kyotoprotokollet till Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändring och med förslag till lag om ikraftsättande av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 37/2007
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om deponering av avfall
ÅFS 36/2007
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om studiesociala förmåner för studerande på gymnasialstadienivå i landskapet Åland
ÅFS 35/2007
LANDSKAPSLAG om ändring av grundskolelagen för landskapet Åland
ÅFS 34/2007
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om landskapet Ålands pensionsfond
ÅFS 33/2007
LANDSKAPSLAG om upphävande av landskapslagen om utbetalning av pensioner i landskapet Åland
ÅFS 32/2007
LANDSKAPSLAG om upphävande av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare
ÅFS 31/2007
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner
ÅFS 30/2007
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om Posten på Åland
ÅFS 29/2007
LANDSKAPSLAG om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för arbetstagare
ÅFS 28/2007
LANDSKAPSLAG om ändring av jaktlagen för landskapet Åland
ÅFS 27/2007
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om livsmedel och livsmedelshygien
ÅFS 26/2007
LANDSKAPSLAG om tillämpning i landskapet Åland av livsmedelslagen
ÅFS 25/2007
LANDSKAPSLAG om ändring av 12 § landskapslagen om hälso- och sjukvården
ÅFS 24/2007
LANDSKAPSLAG om ändring av 7 § landskapslagen om grunderna för avgifter till landskapet
ÅFS 23/2007
LANDSKAPSLAG om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård
ÅFS 22/2007
LANDSKAPSLAG om ändring av 13 § landskapslagen om hälso- och sjukvården
ÅFS 21/2007
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om elmarknaden
ÅFS 20/2007
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om fornminnen
ÅFS 19/2007
LANDSKAPSLAG om skydd av det maritima kulturarvet
ÅFS 18/2007
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 5 § landskapsförordningen om barnomsorg
ÅFS 17/2007
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT angående fördelning mellan de enskilda kommunerna avseende samfunds och samfällda förmåners kommunalskatt
ÅFS 16/2007
LANDSKAPSLAG om ändring av 53 § räddningslagen för landskapet Åland
ÅFS 15/2007
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapförordningen om miljöskydd och miljötillstånd
ÅFS 14/2007
LANDSKAPSLAG om kompensation till kommunerna för det allmänna avdraget
ÅFS 13/2007
LANDSKAPSLAG om ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland
ÅFS 12/2007
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om ändring av Ålands landskapsregerings beslut om polisens avgiftsbelagda prestationer
ÅFS 11/2007
LANDSKAPSLAG om ändring av 30 och 30a §§ kommunallagen för landskapet Åland
ÅFS 10/2007
LANDSKAPSLAG om ändring av 1 § landskapslagen om rösträtt och valbarhet i kommunalval för personer som saknar åländsk hembygdsrätt
ÅFS 9/2007
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av tredje tilläggsbudget för år 2006
ÅFS 8/2007
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om besiktning och registrering av fordon
ÅFS 7/2007
LANDSKAPSLAG om ändring av trafikbrottslagen för landskapet Åland
ÅFS 6/2007
LANDSKAPSLAG om ändring av vägtrafiklagen för landskapet Åland
ÅFS 5/2007
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om fordons konstruktion, utrustning, skick, användning och belastning
ÅFS 4/2007
LANDSKAPSLAG om ändring av tobakslagen för landskapet Åland
ÅFS 3/2007
LANDSKAPSFÖRORDNING om deponering av avfall
ÅFS 2/2007
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om miljöskydd och miljötillstånd
ÅFS 1/2007
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av budget för landskapet Åland år 2007
Register till Ålands författningssamling 2007
innehåller även rättelser