Finansavdelningen

Verksamhetsområde
Finansavdelningens huvudsakliga verksamhetsområde är enligt LL om Ålands landskapsregerings allmänna förvaltning (70/1998), landskapets ekonomi och den ekonomiska utvecklingen i landskapet.

Målsättning
Finansavdelningens övergripande målsättning är därför att främja en sund och öppen användning av landskapets medel samt att verka för en god ekonomisk utveckling i landskapet.

Arbetsuppgifter
Finansavdelningen, som indelas i tre byråer och två enheter, har följande arbetsuppgifter:

Allmänna byrån
- att uppgöra och sammanställa beslutsunderlag om tilldelning av resurser för och finansiering av landskapets olika verksamhetsområden
- att följa de ekonomiska relationerna mellan landskapet och staten
- att följa de ekonomiska relationerna mellan landskapet och kommunerna
- att utföra de arbetsuppgifter som ankommer på landskapsregeringen i egenskap av fondförvaltare för Interreg III för skärgården (berör även redovisningsbyrån)
- att delta i implementeringen av skatteundantaget
- att handha beredningen av övriga skattefrågor

IT-enheten
- att samordna förvaltningens datautveckling
 
Redovisningsbyrån
- att sköta landskapets kassahantering, bokföring och bokslut vari ingår övervakning av underredovisare
- att administrera av landskapet utgivna lån
- att förvara och bevaka ingångna avtal och erhållna säkerheter
- att handha kassahantering och bokföring för vissa separata organisationer såsom pensionsfonden, Nordens Institut och Skärgårdssamarbetet

Lönekontoret
- att handha löne- och pensionsutbetalningar

Avtals- och pensionsbyrån
- att handlägga pensionsärenden för de personer som tillhör landskapets pensionssystem
- att handlägga ärenden angående kollektiva avtal och tolkningen av dessa, de landskapsanställdas rättsliga ställning samt tjänsteregleringar


Därtill bereds EU-ärenden inom avdelningens rättsområden.

 

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord