Välkommen till rättsserviceenheten
 
 
 
 
Arbetet vid enheten inkluderar både myndighetsutövning och intern service. Uppgifterna spänner över ett vitt område, från medborgarnas insyn i landskapsförvaltningen, att bevara det svenska språket och bibehålla marken i ålänningarnas ägo, allmänna val och tillståndsfrågor, brand- och räddningsväsendet, uppgifter inom polisen.
 
Ärenden som gäller yrkesmässig trafik överfördes från rättsserviceenheten till trafikavdelningen den 1.8.2011.
 
Ansvarsområde
Vid enheten behandlas ärenden som gäller åländsk hembygdsrätt, jordförvärv, näringsrätt och reglementerade näringar, danaarv, allmänna val, registerövervakning, tillståndsfrågor såsom spel, lotterier och penninginsamlingar, radio- och television, polisärenden, ärenden inom brand- och räddningsväsendet samt postväsendet.

Åländsk hembygdsrätt
Den åländska hembygdsrätten utgör en förutsättning för att rösta och vara valbar i lagtingsval, att äga och besitta mark på Åland, rätt att utöva näring på Åland. Den åländska hembygdsrätten utgör en garant för att rätten att fatta beslut i den för självstyrelsen viktiga frågor tillkommer ålänningarna själva. Vidare fungerar den som en garant för att hålla Åland enspråkigt svenskt samt hålla marken i åländsk ägo. Den åländska hembygdsrätten är därför avhängig av att man är bosatt på Åland. Efter fem års oavbruten bosättning utanför Åland förlorar man den åländska hembygdsrätten.

Åländsk hembygdsrätt kan erhållas med stöd av lag eller på ansökan. Den som år 1952 var fast bosatt på Åland oavbrutet i fem år har åländsk hembygdsrätt. Samma sak gäller minderårig finsk medborgare som är fast bosatt på Åland, om fadern eller modern har åländsk hembygdsrätt. I övriga fall förvärvas åländsk hembygdsrätt genom ansökan. Åländskt hembygdsrätt beviljas, om inte vägande skäl föranleder avslag, en finsk medborgare som bor på Åland fem år utan avbrott och som har tillfredsställande kunskaper i svenska. Också den som inte fyller kraven kan av särskilda skäl beviljas åländsk hembygdsrätt med stöd av landskapslag.

Ansökningsblankett (Ansökan om Åländsk hembygsrätt)
 
anvisningar tillhandahålls av enheten
 
Nu finns ansökan även som digitalt formulär (öppnas i nytt fönster)
 
Handläggningstiden är en till två månader. Som remissinstans fungerar Ålands polismyndighet.

Avgiften för åländsk hembygdsrätt är 80 euro, för att återfå åländsk hembygdsrätt 30 euro och för ett hembygdsrättsintyg 5 euro.

Bestämmelserna om åländsk hembygdsrätt ingår i självstyrelselag för Åland (71/1991) och landskapslag om åländsk hembygdsrätt (2/1993).
 

Jordförvärvsrätt
För att äga och besitta fast egendom på Åland krävs i princip åländsk hembygdsrätt. Genom landskapslag om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd (68/2003) som trädde i kraft den 1 november 2003 utvidgas denna rätt så att bröstarvingar och make under vissa förutsättningar har en på lagen baserad jordförvärvsrätt. Även näringsidkare har under vissa förutsättningar för sin egentliga näringsutövning jordförvärvsrätt.

I övriga fall regleras grunderna för beviljande av jordförvärvstillstånd i landskapsförordning om jordförvärvstillstånd (70/2003).

Besluten och ansökningsblankett tillhandahålls av enheten. Ansökningsblankett kan även erhållas från hemsidan (jordförvärvsblankett). Handläggningstiden är en till tre månader. Som remissinstans fungerar den kommun där fastigheten är belägen.

Avgiften för åländskt jordförvärvstillstånd är 50 euro (bröstarvinges och makes förvärv), 165 euro (näringsutövares förvärv) och 100 euro (övriga förvärv).

Bestämmelserna om jordförvärvsrätt finns i självstyrelselag för Åland (71/1991 och jordförvärvslag för Åland (7/1975).

Näringsrätt
För att utöva näring på Åland krävs antingen åländsk hembygdsrätt alternativt fem års oavbruten bosättning på Åland eller tillstånd att utöva näring. Bolag och andra sammanslutningar skall alltid ha tillstånd att utöva näring. Riktlinjer för när tillstånd beviljas framgår av landskapsstyrelsens beslut nr 67/23.12.1999 (Dnr K10/99/1/57). Beslut och anvisningar tillhandahålls av enheten. Information om landskapsregeringens principer finns här.

På ansökan kan tillfällig näringsrätt även beviljas näringsidkare som tillfälligt utsträcker sin näringsverksamhet till Åland.

Ansökningsblankett tillhandahålls av enheten eller erhålles från hemsidan (ansökan om näringsrätt).
 
Nu finns ansökan även som digitalt formulär (öppnas i nytt fönster)  

Avgiften för näringsrätt är 80 euro (enskild näringsidkare), 165 euro (bolag eller annan sammanslutning), 30 euro (tillfällig näringsrätt).

Bestämmelserna om rätt att utöva näring ingår i självstyrelselag för Åland (71/1991) och landskapslag om rätt att utöva näring (47/1996).

Fastighetsmäklarverksamhet
Fastighetsmäklarverksamhet får endast utövas av den som registrerats som fastighetsmäklare. Ansökan om registrering skall vara fritt formulerad. Bl.a. skall ett fastighetsförmedlarprov ha avlagts. Avgiften för fastighetmäklarprovet är 500 euro.

Bestämmelserna om rätt att utöva fastighetsförmedlarverksamhet ingår i landskapsförordningen om fastighetsmäklare (48/1996).

Resebyrårörelse
För idkande av resebyrårörelse krävs tillstånd. Bl.a. skall tillräcklig branschkännedom uppvisas samt en säkerhet ställas. Ansökan om tillstånd skall vara fritt formulerad.

Penninginsamlingar
För att anordna penninginsamlingar krävs tillstånd av Ålands landskapsregering.

Endast registrerade föreningar får anordna penninginsamlingar. Som penninginsamling räknas inte vanlig kollekt som ett religiöst samfund tar upp i samband med religionsutövning och inte heller att hålla till salu lyckönsknings- och kondoleansadresser.

För ansökan om tillstånd för penninginsamling finns ett digitalt formulär (öppnas i nytt fönster)
 
I ansökan skall förutom föreningens namn, adress och kontaktuppgifter anges
  • tiden för vilken penninginsamlingen skall hållas
  • sättet för insamlingen ( brev, antal listor, antal sparbössor, bankgiro etc. Om märken säljs skall priset för märket uppges.
  • ändamålet för insamlingen.

Den som får tillstånd till penninginsamling skall inom tre månader efter det att insamlingen har avslutats ge en redovisning till Ålands polismyndighet.

Avgiften för ett tillstånd är 16 euro.
Bestämmelserna om penninginsamling ingår i landskapslagen angående penninginsamlingar ÅFS 25/1950.

Lotterier
För att anordna lotterier behövs tillstånd av landskapsregeringen.

Endast en i landet registrerad förening, stiftelse eller samfund får anordna lotterier. Privatpersoner får således inte ordna lotterier.

Syftet med ett lotteri skall vara att samla medel för välgörenhet eller annat ideellt ändamål.

För ansökan om lotteritillstånd som görs till landskapsregeringen finns en särskild blankett som tillhandahålls av enheten.
 
Nu finns ansökan även som digitalt formulär (öppnas i nytt fönster)

I ansökan skall man uppge föreningens namn, adress och kontaktuppgifter, det antal lotter som skall säljas, lottens pris och det belopp man sammanlagt räknar med att få in samt ändamålet för lotteriet.

Till ansökan skall fogas en kopia av det protokoll från föreningens styrelsemöte där man har beslutat att ordna ett lotteri.

Avgiften för ett lotteritillstånd är 16 euro.

Tillstånd behövs inte om lottförsäljningen och dragningen sker vid samma tillfälle och man inte räknar med att få in mer än 850 euro (så kallat snabblotteri). Tillstånd behövs inte heller om en sammanslutning internt anordnar ett lotteri t.ex. vid ett föreningsmöte då inga andra har tillträde till lokalen.

Lotterier där vinsterna utgörs av pengar får anordnas endast av Ålands penningautomatförening.
 
Polis samt brand- och räddningsväsendet
På enheten handläggs också ärenden som rör brand- och räddningsvä­sendet, explosionsfarliga ämnen, befolknings­skydd och beredskapsfrågor samt strategisk planering och övriga enligt lag på landskapsregeringen ankommande uppgifter inom polisens, brand- och räddningsväsendets verksamhetsområden.
 

Kontakt och besök

Handläggning av ärenden gällande åländsk hembygdsrätt, tillståndsärenden m.fl.
Enhetschef/chefsjurist Sören Silverström

  • biträdande enhetschef/jurist Robert Sundström
  • vik. jurist Mikael Juresta 
  • jurist Camilla Hägglund
  • kanslihandläggare Elin Nylund 
 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord