Ålands författningssamling (pdf-format)
 
 
Vill du prenumerera på Ålands författningssamling gå in på sidan Prenumerera på Ålands författningssamling och beställ din prenumeration. Då får du ett e-post meddelande när nya författningar läggs ut.

Ålands författningssamling 2008
ÅFS 148/2008
LANDSKAPSLAG om ändring av 11 § landskapslagen om planering av och landskapsandel för socialvården
ÅFS 147/2008
LANDSKAPSFÖRORDNING om tillämpning av riksförfattningar om energicertifikat för byggnader
ÅFS 146/2008
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om fordons konstruktion, utrustning, skick, användning och belastning
ÅFS 145/2008
LANDSKAPSLAG om ändring av 15 § landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna
ÅFS 144/2008
LANDSKAPSLAG om ombildande av Posten Åland till aktiebolag
ÅFS 143/2008
REPUBLIKENS PRESIDENTS FÖRORDNING om en samrådsdelegation för Mariehamns flygplats
ÅFS 142/2008
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier och säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor
ÅFS 141/2008
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om bifall till förordning om ikraftträdande av avtalet mellan de nordiska länderna om nordisk utbildningsgemenskap på gymnasienivå (teoretiska och yrkesinriktade utbildningar)
ÅFS 140/2008
LANDSKAPSFÖRORDNING om skolskjutsning
ÅFS 139/2008
REPUBLIKENS PRESIDENTS FÖRORDNING om skötseln i landskapet Åland av vissa förvaltningsuppgifter som gäller pensioner
ÅFS 138/2008
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 1 § landskapsförordningen om producentansvar
ÅFS 137/2008
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om ändring av Ålands landskapsstyrelses beslut om regler för eldning av avfall
ÅFS 136/2008
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om deponering av avfall
ÅFS 135/2008
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 2 § landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande åtgärder mot förorening av luften
ÅFS 134/2008
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 3 och 6 §§ landskapsförordningen om hantering av jord- och muddermassor
ÅFS 133/2008
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 5 och 6 §§ landskapsförordningen om avfallsförbränning
ÅFS 132/2008
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om hälsovården
ÅFS 131/2008
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av vattenförordningen för landskapet Åland
ÅFS 130/2008
LANDSKAPSFÖRORDNING om miljöskydd
ÅFS 130/2008 rättelseblad
RÄTTELSEBLAD till ÅFS 2008:130 s. 406
ÅFS 129/2008
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet
ÅFS 128/2008
LANDSKAPSLAG om tillämpning i landskapet Åland av lagen angående vissa grannelagsförhållanden
ÅFS 127/2008
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om hälsovården
ÅFS 126/2008
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om renhållning
ÅFS 125/2008
LANDSKAPSLAG om ändring av vattenlagen för landskapet Åland
ÅFS 124/2008
LANDSKAPSLAG om miljöskydd
ÅFS 123/2008
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av avtalet med Georgien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 122/2008
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Isle of Man och till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 121/2008
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av avtalet med Vitryssland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 120/2008
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av avtalet med Australien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för att förhindra kringgående av skatt samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 119/2008
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av avtalet med Armenien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 118/2008
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om ikraftträdande av överenskommelsen om ändring av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om tillträde till högre utbildning
ÅFS 117/2008
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om skydd för och främjande av mångfalden av kulturella uttryck
ÅFS 116/2008
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av 1) ändring av överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar samt 2) ändringar av normen 1 som bifogats överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulsförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar
ÅFS 115/2008
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av fördraget om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism, gränsöverskridande brottslighet och olaglig migration (Prümfördraget) och lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 114/2008
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av Världshälsoorganisationens internationella hälsoreglemente (2005) och med förslag till lag om sättande ikraft av de bestämmelser i hälsoreglementet som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 113/2008
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av protokollet med Amerikas förenta stater om ändring av avtalet för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 112/2008
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av avtalet om sjötransport mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Folkrepubliken Kinas regering, å andra sidan samt lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 111/2008
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Chile om social trygghet
ÅFS 110/2008
NÄRINGSSTÖDSLAG för landskapet Åland
ÅFS 109/2008
LANDSKAPSFÖRORDNING om Ålands byggbestämmelsesamling
ÅFS 108/2008
LANDSKAPSFÖRORDNING om utvinningsavfall
ÅFS 107/2008
PLAN- OCH BYGGFÖRORDNING för landskapet Åland
ÅFS 106/2008
LANDSKAPSLAG om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om byggnaders energiprestanda
ÅFS 105/2008
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om skydd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
ÅFS 104/2008
LANDSKAPSLAG om ändring av 18a § landskapslagen om offentliga nöjestillställningar
ÅFS 103/2008
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om allmänna vägar i landskapet Åland
ÅFS 102/2008
PLAN- OCH BYGGLAG för landskapet Åland
ÅFS 101/2008
LANDSKAPSLAG om ändring av 3 § landskapslagen angående tillämpning i landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling
ÅFS 100/2008
LANDSKAPSLAG om ändring av 8 § landskapslagen om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda
ÅFS 99/2008
LANDSKAPSLAG om ändring av 10 § landskapslagen om stöd för vård av barn i hemmet
ÅFS 98/2008
LANDSKAPSLAG om ändring av 2f § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård
ÅFS 97/2008
LANDSKAPSLAG om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen
ÅFS 96/2008
LANDSKAPSLAG om ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland
ÅFS 95/2008
LANDSKAPSLAG om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av rikslagstiftningen om förskottsuppbörd
ÅFS 94/2008
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om ruttaxa för taxibilar och färdtjänstbilar
ÅFS 93/2008
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om taxitaxor inom landskapet Åland
ÅFS 92/2008
LANDSKAPSLAG om ändring av 3 § landskapslagen om Ålands musikinstitut
ÅFS 91/2008
LANDSKAPSLAG om ändring av 4 § landskapslagen om Ålands folkhögskola
ÅFS 90/2008
LANDSKAPSLAG om ändring av 9 § landskapslagen om utbildning på gymnasialstadienivå
ÅFS 89/2008
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om Toböle naturreservat i Saltviks kommun
ÅFS 88/2008
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om Näsgärdan naturreservat i Hammarlands kommun
ÅFS 87/2008
LANDSKAPSFÖRORDNING om yrkeskompentens för lastbils- och bussförare
ÅFS 86/2008
LANDSKAPSLAG om ändring av körkortslagen för landskapet Åland
ÅFS 85/2008
LANDSKAPSLAG om yrkeskompetens för lastbils- och yrkesförare
ÅFS 84/2008
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av första tilläggsbudget för landskapet Åland för år 2008
ÅFS 83/2008
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om förfaraden vid kontroller av jordbrukets miljöstöd och kompensationsbidrag
ÅFS 82/2008
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 1 § landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om plantmaterial och växtskydd
ÅFS 81/2008
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet
ÅFS 80/2008
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
ÅFS 79/2008
LANDSKAPSLAG om ändring av 30 § lagtingsordningen för landskapet Åland
ÅFS 78/2008
LANDSKAPSLAG om ändring av 14 § trafikbrottslagen för landskapet Åland
ÅFS 77/2008
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om ändring av 2 § Ålands landskapsregerings beslut om trafiktaxa för personbefordran md buss i yrkesmässig trafik i landskapet Åland
ÅFS 76/2008
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om verkställighet av den gemensamma fiskeripolitiken inom Europeiska gemenskapen
ÅFS 75/2008
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om fiske i landskapet Åland
ÅFS 74/2008
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 9 § landskapsförordningen om fritidsbåtars säkerhets- och miljökrav
ÅFS 73/2008
LANDSKAPSFÖRORDNING om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande utsläppshandel
ÅFS 72/2008
LANDSKAPSLAG om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd
ÅFS 71/2008
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 1 § landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier och säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor
ÅFS 70/2008
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om kvalitetskrav på och kontroll av vattnet vid allmänna ytvattenbadplatser
ÅFS 69/2008
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT angående fördelning mellan de enskilda kommunerna avseende samfunds och samfällda förmåners kommunalskatt
ÅFS 68/2008
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 7 § landskapsförordningen om studiesociala förmåner för studerande på gymnasialstadienivå i landskapet Åland
ÅFS 67/2008
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om läroavtalsutbildning
ÅFS 66/2008
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om studiestöd
ÅFS 65/2008
LANDSKAPSFÖRORDNING om upphävande av brandförordningen för landskapet Åland
ÅFS 64/2008
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om administration av jordbrukets miljöstöd och kompensationsbidrag
ÅFS 63/2008
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om kompensationsbidragets nationella tilläggsdel år 2008
ÅFS 62/2008
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om miljöstödets nationella tilläggsdel år 2008
ÅFS 61/2008
LANDSKAPSFÖRORDNING om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om livsmedel och livsmedelshygien
ÅFS 60/2008
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om ändring av Ålands landskapsregerings beslut om stöd för att förbättra miljön och landsbygden
ÅFS 59/2008
LANDSKAPSLAG om enskilda vägar i landskapet Åland
ÅFS 58/2008
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om Gunnarsby naturreservat i Sunds kommun
ÅFS 57/2008
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om Båtskär naturreservat i Lemlands kommun
ÅFS 56/2008
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om Löfvik naturreservat i Sunds kommun
ÅFS 55/2008
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om jakt
ÅFS 54/2008
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 8 § räddningsförordningen för landskapet Åland
ÅFS 53/2008
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 10 § landskapsförordningen om färjor
ÅFS 52/2008
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 74 § landskapsförordningen om hälsovården
ÅFS 51/2008
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen angående verkställighet och tillämpning av landskapslagen om fiske
ÅFS 50/2008
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om fastighetsmäklare
ÅFS 49/2008
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om Ålands Penningautomatförening och dess verksamhet
ÅFS 48/2008
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om programnämnden
ÅFS 47/2008
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om Ålands polismyndighet
ÅFS 46/2008
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner
ÅFS 45/2008
LANDSKAPSLAG om ändring av 85 § räddningslagen för landskapet Åland
ÅFS 44/2008
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet
ÅFS 43/2008
LANDSKAPSLAG om ändring av 13 § landskapslagen om miljökonsekvensbedömning
ÅFS 42/2008
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om fornminnen
ÅFS 41/2008
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om yrkesmässig trafik
ÅFS 40/2008
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om naturvård
ÅFS 39/2008
LANDSKAPSLAG om ändring av 14 kap. 8 § vattenlagen för landskapet Åland
ÅFS 38/2008
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om fiske i landskapet Åland
ÅFS 37/2008
LANDSKAPSLAG om ändring av byggnadslagen för landskapet Åland
ÅFS 36/2008
LANDSKAPSLAG om ändring av 11 § landskapslagen angående ordningsstadga för landsbygden i landskapet Åland
ÅFS 35/2008
LANDSKAPSLAG om ändring av 50 § polislagen för landskapet Åland
ÅFS 34/2008
LANDSKAPSLAG om ändring av 4 § landskapslagen om hundskatt
ÅFS 33/2008
LANDSKAPSLAG om upphävande av vissa beslut om offentliga kungörelser
ÅFS 32/2008
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om lagtingsval och kommunalval
ÅFS 32/2008 rättelseblad
RÄTTELSEBLAD till ÅFS 2008/32 s. 105
ÅFS 31/2008
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om allmänna vägar
ÅFS 30/2008
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om parkeringsbot
ÅFS 29/2008
LANDSKAPSLAG om upphävande av 84 § landskapslagen om hälsovården
ÅFS 28/2008
LANDSKAPSLAG om ändring av 9 § landskapslagen om avloppsvattenavgift
ÅFS 27/2008
LANDSKAPSLAG om ändring av 11 § landskapslagen om förhindrande av diskriminering i landskapet Åland
ÅFS 26/2008
LANDSKAPSLAG om ändring av idrottslagen för landskapet Åland
ÅFS 25/2008
LANDSKAPSLAG om upphävande av 8 § landskapslagen om Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet
ÅFS 24/2008
LANDSKAPSLAG om ändring av 4 § landskapslagen om Ålands sjösäkerhetscentrum
ÅFS 23/2008
LANDSKAPSLAG om upphävande av 14 § landskapslagen om Högskolan på Åland
ÅFS 22/2008
LANDSKAPSLAG om upphävande av 7a § landskapslagen om Ålands musikinstitut
ÅFS 21/2008
LANDSKAPSLAG om upphävande av 9 § landskapslagen om Ålands folkhögskola
ÅFS 20/2008
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om läroavtalsutbildning
ÅFS 19/2008
LANDSKAPSLAG om upphävande av 14 § landskapslagen om utbildning på gymnasialstadienivå
ÅFS 18/2008
LANDSKAPSLAG om ändring av jaktlagen för landskapet Åland
ÅFS 17/2008
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om Ålands skogsvårdsförening
ÅFS 16/2008
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om expropriation av fast egendom och särskilda rättigheter
ÅFS 15/2008
LANDSKAPSLAG om upphävande av 3 § 4 mom. landskapslagen om Ålands statistik- och utredningsbyrå
ÅFS 14/2008
LANDSKAPSLAG om ändring av kommunallagen för landskapet Åland
ÅFS 13/2008
LANDSKAPSLAG om upphävande av 2 § landskapslagen om Ålands landskapsregerings allmänna förvaltning
ÅFS 12/2008
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om ärendenas handläggning i landskapsstyrelsen
ÅFS 11/2008
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om Ålands landskapsstyrelse
ÅFS 10/2008
LANDSKAPSLAG om tillämpning i landskapet Åland av viteslagen
ÅFS 9/2008
FÖRVALTNINGSLAG för landskapet Åland
ÅFS 8/2008
LANDSKAPSLAG om ändring av 4 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen
ÅFS 7/2008
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om ändring av Ålands landskapsregerings beslut om stöd för att förbättra miljön och landsbygden
ÅFS 6/2008
REPUBLIKENS PRESIDENTS FÖRORDNING om skötseln i landskapet Åland av uppgifter som gäller pensionsersättning för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier
ÅFS 5/2008
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om sotningsavgifter
ÅFS 4/2008
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 9 § landskapsförordningen om färjor
ÅFS 3/2008
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av tredje tilläggsbudget för år 2007
ÅFS 2/2008
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av andra tilläggsbudget för år 2007
ÅFS 1/2008
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av budget för landskapet Åland år 2008
Register till Ålands författningssamling 2008
innehåller även rättelser