Ålands författningssamling (pdf-format)
 
 
Vill du prenumerera på Ålands författningssamling gå in på sidan Prenumerera på Ålands författningssamling och beställ din prenumeration. Då får du ett e-post meddelande när nya författningar läggs ut.
 

Ålands författningssamling 2009
ÅFS 2009/69
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om avbytarverksamhet för lantbrukare
ÅFS 2009/68
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om avbytarverksamhet för lantbrukare
ÅFS 2009/67
LANDSKAPSLAG om ändring av 4 § landskapslagen om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård
ÅFS 2009/66
LANDSKAPSLAG om upphävande av 1 § 1 mom. 1 punkten landskapslagen om kompensation för förlust av skatteintäkter
ÅFS 2009/65
LANDSKAPSLAG om upphävande av 7a § kommunalskattelagen för landskapet Åland
ÅFS 2009:64
LANDSKAPSLAG om basbeloppen för verksamhetsåret 2010
ÅFS 2009:63
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprätthållandet av Europeiska gemenskapen och till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 2009/62
LAG om ändring av 59c § i självstyrelselagen för Åland
ÅFS 2009:61
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av förordning om sättande i kraft av protokollet om register över utsläpp och överföringar av föroreningar
ÅFS 2009/60
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 3 och 4 §§ landskapsförordningen om yrkesfiske
ÅFS 2009:59
LANDSKAPSFÖRORDNING om avhjälpande av vissa miljöskador
ÅFS 2009/58
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om miljöskydd
ÅFS 2009/57
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om naturvård
ÅFS 2009:56
LANDSKAPSLAG om tillämpning i landskapet Åland av lagen om avhjälpande av vissa miljöskador
ÅFS 2009/55
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om ändring av Ålands landskapsstyrelses beslut om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om gödselmedel
ÅFS 2009:54
LANDSKAPSLAG om landskapsbidrag till bildningsförbund
ÅFS 2009/53
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om bekämpande av oljeskador
ÅFS 2009:52
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om vattenförvaltning
ÅFS 2009/51
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om Högskolan på Åland
ÅFS 2009:50
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av protokollet om ändring i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 2009:49
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Guernsey och till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 2009:48
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om bifall till förordningen om ikraftträdande av ändringar av bilaga III till 1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö
ÅFS 2009:47
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av överenskommelsen med Australien om social trygghet och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 2009:46
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av avtalet med Moldavien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 2009:45
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Albanien, å andra sidan
ÅFS 2009:44
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av överenskommelsen mellan Finland och Estland om social trygghet och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 2009:43
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av den europeiska landskapskonventionen samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 2009:42
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och republiken Kroatien, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 2009/41
LANDSKAPSLAG om ändring av 4 § landskapslagen om parkeringsbot
ÅFS 2009/40
LANDSKAPSLAG om ändring av vägtrafiklagen för landskapet Åland
ÅFS 2009:39
LANDSKAPSFÖRORDNING om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om transport av farliga ämnen
ÅFS 2009/38
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om ändring av 1 § Ålands landskapsregerings beslut om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om handel med utsäde
ÅFS 2009/37
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om ändring av Ålands landskapsregerings beslut om förfaranden vid kontroller av jordbrukets miljöstöd och kompensationsbidrag
ÅFS 2009/36
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om ändring av Ålands landskapsregerings beslut om stöd för att förbättra miljön och landsbygden
ÅFS 2009:35
LANDSKAPSFÖRORDNING om tillämpning av riksförfattningar om livsmedel och livsmedelshygien
ÅFS 2009:34
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om taxitaxor inom landskapet Åland
ÅFS 2009/33
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 1 och 3 §§ landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om plantmaterial och växtskydd
ÅFS 2009/32
LANDSKAPSLAG om ändring av näringsstödslagen för landskapet Åland
ÅFS 2009:31
LANDSKAPSLAG om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om utsläppshandel
ÅFS 2009:30
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om Svenstjälpa naturreservat i Vårdö kommun
ÅFS 2009:29
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av första tilläggsbudget för landskapet Åland för år 2009
ÅFS 2009:28
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om Signilskär-Märket naturreservat i Hammarlands kommun
ÅFS 2009/27
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om ändring av 1 § Ålands landskapsregerings beslut om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om fodermedel
ÅFS 2009/26
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om miljöskydd
ÅFS 2009:25
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om upphävande av Ålands landskapsregerings beslut om ruttaxa för taxibilar och färdtjänstbilar
ÅFS 2009/24
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om fritidsbåtar
ÅFS 2009/23
LANDSKAPSLAG om ändring av 6 och 8 §§ landskapslagen om besiktning och registrering av fordon
ÅFS 2009/22
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande åtgärder mot förorening av luften
ÅFS 2009/21
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om ändring av 1 § Ålands landskapsregerings beslut om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om fodermedel
ÅFS 2009:20
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT angående fördelning mellan de enskilda kommunerna avseende samfunds och samfällda förmåners kommunalskatt
ÅFS 2009/19
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om ändring av Ålands landskapsregerings beslut om administration av jordbrukets miljöstöd och kompensationsbidrag
ÅFS 2009:18
REPUBLIKENS PRESIDENTS FÖRORDNING om skötseln i landskapet Åland av förvaltningsuppgifter som gäller underhållsstöd
ÅFS 2009/17
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om läroavtalsutbildning
ÅFS 2009/16
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om läroavtalsutbildning
ÅFS 2009/15
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av livsmedelslagen
ÅFS 2009/14
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring i landskapsförordningen om jordbrukets miljöstöd och kompensationsbidrag
ÅFS 2009:13
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om administration av jordbrukets miljöstöd och kompensationsbidrag
ÅFS 2009:12
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om kompensationsbidragets nationella tilläggsdel år 2009
ÅFS 2009:11
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om miljöstödets nationella tilläggsdel år 2009
ÅFS 2009:10
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om stöd för att förbättra miljön och landsbygden
ÅFS 2009:9
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om justering av eurobeloppen för apoteksavgift
ÅFS 2009:8
LANDSKAPSLAG om upphävande av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om underhållstrygghet
ÅFS 2009:7
LANDSKAPSLAG om tillämpning i landskapet Åland av lagen om underhållsstöd
ÅFS 2009:6
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om avgifter för prestationer vid landskapsregeringens motorfordonsbyrå
ÅFS 2009/5
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om jakt
ÅFS 2009:4
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av andra tilläggsbudget för landskapet Åland för år 2008
ÅFS 2009/3
LANDSKAPSLAG om ändring av 2 och 16 §§ landskapslagen om hälso- och sjukvården
ÅFS 2009:2
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om avgifter för innehav av televisionsmottagare
ÅFS 2009:1
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av budget för landskapet Åland år 2009
Register till Ålands författningssamling 2009
innehåller även rättelser