Övriga verksamheter

aland.ax
Ålands officiella hemsida. Upprätthålls av Ålands landskapsregering.
Alarmcentralen på Åland
Nödnumret 112 skall användas i brådskande, verkliga nödsituationer när liv, hälsa, egendom eller miljö hotas eller är i fara, eller om det finns skäl att misstänka detta. I en nödsituation är det viktigast att komma ihåg nödnumret 112 och ringa till det så snabbt som möjligt, så att hjälpen kommer hastigt fram.
Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (ams) på nätet. En mötesplats mellan arbetssökande och arbetsgivare. Söker du jobb hittar du de lediga arbetsplatserna här. Söker du arbetskraft är det här den naturliga platsen att annonsera. Här hittar du också information om yrken och utbildningsvägar.
Arbeta och bo på Åland
Riktar sig till dig som funderar på hur det skulle vara att bo och arbeta på Åland.
Barnombudsmannen på Åland
Barnombudsmannen på Åland har som uppgift att bevaka de åländska barnens rättigheter och intressen och påverka besluten kring allt det som rör barn och ungdomars liv på Åland.
Datainspektionen
Datainspektionen inledde sin verksamhet den 1 september 2008. Verksamheten baserar sig på landskapslagen om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen. Landskapslagen har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas.
Ålands diskrimineringsombudsman
Ålands Diskrimineringsombudsman arbetar för att främja jämlikhet och att diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning motverkas och förhindras.
kommunerna på Åland
Åland har 16 kommuner. Här finner du länkar till kommunernas egna hemsidor.
Motorfordonsbyrån
Motorfordonsbyrån har hand om fordonsbesiktning, fordonsregistrering, förarexamen och båtregistrering
Ålandstrafiken
Här hittar du information om skärgårdsfärjorna och kollektivtrafiken på Åland. Du kan också boka plats på färjorna och köpa biljetter till färjorna och bussarna, skicka bussfrakt och lämna in bagage i effektförvaringen under kontorstid.
Ålands hälso- och sjukvård
Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) ansvarar för den offentliga hälso- och sjukvården på Åland. Vi ger vård till den åländska befolkningen och alla besökare i livets olika skeden - allt från förebyggande vård till specialiserad sjukvård.
Ålands kommunförbund
Ålands Kommunförbund är intresse- och arbetsgivarorganisation för Ålands 16 kommuner. Till våra uppgifter hör att ta till vara, stödja och företräda kommunernas intressen samt fungera som samarbetsorganisation.
Ålands kulturdelegation
På Ålands kulturdelegations hemsida finns översikt av kulturförvaltning, kulturinstitutioner och kulturföreningar på Åland. Här finns även information om kulturstipendier och kulturunderstöd.
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet
I myndigheten ingår följande tidigare myndigheter och funktioner: Ålands miljöprövningsnämnd, Ålands Hälso- och sjukvård: -Miljöhälsovården/Hälsoinspektionen -Livsmedelslaboratoriet - Veterinärvård, Ålands landskapsregering: - Miljötillsyn - Alkoholinspektör - Djurskydd
Ålands skärgårdsnämnd
Nämnden är ett rådgivande organ behandlar övergripande skärgårdspolitiska frågor som kommer att tas upp för behandling i landskapsregeringen och i skärgårdskommunerna.
Ålands statistik- och utredningsbyrå
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) är en fristående enhet ledd av en direktion bestående av sakkunniga och representanter för de som finansierar och utnyttjar enhetens tjänster. ÅSUBs huvuduppgifter är att verka som den officiella åländska statistikmyndigheten samt att bedriva kvalificerad utrednings- och forskningsverksamhet
Ålands teknologiecenter
Ålands Teknologicentrum (ÅTC) är en enhet inom Ålands landskapsregerings näringsavdelning som arbetar med att hjälpa till i utvecklandet av innovationer och affärsidéer med fokus på kommersialisering.
Statens ämbetsverk på Åland
Statens ämbetsverk på Åland är en allmän statlig regional myndighet som lyder under finansministeriet. Ämbetsverkets uppgift är att tillvarata statens intressen på Åland och samtidigt främja det allmännas bästa. Ämbetsverket sköter de uppgifter som enligt särskilda stadganden ankommer på ämbetsverket i egenskap av förvaltningsmyndighet med de begränsningar som på Åland föranleds av uppdelningen av förvaltningen mellan riket och självstyrelsemyndigheterna.

 
 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord