Beslutsprocessen

En handling kommer till Ålands landskapsregering med post, e-post eller fax. En handling kan också överlämnas personligen. Ålands landskapsregering kan också ta upp ett ärende på eget initiativ. Alla ärenden registreras hos Registratorn och får ett diarienummer. Därefter fördelas ärendena på de olika avdelningarna beroende av vad de handlar om. I regel blir ärendet offentligt så snart handlingen registrerats eller om den tillkommit inom myndigheten, blir den offentlig när den färdigställts. Detta innebär att alla har rätt att ta del av handlingarna som finns hos landskapsregeringen om de inte är sekretessbelagda eller när handlingen är:

 • Handling under beredning
 • Anbud
 • Utslag efter anslag
 • Handlingar rörande brott
 • Handling för gransknings- eller inspektionsverksamhet
 • Pris, belöning eller annan utmärkelse
 • Beredningshandlingar
 • Utredning, utlåtande eller förlikningsförslag.

Handlingarna som nämns ovan är alltså inte är tillgängliga före landskapsregeringens beslut.

På respektive avdelning tar en handläggare hand om ärendet, kontaktar olika tjänstemän efter behov, kontaktar även berörda i ärendet för yttranden, möten, diskussioner, sakkunnigutlåtanden mm. Handläggaren arbetar fram ett förslag till beslut. Förslaget skall föredras antingen som

 • tjänstemannaföredragning (d.v.s. förslaget föredras för avdelningschefen/byråchefen på respektive avdelning),
 • enskild föredragning (ärendet föredras för ansvarige landskapsregeringsledamoten)

     eller vid

 • pleniföredragning (ansvarige landskapsregeringsledamot föredrar ärendet inför landskapsregeringens plenum).

Föredragningslistan för pleniföredragning, enskild föredragning och tjänstemanna föredragning förvandlas till slutligt protokoll. Protokollen läggs ut på hemsidan. Beslutet skickas till dem som tagit initiativ till ärendet och andra berörda. Ett ärende bör avgöras inom tre månader. Expedition skall göras en vecka efter landskapsstyrelsens beslut.

När ärendet är slutbehandlat skall handlingarna arkiveras hos registraturen.

Styrande dokument:
LL om Ålands landskapsstyrelse
LL om ärendenas handläggning i landskapsstyrelsen
LL om landskapsstyrelsens allmänna förvaltning
LL om allmänna handlingars offentlighet
Landskapets årliga budget
Gällande delegeringsbeslut
Specifik reglering för det aktuella ärendet
Eventuella principbeslut fastställda av landskapsstyrelsen
Föreskrifter för förverkligandet av landskapets budget

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord