Ålands författningssamling (pdf-format)
 
Vill du prenumerera på Ålands författningssamling gå in på sidan Prenumerera på Ålands författningssamling och beställ din prenumeration. Då får du ett e-post meddelande när nya författningar läggs ut.
 
 

Ålands författningssamling 2014
ÅFS 2014/62
LANDSKAPSLAG om temporär ändring av landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna
ÅFS 2014:61
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om polisens avgiftsbelagda prestationer
ÅFS 2014:60
LANDSKAPSFÖRORDNING om landskapsregeringens allmänna förvaltning
ÅFS 2014/59
LANDSKAPSLAG om ändring av 49 § landskapslagen om enskilda vägar i landskapet Åland
ÅFS 2014/58
LANDSKAPSLAG om ändring av 5 § landskapslagen om motorfordonsbyrån
ÅFS 2014/57
LANDSKAPSLAG om ändring av 3 och 4 §§ landskapslagen om Ålands landskapsregerings allmänna förvaltning
ÅFS 2014:56
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om avsättande av Skag naturreservat i Lumparlands kommun
ÅFS 2014:55
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om taxa för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet
ÅFS 2014/54
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om renhållning
ÅFS 2014:53
LANDSKAPSLAG om avbytarstöd
ÅFS 2014:52
LANDSKAPSFÖRORDNING om energideklaration för byggnader
ÅFS 2014:51
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av andra tilläggsbudget för år 2014
ÅFS 2014/50
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om tillämpning av riksförfattningar om livsmedel och livsmedelshygien
ÅFS 2014:49
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om Jomalaöjen naturreservat i Jomala kommun
ÅFS 2014/48
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om ändring av Ålands landskapsregerings beslut om kvalitetskraven och övervakningen i fråga om vattnet vid små allmänna badstränder
ÅFS 2014:47
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om kvalitetskrav på och kontroll av vattnet vid allmänna ytvattenbadplatser
ÅFS 2014:46
REPUBLIKENS PRESIDENTS FÖRORDNING om skötseln på Åland av uppgifter som gäller konsumentrådgivning
ÅFS 2014:45
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om justering av eurobeloppen för apoteksavgift
ÅFS 2014:44
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av avtalet med Niue om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 2014:43
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om lagen om sättande i kraft av de bestämmelsr som hör till området för lagstiftningen i protokollet med Belgien för att ändra avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet
ÅFS 2014:42
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av överenskommelsen med Indien om social trygghet och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 2014:41
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av avtalet med Costa Rica om upplysningar i fråga om skatteärenden och därtill hörande protokollet och till lagen om sättande i kraft av de bestämmeler i avtalet och protokollet som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 2014/40
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om gymnasieutbildning
ÅFS 2014/39
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om gymnasieutbildning
ÅFS 2014:38
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om taxitaxor inom landskapet Åland
ÅFS 2014/37
LANDSKAPSLAG om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter
ÅFS 2014/36
LANDSKAPSLAG om ändring av 2e § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård
ÅFS 2014/35
LANDSKAPSLAG om ändring av 10 och 11 §§ landskapslagen om förhindrande av diskriminering i landskapet Åland
ÅFS 2014/34
LANDSKAPSLAG om ändring av 4 och 6 §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män
ÅFS 2014:33
LANDSKAPSLAG om Ålands ombudsmannamyndighet
ÅFS 2014/32
LANDSKAPSLAG om ändring av plan- och bygglagen för landskapet Åland
ÅFS 2014:31
LANDSKAPSLAG om energideklaration för byggnader
ÅFS 2014/30
LANDSKAPSLAG om ändring av 2 och 12 §§ landskapslagen om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård
ÅFS 2014:29
LANDSKAPSLAG om upphävande av 22 § landskapslagen om hälso- och sjukvård
ÅFS 2014:28
LANDSKAPSLAG om tillämpning på Åland av lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård
ÅFS 2014/27
LANDSKAPSLAG om ändring av polislagen för Åland
ÅFS 2014/26
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård
ÅFS 2014/25
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 1 § landskapsförordningen om tillämpning på Åland av riksförfattningar om kemikalier
ÅFS 2014/24
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier
ÅFS 2014/23
LANDSKAPSLAG om ändring av 1 § landskapslagen om kompensation för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst
ÅFS 2014/22
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om skattelättnader vid kommunalbeskattningen för skatteåren 2013-2015
ÅFS 2014/21
LANDSKAPSLAG om ändring och temporär ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland
ÅFS 2014:20
REPUBLIKENS PRESIDENTS FÖRORDNING om en samrådsdelegation för Mariehamns flygplats
ÅFS 2014:19
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om fördelning av samfunds och samfällda förmåners kommunalskatt mellan kommunerna
ÅFS 2014:18
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om avgifter för prestationer vid landskapsregeringens allmänna förvaltning
ÅFS 2014/17
LANDSKAPSLAG om ändring av 4 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete
ÅFS 2014:16
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av avtalet med Panama om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 2014:15
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av det fakultativa protokollet till internationella konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
ÅFS 2014:14
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om utkast till statsrådets förordning om sättande i kraft av normen 2 som bifogats till överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar
ÅFS 2014:13
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning och med förslag till utkast till statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet
ÅFS 2014:12
LANDSKAPSFÖRORDNING om verkställighet av landskapets budget
ÅFS 2014:11
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om taxa för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet
ÅFS 2014:10
LANDSKAPSFÖRORDNING om prehospital akutsjukvård
ÅFS 2014:9
LANDSKAPSFÖRORDNING om upphävande av landskapsförordningen om livsmedelshygienisk kompetens
ÅFS 2014/8
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av livsmedelslagen
ÅFS 2014/7
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om vägmärken
ÅFS 2014:6
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av andra tilläggsbudget för år 2013
ÅFS 2014/5
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om ändring av Ålands landskapsregerings beslut om stöd för att förbättra miljön och landsbygden
ÅFS 2014:4
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om kompensationsbidragets nationella tilläggsdel år 2014
ÅFS 2014/3
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om ändring av Ålands landskapsregerings beslut om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om handel med utsäde
ÅFS 2014:2
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om polisens avgiftsbelagda prestationer
ÅFS 2014:1
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av budget för landskapet Åland år 2014
Register till Ålands författningssamling år 2014
innehåller även rättelser