Ålands författningssamling (pdf-format)
 
 
Vill du prenumerera på Ålands författningssamling gå in på sidan Prenumerera på Ålands författningssamling och beställ din prenumeration. Då får du ett e-post meddelande när nya författningar läggs ut.

Ålands författningssamling 2010
ÅFS 2010/100
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om avbytarverksamhet för lantbrukare
ÅFS 2010:99
LANDSKAPSLAG om tillämpning i landskapet Åland av lagen om tolkningstjänst för handikappade personer
ÅFS 2010/98
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om Ålands polismyndighet
ÅFS 2010/97
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av räddningsförordningen för landskapet Åland
ÅFS 2010:96
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om avgifter för prestationer vid landskapsregeringens motorfordonsbyrå
ÅFS 2010:95
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om polisens avgiftsbelagda prestationer
ÅFS 2010:94
LANDSKAPSFÖRORDNING om landskapsregeringens allmänna förvaltning
ÅFS 2010:93
VATTENFÖRORDNING för landskapet Åland
ÅFS 2010/92
LANDSKAPSLAG om ändring av vattenlagen för landskapet Åland
ÅFS 2010/91
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om ändring av Ålands landskapsregerings beslut om stöd för att förbättra miljön och landsbygden
ÅFS 2010:90
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om stöd för icke produktiva investeringar
ÅFS 2010/89
LANDSKAPSLAG om ändring av 15a § landskapslagen om bekämpande av oljeskador
ÅFS 2010/88
LANDSKAPSLAG om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om utsläppshandel
ÅFS 2010:87
LANDSKAPSLAG om tillämpning av lagen om energieffektivitetstjänster hos företag på energimarknaden
ÅFS 2010:86
LANDSKAPSFÖRORDNING om en infrastruktur för geografisk information
ÅFS 2010:85
LANDSKAPSLAG om en infrastruktur för geografisk information
ÅFS 2010:84
LANDSKAPSFÖRORDNING om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om foder
ÅFS 2010:83
LANDSKAPSLAG om tillämpning i landskapet Åland av foderlagen
ÅFS 2010/82
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om skolskjutsning
ÅFS 2010:81
LANDSKAPSFÖRORDNING om tillämpning i landskapet Åland av statsrådets förordning om underhåll av anläggningar som innehåller ämnen som bryter ner ozonskiktet samt vissa fluorerande växthusgaser
ÅFS 2010:80
LANDSKAPSFÖRORDNING om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets skötsel av tvärvillkorskontrollen
ÅFS 2010:79
LANDSKAPSFÖRORDNING om återvinning av vissa avfall i markbyggnad
ÅFS 2010/78
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande åtgärder mot förorening av luften
ÅFS 2010/77
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om miljökonsekvensbedömning
ÅFS 2010/76
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om naturvård
ÅFS 2010/75
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om miljökonsekvensbedömning
ÅFS 2010:74
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av andra tilläggsbudget för år 2010
ÅFS 2010:73
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om register över godkända växtskyddsmedel
ÅFS 2010:72
REPUBLIKENS PRESIDENTS FÖRORDNING om skötseln i landskapet Åland av de förvaltningsuppgifter som gäller stöd för byggande av bredband
ÅFS 2010:71
REPUBLIKENS PRESIDENTS FÖRORDNING om skötseln i landskapet Åland av de uppgifter som i stöd av utlänningslagen föreskrivs för arbets- och näringsbyråerna
ÅFS 2010:70
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av avtalet med Kazakstan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 2010:69
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av avtalen med Bahamas om upplysningar i fråga om skatteärenden samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 2010:68
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av avtalet med Indien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 2010:67
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av avtalet med San Marino om upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 2010:66
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av avtalet med Gibraltar om upplysningar i fråga om skatteärenden och till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 2010:65
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av avtalet med Singapore för att ändra avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatt på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 2010:64
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om bifall till förordning om ikraftträdande av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om tillträde till högre utbildning
ÅFS 2010:63
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av avtalet med Polen för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 2010:62
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av avtalen med Caymanöarna om inkomstbeskattning samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 2010:61
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av avtalen med Bermuda om inkomstbeskattning samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 2010:60
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Jersey och till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 2010:59
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av stabiliserings- och associeringsavtalen mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan och Republiken Montenegro å andra sidan samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 2010:58
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av protokollet om strategiska miljöbedömningar till konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang
ÅFS 2010:57
REPUBLIKENS PRESIDENTS FÖRORDNING om skötseln i landskapet Åland av uppgifter som gäller konsumentrådgivning
ÅFS 2010/56
LAG om ändring av 30 och 39 § självstyrelselagen för Åland
ÅFS 2010/55
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 2 § landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier och säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor
