Tidigare nyheter från Ålands landskapsregeringen

Jordbruksministermöte i Helsingfors
Näringsminister Fredrik Karlström träffade idag sin finländska kollega jord- och skogsbruksminister Petteri Orpo i Helsingfors. Med på mötet ifrån Åland var avdelningschef Linnéa Johansson och jordbruksbyråns chef Sölve Högman.
 

Under mötet överlämnade arbetsgruppen som utrett behörighetsfördelningen i fråga om jordbruksstöd 2014-2020 sin rapport till ministrarna. Arbetsgruppen är inte helt enig även om det finns en samsyn kring många frågor. Det finns anledning att klargöra rättsläget gällande de så kallade LFA-stöden, vilka hör till rikets behörighet enligt de åländska representanterna.

Förutom diskussioner kring rapportens innehåll, diskuterades följande:


Möjligheterna till EU- och nationella stöd till lantbrukssektorn till följd av problemen i handeln med Ryssland berördes. Det är positivt att 5 miljoner euro i nationella pengar avsätts till mjölkproduktionen i södra Finland där åländska mjölkproducenter ingår och att diskussionerna gällande EU:s stödpaket fortgår. Minister Karlström uppmärksammade även sin finländska kollega på att trädgårdsodlingen har det bekymmersamt och framhöll dess stora betydelse för Åland.

Eftersom Finland och Åland har delad lagstiftningsbehörighet inom jordbruksområdet är det viktigt att samarbeta även kring information om kalkyler, underlag och förslag till landsbygdsutvecklingsprogram för 2014-2020 och att det samarbetet sker kontinuerligt. Det konstaterades att Finland dagens före hade sänt in sitt uppdaterade landsbygdsutvecklingsprogram till Europeiska kommissionen och att Ålands landsbygdsutvecklingsprogram troligen sänds in i december.

Minister Karlström poängterade att det är mycket viktigt att växtskyddsregistret finns tillgängligt på svenska på Säkerhets- och kemikalieverkets internetsidor. Åländska odlare är skyldiga att hålla sig informerade om olika växtskyddsmedel och då måste informationen finnas på svenska.

Minister Karlström tog även upp diskussionen om att möjliggöra export av fisk och fiskprodukter till Kina som kan vara intressant för åländska företag.

Slutligen diskuterades skarvjakten på Åland och minister Karlström bjöd in minister Orpo till ett jakttillfälle på Åland under våren.

 

 

 

Kontaktperson: Minister Fredrik Karlström, tel +358 (0)18 25000
 
 Rubriker 

<

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord