Ålands författningssamling (pdf-format)
 
Vill du prenumerera på Ålands författningssamling gå in på sidan Prenumerera på Ålands författningssamling och beställ din prenumeration. Då får du ett e-post meddelande när nya författningar läggs ut.
 
 

Ålands författningssamling 2013
ÅFS 2013:130
LANDSKAPSLAG om basbelopp och justeringsbelopp för verksamhetsåret 2014
ÅFS 2013/129
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om tillämpning av riksförfattningar om livsmedel och livsmedelshygien
ÅFS 2013/128
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 2 och 3 §§ landskapsförordningen om Ålands polismyndighet
ÅFS 2013:127
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av avtalet med Dominica om upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 2013:126
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av avtalet med Samoa om upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 2013:125
LANDSKAPSLAG om tillämpning på Åland av lagen om nykterhetsarbete
ÅFS 2013/124
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter
ÅFS 2013/123
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om hälso- och sjukvård
ÅFS 2013/122
LANDSKAPSLAG om ändring av 2 och 4 §§ landskapslagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som skall arbeta med barn
ÅFS 2013/121
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice
ÅFS 2013/120
LANDSKAPSLAG om ändring av barnomsorgslagen för landskapet Åland
ÅFS 2013/119
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen
ÅFS 2013/118
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda
ÅFS 2013/117
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård
ÅFS 2013/116
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om bostadsproduktion
ÅFS 2013/115
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 7 § landskapsförordningen om gymnasieutbildning
ÅFS 2013:114
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av avtalet med Tadzjikistan för att undvíka dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 2013:113
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av avtalet med Belize om upplysningar i fråga om skatteärenden samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 2013:112
REPUBLIKENS PRESIDENTS FÖRORDNING om skötseln på Åland av vissa förvaltningsuppgifter som gäller skydd för växters sundhet
ÅFS 2013/111
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om renhållning
ÅFS 2013/110
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om miljöskydd
ÅFS 2013/109
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om naturvård
ÅFS 2013/108
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier och säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor
ÅFS 2013:107
LANDSKAPSFÖRORDNING om externa räddningsplaner
ÅFS 2013/106
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av räddningsförordningen för landskapet Åland
ÅFS 2013/105
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om miljöskydd
ÅFS 2013/104
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om utvinningsavfall
ÅFS 2013/103
LANDSKAPSLAG om ändring av 13 § räddningslagen för landskapet Åland
ÅFS 2013/102
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om miljöskydd
ÅFS 2013:101
LANDSKAPSFÖRORDNING om tillämpning på Åland av riksförfattningar om skydd för växters sundhet
ÅFS 2013:100
LANDSKAPSFÖRORDNING om tillämpning på Åland av riksförfattningar om plantmaterial
ÅFS 2013/99
LANDSKAPSLAG om ändring av 3 och 6 §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om växtskyddsmedel
ÅFS 2013:98
LANDSKAPSLAG om tillämpning på Åland av lagen om skydd för växters sundhet
ÅFS 2013:97
LANDSKAPSLAG om tillämpning på Åland av lagen om plantmaterial
ÅFS 2013:96
LANDSKAPSFÖRORDNING om upphävande av vissa bestämmelser i räddningsförordningen för landskapet Åland
ÅFS 2013/95
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om Ålands polismyndighet
ÅFS 2013/94
LANDSKAPSLAG om ändring av räddningslagen för landskapet Åland
ÅFS 2013/93
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om Ålands polismyndighet
ÅFS 2013/92
LANDSKAPSLAG om ändring av 9 § landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet
ÅFS 2013/91
LANDSKAPSLAG om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om personuppgifter
ÅFS 2013/90
LANDSKAPSLAG om ändring av 3 § förvaltningslagen för landskapet Åland
ÅFS 2013/89
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om ordningsvakter
ÅFS 2013/88
LANDSKAPSLAG om ändring av 1 och 10 §§ landskapslagen om behandling av berusade
ÅFS 2013:87
POLISLAG för Åland
ÅFS 2013/86
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om naturvård
ÅFS 2013:85
LANDSKAPSFÖRORDNING om tillämpning på Åland av förordningen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
ÅFS 2013:84
LANDSKAPSLAG om tillämpning på Åland av lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
ÅFS 2013/83
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om utkomstskydd för arbetslösa
ÅFS 2013:82
LANDSKAPSLAG om tillämpning på Åland av lagen om en delvis tidigarelagd indexhöjning år 2013 av vissa förmåner som är bundna till folkpensionsindex
ÅFS 2013:81
LANDSKAPSLAG om tillämpning på Åland av 13 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
ÅFS 2013/80
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om främjande av integration
ÅFS 2013/79
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet
ÅFS 2013/78
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
ÅFS 2013:77
LANDSKAPSFÖRORDNING om tillämpning av förordningen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål
ÅFS 2013/76
LANDSKAPSLAG om ändring av djurskyddslagen för landskapet Åland
ÅFS 2013:75
LANDSKAPSLAG om tillämpning av lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål
ÅFS 2013:74
LANDSKAPSFÖRORDNING om tillämpning av elmarknadslagstiftning
ÅFS 2013/73
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om Landskapsrevisionen
ÅFS 2013:72
LANDSKAPSLAG om tillämpning på Åland av lagen om arbetstid i vägtrafik för förare som är egenföretagare
ÅFS 2013/71
LANDSKAPSLAG om ändring av 17 § landskapslagen om produktionsstöd för el
ÅFS 2013:70
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om avgifter för prestationer vid landskapsregeringens motorfordonsbyrå
ÅFS 2013:69
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av avtalet med Cypern för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och det därtill hörande protokollet samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet och det därtill hörande protokollet som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 2013:68
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av fördraget om Kroatiens anslutning till Europeiska unionen och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen samt om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hörtill området för lagstiftningen i stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan och republiken Kroatien å andra sidan
ÅFS 2013:67
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av konventionen om förebyggande av storolyckor inom industrin samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftnngen
ÅFS 2013:66
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av konventionen om arbete till sjöss från 2006 samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 2013:65
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av avtalet och protokollet med Uruguay för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet och protokollet som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 2013:64
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om utkast till statsrådets förordning om sättande i kraft av konventionen om tryggande av det immateriella kulturarvet
ÅFS 2013:63
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av protokollet om ändring av avtalet med Barbados för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och till lagen om ikraftträdande av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 2013/62
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om förpackningar och förpackningsavfall
ÅFS 2013/61
LANDSKAPSLAG om ändring av 4 och 5a §§ landskapslagen om stöd för vård av barn i hemmet
ÅFS 2013/60
LANDSKAPSLAG om ändring av barnomsorgslagen för landskapet Åland
ÅFS 2013:59
LANDSKAPSFÖRORDNING om tillämpning på Åland av riksförfattningar om alkohol
ÅFS 2013/58
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om alkohol
ÅFS 2013/57
LANDSKAPSLAG om ändring av 39 § landskapslagen om hälso- och sjukvård
ÅFS 2013:56
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om Öfladorna naturreservat i Lemlands kommun
ÅFS 2013/55
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om Ålands statistik- och utredningsbyrå
ÅFS 2013/54
LANDSKAPSLAG om ändring av 37 § landskapslagen om Högskolan på Åland
ÅFS 2013/53
LANDSKAPSLAG om ändring av 15a § landskapslagen om Ålands musikinstitut
ÅFS 2013/52
LANDSKAPSLAG om ändring av 28 § landskapslagen om Ålands folkhögskola
ÅFS 2013/51
LANDSKAPSLAG om ändring av 65 § landskapslagen om gymnasieutbildning
ÅFS 2013/50
LANDSKAPSLAG om ändring av 9 § landskapslagen om hälso- och sjukvård
ÅFS 2013/49
LANDSKAPSLAG om ändring av 2 § landskapslagen om Datainspektionen
ÅFS 2013/48
LANDSKAPSLAG om ändring av 2 § landskapslagen om diskrimineringsombudsmannen
ÅFS 2013/47
LANDSKAPSLAG om ändring av 13 § landskapslagen om Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet
ÅFS 2013/46
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet
ÅFS 2013/45
LANDSKAPSLAG om ändring av tjänstemannalagen för landskapet Åland
ÅFS 2013/44
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om Ålands självstyrelsedag
ÅFS 2013:43
LANDSKAPSLAG om tillämpning av semesterlagen på landskapets och kommunernas tjänstemän
ÅFS 2013:42
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om taxitaxor inom landskapet Åland
ÅFS 2013/41
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om ändring av arbetsordningen för Ålands lagting
ÅFS 2013/40
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om Ålands polismyndighet
ÅFS 2013:39
LANDSKAPSLAG om produktion av genetiskt modifierade växter
ÅFS 2013:38
LANDSKAPSFÖRORDNING om tillämpning på Åland av vissa riksförfattningar om foder
ÅFS 2013:37
LANDSKAPSLAG om tillämpning på Åland av 1 a kap. vägtrafiklagen
ÅFS 2013/36
LANDSKAPSLAG om ändring av 1 § landskapslagen om kompensation för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst
ÅFS 2013/35
LANDSKAPSLAG om ändring och temporär ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland
ÅFS 2013:34
LANDSKAPSLAG om skattelättnader vid kommunalbeskattningen för skatteåren 2013-2015
ÅFS 2013/33
LANDSKAPSLAG om ändring av 3 och 4 §§ landskapslagen om radio- och televisionsverksamhet
ÅFS 2013:32
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av första tilläggsbudget för år 2013
ÅFS 2013:31
LANDSKAPSLAG om produktionsstöd för el
ÅFS 2013/30
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om landskapets finansförvaltning
ÅFS 2013/29
LANDSKAPSLAG om ändring av 1 och 2 §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om offentlig upphandling
ÅFS 2013/28
LANDSKAPSLAG om ändring av 16 § landskapslagen om landskapet Ålands pensionsfond
ÅFS 2013/27
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om valfinansiering
ÅFS 2013:26
LANDSKAPSLAG om upphävande av landskapslagen om landskapsregeringens revisionsbyrå
ÅFS 2013:25
LANDSKAPSLAG om Landskapsrevisionen
ÅFS 2013/24
LANDSKAPSLAG om ändring av lagtingsordningen för Åland
ÅFS 2013/23
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 1 § landskapsförordningen om utvinningsavfall
ÅFS 2013/22
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om ändring av arbetsordningen för Ålands lagting
ÅFS 2013:21
LANDSKAPSLAG om lagtingets kansli
ÅFS 2013:20
REPUBLIKENS PRESIDENTS FÖRORDNING om skötseln i landskapet Åland av förvaltningsuppgifter som gäller handel med utsläppsrätter avseende växthusgaser
ÅFS 2013:19
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om fördelning av samfunds och samfällda förmåners kommunalskatt mellan kommunerna
ÅFS 2013/18
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om ändring av Ålands landskapsregerings beslut om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om handel med utsäde
ÅFS 2013/17
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om ändring av Ålands landskapsregerings beslut om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om gödselfabrikat
ÅFS 2013/16
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om studiestöd
ÅFS 2013:15
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av protokollet med Schweiz för att ändra avtalet och protokollen för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 2013:14
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av avtalet med Seychellerna om upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 2013:13
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av avtalet om gemensam upphandling och för att upphandla en auktionsövervakare och avtalet om gemensam upphanling för att upphandla gemensamma auktionsplattformar samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 2013:12
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av avtalet med Liberia om upplysningar i fråga om skatteärenden samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 2013:11
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av avtalet med Marocko för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 2013/10
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om deponering av avfall
ÅFS 2013/9
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande åtgärder mot förorening av luften
ÅFS 2013/8
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om ändring av Ålands landskapsregerings beslut om stöd för att förbättra miljön och landsbygden
ÅFS 2013:7
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om kompensationsbidragets nationella tilläggsdel år 2013
ÅFS 2013:6
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av andra tilläggsbudget för år 2012
ÅFS 2013:5
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om polisens avgiftsbelagda prestationer
ÅFS 2013/4
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 2 § landskapsförordningen om avbytarverksamhet för lantbrukare
ÅFS 2013/3
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om tillämpning av riksförfattningar om livmedel och livsmedelshygien
ÅFS 2013:2
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om taxa för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM
ÅFS 2013:1
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av budget för landskapet Åland 2013
Register till Ålands författningssamling år 2013
innehåller även rättelser