ÅFS 2010/54
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 1 § landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet
ÅFS 2010/53
LANDSKAPSLAG om ändring av 2 § landskapslagen om Ålands representation i Nordiska rådet
ÅFS 2010:52
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om taxitaxor inom landskapet Åland
ÅFS 2010:51
LANDSKAPSFÖRORDNING om tillämpning i landskapet Åland av förordningen om service och stöd på grund av handikapp
ÅFS 2010:50
LANDSKAPSLAG om tillämpning i landskapet Åland av lagen om service och stöd på grund av handikapp
ÅFS 2010/49
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om stöd för vård av barn i hemmet
ÅFS 2010/48
LANDSKAPSLAG om ändring av 18 § grundskolelagen för landskapet Åland
ÅFS 2010:47
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av första tilläggsbudget för år 2010
ÅFS 2010/46
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om slakt och avlivning av djur
ÅFS 2010/45
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om ändring av Ålands landskapsregerings beslut om förfaranden vid kontroller av jordbrukets miljöstöd och kompensationsbidrag
ÅFS 2010:44
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om kvalitetskraven och övervakningen i fråga om vattnet vid små allmänna badstränder
ÅFS 2010/43
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av djurskyddsförordningen
ÅFS 2010/42
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 1 § landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier och säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor
ÅFS 2010/41
LANDSKAPSLAG om ändring av 1 och 4 §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier
ÅFS 2010:40
LANDSKAPSLAG om tillämpning i landskapet Åland av lagen om växtskyddsmedel
ÅFS 2010/39
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 1 § landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om plantmaterial och växtskydd
ÅFS 2010/38
LANDSKAPSLAG om ändring av 4 och 4a §§ kommunalskattelagen för landskapet Åland
ÅFS 2010/37
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om placering av de medel som landskapet Ålands pensionsfond förvaltar
ÅFS 2010:36
LANDSKAPSFÖRORDNING om föreläggande av ordningsbot vid olika ordningsförseelser
ÅFS 2010:35
LANDSKAPSFÖRORDNING om tillämpning av riksförfattningar om livsmedel och livsmedelshygien
ÅFS 2010/34
REPUBLIKENS PRESIDENTS FÖRORDNING om ändring av förordningen om gränsbevakningsväsendets uppgifter i landskapet Åland
ÅFS 2010:33
REPUBLIKENS PRESIDENTS FÖRORDNING om polisförvaltningen i landskapet Åland
ÅFS 2010/32
LANDSKAPSLAG om ändring av plan- och bygglagen för landskapet Åland
ÅFS 2010:31
LANDSKAPSLAG om upphävande av landskapslagen om offentliga nöjestillställningar
ÅFS 2010:30
LANDSKAPSLAG om tillämpning i landskapet Åland av lagen om sammankomster
ÅFS 2010:29
LANDSKAPSLAG om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privata säkerhetstjänster
ÅFS 2010:28
LANDSKAPSLAG om ordningsvakter
ÅFS 2010/27
LANDSKAPSLAG om ändring av 36 § vägtrafiklagen för landskapet Åland
ÅFS 2010:26
LANDSKAPSLAG om upphävande av landskapslagen om eggvapen
ÅFS 2010:25
LANDSKAPSLAG om upphävande av landskapslagen angående ordningsstadga för landsbygden i landskapet Åland
ÅFS 2010:24
LANDSKAPSLAG om upphävande av vissa bestämmelser om allmän ordning och säkerhet i strafflagen
ÅFS 2010:23
ORDNINGSLAG för landskapet Åland
ÅFS 2010:22
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT angående fördelning mellan de enskilda kommunerna avseende samfunds och samfällda förmåners kommunalskatt
ÅFS 2010:21
LANDSKAPSLAG om tillämpning i landskapet Åland av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete
ÅFS 2010:20
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om avgifter för prestationer vid landskapsregeringens allmänna förvaltning
ÅFS 2010/19
LANDSKAPSLAG om ändring av 2 § landskapslagen om Datainspektionen
ÅFS 2010/18
LANDSKAPSLAG om ändring av 2 § landskapslagen om diskrimineringsombudsmannen
ÅFS 2010/17
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om motorfordonsbyrån
ÅFS 2010/16
LANDSKAPSLAG om ändring av 8 § landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet
ÅFS 2010:15
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om kompensationsbidragets nationella tilläggsdel år 2010
ÅFS 2010/14
LANDSKAPSLAG om temporär ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland
ÅFS 2010/13
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om ändring av Ålands landskapsregerings beslut om administration av jordbrukets miljöstöd och kompensationsbidrag
ÅFS 2010/12
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om ändring av Ålands landskapsregerings beslut om stöd för att förbättra miljön och landsbygden
ÅFS 2010:11
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om miljöstödets nationella tilläggsdel år 2010
ÅFS 2010:10
REPUBLIKENS PRESIDENTS FÖRORDNING om skötseln i landskapet Åland av de förvaltningsuppgifter som gäller stöd för byggande av bredband
ÅFS 2010/9
LANDSKAPSLAG om ändring av 1 § landskapslagen om Ålands landskapsregering
ÅFS 2010/8
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om arvode för medlem av Ålands landskapsstyrelse
ÅFS 2010:7
LANDSKAPSLAG om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen
ÅFS 2010/6
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om tillämpning av riksförfattningar om livsmedel och livsmedelshygien
ÅFS 2010:5
LANDSKAPSLAG om upphävande av landskapslagen om landskapet Ålands jämställdhetsdelegation
ÅFS 2010:4
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av andra tilläggsbudget för år 2009
ÅFS 2010:3
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om justering av eurobeloppen för apoteksavgift
ÅFS 2010:2
REPUBLIKENS PRESIDENTS FÖRORDNING om vissa förvaltningsuppgifter inom hälso- och sjukvården i landskapet Åland
ÅFS 2010:1
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av budget för landskapet Åland år 2010
Register till Ålands författningssamling 2010
innehåller även rättelser