Ålands författningssamling (pdf-format)
 
Vill du prenumerera på Ålands författningssamling gå in på sidan Prenumerera på Ålands författningssamling och beställ din prenumeration. Då får du ett e-post meddelande när nya författningar läggs ut.

Ålands författningssamling 2011
ÅFS 2011/121
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar angående stöd vid förvärv av bostad
ÅFS 2011:120
LANDSKAPSLAG om erkännande av yrkeskvalifikationer
ÅFS 2011:119
KOMMUNALSKATTELAG för landskapet Åland
ÅFS 2011:118
LANDSKAPSLAG om överlåtelse av verksamheten vid Ålands försöksstation
ÅFS 2011/117
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om ändring av Ålands landskapsregerings beslut om stöd för att förbättra miljön och landsbygden
ÅFS 2011/116
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om ändring av Ålands landskapsregerings beslut om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om gödselmedel
ÅFS 2011/115
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård
ÅFS 2011:114
LANDSKAPSLAG om hälso- och sjukvård
ÅFS 2011/113
LANDSKAPSLAG om ändring av plan- och bygglagen för landskapet Åland
ÅFS 2011/112
LANDSKAPSLAG om ändring av 5 § landskapslagen om bostadsproduktion
ÅFS 2011:111
LANDSKAPSLAG om tillämpning i landskapet Åland av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport
ÅFS 2011/110
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Ålanda av lagen om utkomststöd
ÅFS 2011/109
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 1 § landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande åtgärder mot förorening av luften
ÅFS 2011:108
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om avgifter för innehav av televisionsmottagare
ÅFS 2011:107
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av världspostkonventionen och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 2011:106
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp och till lagar som har samband med den
ÅFS 2011:105
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av de bestämmelser om ändring av den europeiska överenskommelsen om arbetsförhållanden för fordonsbesättningar vid internationella vägtransporter som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 2011:104
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av avtalen med Saint Kitts och Nevis om upplysningar i fråga om skatteärenden samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 2011:103
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av de reviderade bilagorna I och II av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg och av 2001 års internationella konvention om kontroll av skadliga påväxthindrande system på fartyg och med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i bilagorna och konventionen som hör till området för lagstiftningen samt till miljöskyddslag för sjöfarten, lag om bekämpning av oljkeskador och lagar om ändring av vissa lagar som har samband med dessa
ÅFS 2011/102
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av djurtransportförordningen
ÅFS 2011/101
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om färjor
ÅFS 2011:100
LANDSKAPSFÖRORDNING om fornminnesregister
ÅFS 2011/99
LANDSKAPSLAG om ändring av 2 och 12 §§ landskapslagen om fornminnen
ÅFS 2011:98
ARBETSORDNING för Ålands lagting
ÅFS 2011:98 rättelseblad
RÄTTELSEBLAD till ÅFS 2011:98, s. 338 och 348
ÅFS 2011:97
LAGTINGSORDNING för Åland
ÅFS 2011/96
LANDSKAPSLAG om ändring av 3 § tobakslagen för landskapet Åland
ÅFS 2011:95
LANDSKAPSLAG om radio- och televisionsverksamhet
ÅFS 2011:94
LANDSKAPSFÖRORDNING om tillämpning av riksförfattningar om livsmedel och livsmedelshygien
ÅFS 2011/93
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om miljöskydd
ÅFS 2011/92
LANDSKAPSLAG om ändring av djurskyddslagen för landskapet Åland
ÅFS 2011/91
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 1 § landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård
ÅFS 2011:90
LANDSKAPSFÖRORDNING om behörighetskrav för personal anställd i daghem och fritidshem
ÅFS 2011/89
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som skall arbeta med barn
ÅFS 2011/88
LANDSKAPSLAG om ändring av 5 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen
ÅFS 2011/87
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård
ÅFS 2011:86
BARNOMSORGSLAG för landskapet Åland
ÅFS 2011/85
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 1 § landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier och säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor
ÅFS 2011/84
LANDSKAPSLAG om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av livsmedelslagen
ÅFS 2011/83
LANDSKAPSLAG om ändring av 1 § landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet
ÅFS 2011/82
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård
ÅFS 2011/81
LANDSKAPSLAG om ändring av jaktlagen för landskapet Åland
ÅFS 2011:80
LANDSKAPSLAG om tillämpning i landskapet Åland av bestämmelser om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter
ÅFS 2011:79
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om Kvarnsjöskogen naturreservat i Saltviks kommun
ÅFS 2011:78
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT angående fastställelse av vissa formulär för lagtingsval och kommunalval
ÅFS 2011:77
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om taxitaxor inom landskapet Åland
ÅFS 2011:76
LANDSKAPSFÖRORDNING om läroavtalsutbildning
ÅFS 2011:75
LANDSKAPSFÖRORDNING om gymnasieutbildning
ÅFS 2011:74
LANDSKAPSFÖRORDNING om renhållning
ÅFS 2011/73
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om miljöskydd
ÅFS 2011/72
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om renhållning
ÅFS 2011:71
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av protokollet om ändring i konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 2011:70
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden och förordningen om ikraftträdande av konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen
ÅFS 2011:69
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av avtalet med Vanuatu om upplysningar i fråga om skatteärenden samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 2011:68
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av stadgan för Internationella byrån för förnybar energi (IRENA) samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 2011:67
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av avtalet med Kina för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 2011:66
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av avtalet med Monaco om upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 2011:65
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av avtalet med Saint Lucia om upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 2011:64
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av avtalet med Antigua och Barbuda om upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 2011:63
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av avtalen med Saint Vincent och Grenadinerna om upplysningar i fråga om skatteärenden samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 2011:62
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av avtalet med Andorra om upplysningar i fråga om skatteärenden och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen.
Den tryckta versionen av Ålands lagtings beslut har felaktig benämning och den riktiga benämningen ska vara Ålands lagtings beslut.
ÅFS 2011:62 (k)
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av avtalet med Andorra om upplysningar i fråga om skatteärenden och med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen (korrigerad upplaga)
ÅFS 2011:61
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av avtalet med Turks- och Caicosöarna om upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 2011:60
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av avtalet med Anguilla om upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 2011:59
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Nederländerna såvitt avser Aruba och till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 2011:58
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna och till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 2011:57
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av protokollet med Schweiz för att ändra avtalet om undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet och därtill hörande protokoll samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 2011:56
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av avtalen med Brittiska Jungfruöarna om inkomstbeskattning samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 2011:55
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av konventionen angående skydd av de mänskliga rättigheterna och människans värdighet med avseende på tillämpningen av biologi och medicin och de därtill fogade tilläggsprotokollen om förbud mot kloning av människor och om transplantation av organ och vävnader av mänskligt ursprung samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i dessa som hör till området för lagstiftningen coh ändring av 11 kap. 11 § och 47 kap. 3 § strafflagen
ÅFS 2011:54
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan
ÅFS 2011:53
LANDSKAPSFÖRORDNING om skydd av slaktkycklingar
ÅFS 2011/52
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om slakt och avlivning av djur
ÅFS 2011/51
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av djurskyddsförordningen
ÅFS 2011:50
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av första tilläggsbudget för år 2011
ÅFS 2011/49
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om miljöskydd
ÅFS 2011/48
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om ändring av Ålands landskapsregerings beslut om administration av jordbrukets miljöstöd och kompensationsbidrag
ÅFS 2011/47
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om ändring av Ålands landskapsregerings beslut om förfaranden vid kontroller av jordbrukets miljöstöd och kompensationsbidrag
ÅFS 2011/46
LANDSKAPSLAG om ändring av 17 § landskapslagen om bekämpande av oljeskador
ÅFS 2011/45
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier
ÅFS 2011/44
LANDSKAPSLAG om ändring av 7 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor
ÅFS 2011/43
LANDSKAPSLAG om ändring av 41 § landskapslagen om naturvård
ÅFS 2011/42
LANDSKAPSLAG om ändring av 37 § landskapslagen om renhållning
ÅFS 2011/41
LANDSKAPSLAG om ändring av vattenlagen för landskapet Åland
ÅFS 2011/40
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om miljöskydd
ÅFS 2011:39
REPUBLIKENS PRESIDENTS FÖRORDNING om skötseln i landskapet Åland av vissa förvaltningsuppgifter som rör växtskydd
ÅFS 2011/38
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om posttjänster
ÅFS 2011/37
LANDSKAPSLAG om ändring av körkortslagen för landskapet Åland
ÅFS 2011:36
LANDSKAPSLAG om tillämpning av fordonslagen
ÅFS 2011:35
LANDSKAPSFÖRORDNING om landskapsregeringens allmänna förvaltning
ÅFS 2011/34
LANDSKAPSLAG om ändring av djurskyddslagen för landskapet Åland
ÅFS 2011:33
LANDSKAPSFÖRORDNING om arbetsmarknadspolitisk verksamhet
ÅFS 2011/32
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om utkomstskydd för arbetslösa
ÅFS 2011/31
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet
ÅFS 2011/30
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
ÅFS 2011/29
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 1 § landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande åtgärder mot förorening av luften
ÅFS 2011/28
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om miljöskydd
ÅFS 2011/27
LANDSKAPSLAG om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar angående stöd vid förvärv av bostad
ÅFS 2011/26
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om tillämpning av riksförfattningar om livsmedel och livsmedelshygien
ÅFS 2011:25
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om sotningsavgifter
ÅFS 2011:24
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om trafiktaxa för personbefordran med buss i yrkesmässig trafik i landskapet Åland
ÅFS 2011:23
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT angående fördelning mellan de enskilda kommunerna avseende samfunds och samfällda förmåners kommunalskatt
ÅFS 2011/22
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 2 § landskapsförordningen om återvinning av vissa avfall i markbyggnad
ÅFS 2011:21
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om kompensationsbidragets nationella tilläggsdel år 2011
ÅFS 2011/20
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om ändring av Ålands landskapsregerings beslut om administration av jordbrukets miljöstöd och kompensationsbidrag
ÅFS 2011/19
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om ändring av Ålands landskapsregerings beslut om stöd för att förbättra miljön och landsbygden
ÅFS 2011:18
REPUBLIKENS PRESIDENTS FÖRORDNING om skötseln i landskapet Åland av förvaltningsuppgifter som rör tolkningstjänst för handikappade personer
ÅFS 2011:17
LANDSKAPSLAG om valfinansiering
ÅFS 2011/16
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om lagtingsval och kommunalval
ÅFS 2011:15
LANDSKAPSFÖRORDNING om behörighet för förvaltningschef och för rektor vid Ålands gymnasium
ÅFS 2011/14
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om läroavtalsutbildning
ÅFS 2011:13
LANDSKAPSLAG om gymnasieutbildning
ÅFS 2011/12
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 1 § landskapsförordningen om anordningars energieffektivitet
ÅFS 2011:11
LANDSKAPSFÖRORDNING om tillämpning av riksbestämmelser om elsäkerhet
ÅFS 2011/10
LANDSKAPSLAG om ändring av ellagen för landskapet Åland
ÅFS 2011:9
LANDSKAPSLAG om tillämpning i landskapet Åland av elsäkerhetslagen
ÅFS 2011:8
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om taxa för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM
ÅFS 2011/7
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 1 § landskapsförordningen om tillämpning av riksförfattningar om livsmedel och livsmedelshygien
ÅFS 2011:6
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om justering av eurobeloppen för apoteksavgift
ÅFS 2011:5
LANDSKAPSLAG om upphävande av landskapslagen om vissa grunder för landskapets hushållning
ÅFS 2011:4
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om register över godkända växtskyddsmedel
ÅFS 2011/3
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om ändring av 1 § Ålands landskapsregerings beslut om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om handel med utsäde
ÅFS 2011/2
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 1 § landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande åtgärder mot förorening av luften
ÅFS 2011:1
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av budget för landskapet Åland år 2011
Register till Ålands författningssamling 2011
innehåller även rättelser