Tidigare nyheter från Ålands landskapsregeringen

Landsbygdsprogrammet skickat till kommissionen för godkännande
Landskapsregeringen har skickat en andra version av LBU-programmet efter att ha anpassat programmet på basen av de kommentarer Europeiska kommissionen lämnat på det programförslag landskapsregeringen sände till kommissionen 16 maj i år.
 

Torsdagen den 11 december skickade landskapsregeringen version två av landsbygdsutvecklingsprogrammet till Europeiska kommissionen. Programmet skickade första gången den 16 maj och till den versionen lämnade Europeiska kommissionen 269 frågor. Dessa frågor har nu behandlats och besvarats och resulterat i en ny anpassad version av programmet. Grunden i programmet är oförändrat men på detaljnivå har detgjorts en hel del justeringar.

De största förändringarna i programmet märks inom åtgärden miljö- och klimatvänligt jordbruk. Inom denna åtgärd har landskapsregeringen blivit tvugna att stryka tre åtgärder; reducerad kvävegödsling i vallodling, precicering av kvävegödsling i grönsaks- och potatisodling samt användning av organiska gödselmedel. De medel inom programmet som varit knutna till dessa åtgärder har fördelats till åtgärder med motsvarande målgrupper.

Ytterligare har grundåtgärden balanserad användning av näringsämnen anpassats så att villkoren om gödsling enligt gödslingstabellerna gjorts om till ett minimikrav och två nya villkor i form av krav om odlingsplan samt ett jordkvalitetstest införts. Landskapsregeringen återkommer med mer detaljerad information om landsbygdsprogrammet och de specifika åtgärderna i början av nästa år.

Europeiska kommissionen förväntas fatta beslut om programmet under första kvartalet för 2015.

Du kan läsa det kompletta programförslaget Programme_2014FI06RDRP002_1_1_en_1.pdf här (stort dokument). 

Kontaktperson: Sölve Högman +358 (0)18 25 275
 
 Rubriker 

<

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord