Ålands författningssamling (pdf-format)
 
Vill du prenumerera på Ålands författningssamling gå in på sidan Prenumerera på Ålands författningssamling och beställ din prenumeration. Då får du ett e-post meddelande när nya författningar läggs ut.

Ålands författningssamling 2012
ÅFS 2012/88
LANDSKAPSLAG om temporär ändring av 6a § landskapslagen om studiestöd
ÅFS 2012:87
LANDSKAPSLAG om upphävande av landskapslagen om kompensation för förlust av skatteintäkter
ÅFS 2012/86
LANDSKAPSLAG om ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland
ÅFS 2012/85
LANDSKAPSLAG om ändring av 12 § landskapslagen om planering av och landskapsandel för socialvården
ÅFS 2012/84
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna
ÅFS 2012/83
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om förpackningar och förpackningsavfall
ÅFS 2012:82
LANDSKAPSFÖRORDNING om upphävande av 2 § 1-3 punkterna landskapsförordningen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets skötsel av tvärvillkorskontrollen
ÅFS 2012/81
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om miljöskydd
ÅFS 2012/80
LANDSKAPSLAG om ändring av 18 § landskapslagen om miljöskydd
ÅFS 2012:79
LANDSKAPSLAG om tillämpning på Åland av lagen om avskiljning och lagring av koldioxid
ÅFS 2012:78
LANDSKAPSFÖRORDNNG om inledande kartläggning
ÅFS 2012/77
LANDSKAPSLAG om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd
ÅFS 2012/76
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet
ÅFS 2012/75
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
ÅFS 2012:74
LANDSKAPSLAG om främjande av integration
ÅFS 2012/73
LANDSKAPSLAG om ändring av 2 och 4 §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd
ÅFS 2012/72
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om landskapets finansförvaltning
ÅFS 2012/71
LANDSKAPSLAG om ändring av 54 och 57 §§ lagtingsordningen för Åland
ÅFS 2012/70
LANDSKAPSLAG om ändring av 42 § landskapslagen om Högskolan på Åland
ÅFS 2012:69
LANDSKAPSLAG om landskapets finansförvaltning
ÅFS 2012/68
LANDSKAPSLAG om ändring av 25 § landskapslagen om Ålands landskapsregering
ÅFS 2012/68 (kII)
LANDSKAPSLAG om ändring av 25 § landskapslagen om Ålands landskapsregering (korrigerad upplaga II)
ÅFS 2012/67
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 1 § landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande utsläppshandel
ÅFS 2012/66
LANDSKAPSLAG om ändring av 1 och 5 §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om utsläppshandel
ÅFS 2012:65
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om avgifter för prestationer vid landskapsregeringens motorfordonsbyrå
ÅFS 2012:64
REPUBLIKENS PRESIDENTS FÖRORDNING om skötseln i landskapet Åland av vissa förvaltningsuppgifter som rör växtskyddsmedel
ÅFS 2012/63
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om tillämpning av riksförfattningar om livsmedel och livsmedelshygien
ÅFS 2012:62
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av det fakultativa protokollet till konventionen om barnets rättigheter om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 2012:61
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av avtalet med Bahrain om upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 2012:60
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av tilläggsprotokollet till konventionen om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter och av de förklaringar som ska avges i fråga om konventionen samt till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i tilläggsprotokollet som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 2012:59
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av Europarådets konvention om bekämpande av människohandel med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till ormådet för lagstiftningen och lag om ändring av 3 § i lagen om näringsförbud
ÅFS 2012:58
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av avtalet med Mauritius om upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 2012:57
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet och tilläggsprotokollet om ändring av avtalet med Österrike för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet
ÅFS 2012:56
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av avtalet med Liechtenstein om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 2012:55
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av överenskommelsen om att effektivisera samarbetet mellan republiken Finlands regering och Amerikas förenta staters regering för att förebygga och bekämpa brottslighet samt till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 2012:54
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av avtalet med Marshallöarna om upplysningar i fråga om skatteärenden samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 2012:53
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av avtalet med Turkiet för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och det därtill hörande protokollet samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet och det därtill hörande protokollet som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 2012:52
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av avtalet med Grenada om upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 2012:51
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om bifall till förordning om ikraftträdande av protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon
ÅFS 2012:50
LANDSKAPSFÖRORDNING om miljökonsekvensbedömning
ÅFS 2012/49
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om miljökonsekvensbedömning
ÅFS 2012/48
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet
ÅFS 2012/47
LANDSKAPSLAG om ändring av 49 § landskapslagen om miljöskydd
ÅFS 2012/46
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet (Av misstag är 8 § 2 mom. kvar i texten trots att den förordnats att förfalla. En korrigerad upplaga kommer att utges.)
ÅFS 2012/46 (k)
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet (korrigerad upplaga)
ÅFS 2012:45
LANDSKAPSFÖRORDNING om tillämpning på Åland av riksförfattningar om begränsning av användning av PCB och PCT
ÅFS 2012:44
LANDSKAPSFÖRORDNING om tillämpning på Åland av riksförfattningar om kemikalier
ÅFS 2012:43
LANDSKAPSFÖRORDNING om tillämpning på Åland av riksförfattningar om växtskyddsmedel
ÅFS 2012/42
LANDSKAPSLAG om ändring av vattenlagen för landskapet Åland
ÅFS 2012:41
LANDSKAPSLAG om tillämpning i landskapet Åland av lagen om växtskyddsmedel
ÅFS 2012/40
LANDSKAPSLAG om ändring av 6 § landskapslagen om avloppsvattenavgift
ÅFS 2012/39
LANDSKAPSLAG om ändring av 23b § landskapslagen om renhållning
ÅFS 2012/38
LANDSKAPSLAG om ändring av ellagen för landskapet Åland
ÅFS 2012/37
LANDSKAPSLAG om ändring av 29 § barnomsorgslagen för landskapet Åland
ÅFS 2012:36
LANDSKAPSLAG om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice
ÅFS 2012:35
LANDSKAPSFÖRORDNING om upphävande av 4 kap. landskapsförordningen om hälsovården
ÅFS 2012/34
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om tillämpning av riksförfattningar om livmedel och livsmedelshygien
ÅFS 2012/33
LANDSKAPSLAG om ändring av 8 kap. 1 § vattenlagen för landskapet Åland
ÅFS 2012/32
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om miljöskydd
ÅFS 2012:31
REPUBLIKENS PRESIDENTS FÖRORDNING om skötseln i landskapet Åland av förvaltningsuppgifter som rör kontroll av identifiering och registrering av djur
ÅFS 2012:30
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om taxitaxor inom landskapet Åland
ÅFS 2012/29
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om kontroll av ekologisk jordbruksproduktion
ÅFS 2012/28
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om tillämpning av fordonslagen
ÅFS 2012:27
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av första tilläggsbudget för år 2012
ÅFS 2012:26
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av avtalet med Macao om upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 2012:25
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av avtalet med Montserrat om upplysningar i fråga om skatteärenden samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 2012:24
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av avtalet med Cooköarna om upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 2012/23
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om mottagning av fartygsgenererat avfall och lastrester
ÅFS 2012/22
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 2 § landskapsförordningen om skolskjutsning
ÅFS 2012/21
LANDSKAPSLAG om ändring av 1 § landskapslagen angående tillämpning i landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling
ÅFS 2012/20
LANDSKAPSLAG om ändring av 3 § landskapslagen om radio- och televisionsverksamhet
ÅFS 2012:19
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om polisens avgiftsbelagda prestationer
ÅFS 2012:18
LANDSKAPSLAG om kompensation för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst
ÅFS 2012/17
LANDSKAPSLAG om upphävande av 4a § landskapslagen om kompensation för förluster av skatteintäkter
ÅFS 2012/16
LANDSKAPSLAG om ändring och temporär ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland
ÅFS 2012:15
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT angående fördelning mellan de enskilda kommunerna avseende samfunds och samfällda förmåners kommunalskatt
ÅFS 2012/14
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om jakt
ÅFS 2012/13
LANDSKAPSLAG om ändring av jaktlagen för landskapet Åland
ÅFS 2012/12
LAG om ändring av 59 a § i självstyrelselagen för landskapet Åland
ÅFS 2012/11
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om fordons konstruktion, utrustning, skick, användning och belastning
ÅFS 2012/10
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om ändring av 11 § Ålands landskapsregerings beslut om stöd för icke produktiva investeringar
ÅFS 2012/9
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om ändring av Ålands landskapsregerings beslut om stöd för att förbättra miljön och landsbygden
ÅFS 2012:8
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om kompensationsbidragets nationella tilläggsdel år 2012
ÅFS 2012:7
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av andra tilläggsbudget för år 2011
ÅFS 2012:6
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om taxa för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM
ÅFS 2012/5
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om ändring av 1 § Ålands landskapsregerings beslut om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om handel med utsäde
ÅFS 2012/4
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 1 och 2 §§ landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om transport av farliga ämnen
ÅFS 2012/3
LANDSKAPSLAG om ändring av tobakslagen för landskapet Åland
ÅFS 2012:2
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om justering av eurobeloppen för apoteksavgift
ÅFS 2012:1
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av budget för landskapet Åland år 2012
Register till Ålands författningssamling år 2012
innehåller även rättelser