Byggnadsbyrån

Byggnadsbyråns personal finns i Sittkoff, ingång en trappa upp (bakom Restaurang Havtorn) eller ta hissen till våning 2. 
 
Aktuellt november 2014:
Landskapsregeringens förslag till revidering av Ålands byggbestämmelsesamling. Läs förslaget

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Plan- och bygglag, förordning samt bygg- och konstruktionsregler
Plan- och byggnadsverksamheten regleras på Åland enligt följande:

Plan- och bygglagen är publicerad i Ålands författningssamling, ÅFS 102/2008 
samt tillägg ÅFS 113/2011.
Plan- och byggförordningen är publicerad i Ålands författningssamling ÅFS 107/2008
Förordningen om Ålands byggbestämmelsesamling är publicerad i Ålands författningssmaling ÅFS 109/2008
 
Författningarna kan även köpas från landskapsregeringens registratorskontor.
 
Enligt förordningen om Ålands byggbestämmelsesamling, ÅFS 109/2008, skall svenska Boverkets byggregler, BBR, 15, med ändringar t.o.m. BFS 2008:6 samt Boverkets konstruktionsregler (regelsamling för byggande, BKR 2003 med ändringar t.o.m. BFS 2008:7) tillämpas på Åland.

Regelsamling för byggande - BBR 15:
Boverkets byggregler BBR15

Regelsamling för konstruktion - BKR 2003:

Ändringar i konstruktionsregler:
Senare av Boverket gjorda ändringar gäller ännu inte på Åland.
 
Klimatuppgifter
För tillämpning av Boverkets bygg- och konstruktionsregler har landskapsregeringen tagit fram preciserade klimatuppgifter gällande dimensionerade vinterutetemperatur (DVUT), samt uppgifter om dimensionerade snö- och vindlast.
 
Enligt landskapsregeringen beslut nr 35, den 27.9.2011 skall klimatuppgifterna ligga till grund för dimensionering av byggnadskonstruktioner på Åland. Läs beslutet här!
 
Kommunal byggnadsordning
Utöver ovannämnda regelverk kan de åländska kommunerna ha en kommunal byggnadsordning med bestämmelser som förutsättes av de lokala förhållanden (PBL 8 §).
 
Lagen om byggnaders energiprestanda
 
Lagen om byggnaders energiprestanda trädde kraft 1.1.2009. Viktigt är att skilja på de olika certifikat som upprättas och behörighetskraven för att utfärda dessa. Krav på certifikat för nya byggnader som beviljas byggnadslov gäller från 1.1.2009. Certifikatet skall fogas till byggnadslovshandlingarna. Ett energicertifikat som ingår i energiutredningen för en ny byggnad utfärdas av byggnadens huvudplanerare (oftast arkitekten för en större fastighet eller annan ansvarig planerare för egnahemshus). Upprättande av certifikatet kräver ej examinerad behörighet.
 

De certifikat som enligt lag måste upprättas från 1.1.2009 är för nya byggnader och de baserar sig långt på uppgifter som redan finns i samband med projekteringen. De övriga skall upprättas innan 2010 och under 2009 skall utbildning anordnas för att utbilda och certifiera personer.

Energicertifikat skall biläggas byggnadslovhandlingarna, men det förekommer att dessa inte innehåller tillräckligt med information för att sammanställa ett certifikat. För nya byggnader skall certifikatet utfärdas i samband med byggnadslovsförfarandet och landskapsregeringen anser att byggnadslovsförfarandet pågår tills alla handlingar som krävs för beslut har inlämnats av den sökande. Detta betyder alltså att om man inlämnar ett byggnadslov som behandlas i flera etapper eller om byggnadslovet inte innehåller de uppgifter som krävs för att utfärda ett enericertifikat, inlämnas certifikatet i ett senare skede, detta tillsammans med eventuellt övriga kompletterade uppgifter.

 

Lagen om byggnaders energiprestanda är publicerad i Ålands författningssamling, ÅFS 106/2008.

Landskapsförordning om byggnaders energiprestanda är publicerad i Ålands författningssamling ÅFS 147/2008.

 

Finska lagen om energicertifikat för byggnader finns i FFS 487/2007.

 
Miljöministeriets förordning med bilagor om energicertifikat för byggnader (FFS 765/2007)
 
 
 

Ytterligare information och blanketter gällande byggnaders energiprestanda kan du läsa om här.

 

Nya planbeteckningar för Åland
Ålands landskapsregering har tagit fram nya planbeteckningar för uppgörande av byggnads-, stads- och generalplaner.
Publikationen kan köpas från byggnadsbyrån vid landskapsregeringen, Ulla Johansson, tel. 25181. Pris 20 euro/st.
Beställ hela publikationen här via e-post: Ulla Johansson

Här finns i pdf-format:
Inledning och planbeteckningar, en jämförelse mellan generalplan och byggnadsplan/stadsplan,
byggnads- och stadsplanebestämmelsergeneralplanebstämmelser samt
färger för omradesreserveringar.
 

Allmän information om byggnadsbyråns huvudfunktion

Byggnadsbyrån har redan nu, med undantag av ÅHS, ansvaret för de flesta ombyggnads-, renoverings- och nybyggnadsprojekten inom förvaltningen i samråd med respektive enhet.
Byggnadsbyrån gör även löpande besiktningar och bistår med råd och utredningar av byggnader vilka förvaltas av enheter som inom sin organisation saknar egen teknisk kompetens.
Byggnadsbyråns övergripande roll gällande fastighetsförvaltning stärks.
Byggnadsbyrån utarbetar modeller för en ändamålsenlig heltäckande fastighetsförvaltning.

Byggnadsbyrån erbjuder de olika förvaltande enheterna ”skräddarsydda” lösningar som komplement till den egna fastighetsförvaltningen för att uppnå en heltäckande förvaltning.
Genom avtal mellan byggnadsbyrån och olika enheter fastställs vilken del av fastighetsförvaltningen som sköts av byggandsbyrån.
Byggnadsbyrån debiterar respektive enhet för de tjänster som tillhandahålles.

Fastighetsförvaltning
Landskapsstyrelsen har utrett hur förvaltningen av landskapets fastigheter på bästa sätt bör vara organiserad. Av utredningen har framkommit att förvaltningen i stort fungerar väl, men att möjligheter till utveckling och viss samordning ändå skulle värdefull och ge driftsfördelar. Ansvaret för landskapets fastigheter ligger för närvarnade i allmänhet på den enhet som nyttjar fastigheten.

I en enkät som riktats till de olika förvaltande enheterna framkommer att de flesta föredrar att handha det dagliga skötseln och tillsynen av sina byggnader, men att man önskar att en central enhet skulle kunna ansvara för sådana åtgärder som kräver specialkompetens såsom exempelvis drift- och underhåll av viss teknisk utrustning, renoverings- och ombyggnadsåtgärder samt vid nybyggnad.

Källskär
Källskär var hemvist för friherre Göran Åkerhielm åren 1958-1983. Friherre Åkerhielm överlät sin del av ön och anläggningen till landskapet Åland 1984.
Han älskade gäster, och anläggningarna är till för besökarens trivsel.


Åkerhielm var fast övertygad om att kroppsarbete danar människan. Sålunda var det inte många moderna bekvämligheter som installerades. Livet levdes på naturens villkor, och det var självklart att gästerna deltog i arbetet som behövde utföras.
Det största arbetet utfördes av kökarbor, hamnanläggningen på södra sidan har skapats med handkraft, likaså stenmurarna runt den magnifika trädgården.
Stugorna i södra hamnen tjänar idag som stipendiebostäder för skapande konstnärer. En liten bit därifrån finner du en prunkande

trädgård och stockhuset vilket är ritat av arkitekt Reima Pietilä.
Runtom på ön ruvar ådor och svärtor under försommaren. Låt dem ruva ifred. 

Nytt för år 2007 är att utbildnings- och kulturavdelningen administrerar valet av stipendiater till Källskärs gästbostad. Läs mer på Ålands kulturdelegations hemsida 

Landskapsregeringens geografiska informationssystem
(LSGIS), för digital hantering av geografiskt relaterad information har för närvarande 35 aktiva användare fördelat på jordbruksbyrån, skogsbruksbyrån, museibyrån, miljöbyrån, fiskeribyrån, byggnadsbyrån och trafikavdelningen. Den digitala hanteringen av kartdata har blivit ett betydande inslag i det dagliga arbetet för dem som hanterar geografisk information. LSGIS innehåller idag en stor mängd digital kartdata som ger användaren möjlighet att kombinera olika typer av geografisk data. Tillgängligheten på data har förbättrats och förenklats betydligt sedan systemet togs i bruk.

Arbetet med landskapsregeringens geografiska informationssystem (LSGIS) fortsätter som under tidigare år med uppbyggnad, drift och utveckling av geografiska databaser för avdelningars/byråers olika ändamål. Anpassade utbildningspass för tjänstemännen kommer att ges fortlöpande under året för att höja den praktiska och teoretiska kompetensen inom geografisk informationsteknologi, GIT.

För att ytterligare förbättra tillgängligheten på den geografiska informationen planeras system för att publicera uppgifterna via landskapsregeringens hemsida via interaktiva digitala kartor.

Den digitala fastighetskartan, ägaruppgifter samt väg/adressdatabasen planeras att uppdateras i början av året.

 

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord