Tidigare nyheter från Ålands landskapsregeringen

Äntligen klartecken för jämställt stöd till åländska vindkraftföretag
Vid sitt möte idag gav riksdagens grundlagsutskott genom sitt utlåtande till ekonomiutskottet klartecken till att också åländska vindkraftbolag får ta del av det statliga produktionsstödet.
 

Det har varit en lång och komplicerad process, där åländska ansvariga tjänstemän och politiker i samarbete med kolleger i riket arbetat intensivt för att finna lösningar på detta problem. I regeringspropositionen RP 152/2010 nämndes inte stödet till åländska kraftverk i lagtexten, men däremot i motiveringarna, där det stod att på grundval av självstyrelselagen för Åland (1144/1991) måste systemet med inmatningspris anses vara en fråga som ingår i landskapets lagstiftningsbehörighet enligt 18 §. Därför ska en elproducent inte ha rätt att få inmatningspriset, om kraftverket ligger i landskapet Åland. Enligt 2 § i självstyrelselagen omfattar landskapet det område som när självstyrelselagen träder i kraft hör till landskapet samt det territorialvatten som enligt gällande stadganden om gränserna för Finlands territorialvatten omedelbart ansluter sig till detta område. Grundlagsutskottet konstaterade redan 2010 i sitt utlåtande till ekonomiutskottet att självstyrelselagen inte ställer några hinder för att betala ut stöd enligt den föreslagna lagen till kraftverk på Åland, utan det är fråga om en rent energipolitisk lösning och riket och landskapet tillsammans kan komma överens om att skapa ett system för stöd till kraftverk på Åland och ansluta Åland till det system med inmatningspris som förslogs i den aktuella regeringspropositionen.

Trots att Ålandsdelegationen, justitieministeriet och grundlagsutskottet alla i sina utlåtanden konstaterat att det var möjligt, begärde arbets- och näringsministeriet under 2012 ytterligare ett utlåtande av justitiekansler, som också konstaterade att inga hinder förelåg. Frågan har behandlats och diskuterats under tre näringsministrar, statsminister Jyki Katainen lyfte ärendet till statsministerns kansli och nu var det slutligen juristen näringsminister Jan Vapaavuori som såg till att propositionen lämnades. Man har konstaterat att den politiska viljan finns, men att de praktiska problemen måste lösas, vilket har varit ett krävande och tålamodsprovande arbete för alla inblandade. Under tiden har man på Åland berett den åländska lagstiftning som krävs för att detta skall kunna genomföras.

Den 27.11.2014 lämnade näringsministeriet slutligen sin proposition till riksdagen med förslag till lag om villkoren för deltagande i kostnaderna för produktionsstödet för el som produceras vid vissa vindkraftverk som byggs i landskapet Åland, ärendet remitterades till ekonomiutskottet som begärde utlåtande av grundlagsutskottet. Det är detta utlåtande som blev klart idag. Under beredningen har utskottet resonerat kring olika frågor i samband med lagen, som till exempel administrationen och tillsynen. Den aktuella lagen gäller bara de vindkraftsprojekt som nämns i bilagan till propositionen, men det utesluter inte att man gällande framtida projekt på liknande sätt gör en överenskommelse.

- Det är fråga om något helt nytt, oprövad mark, Åland har behörigheten, men stödet betalas av staten, dock inte till landskapsregeringen utan direkt till vindkraftbolagen, jag är lättad över att denna långa process äntligen är i hamn, säger riksdagsledamot Elisabeth Nauclér efter mötet i grundlagsutskottet och konstaterar att också de sakkunniga som hörts i utskottet varit eniga om att detta är möjligt. Detta är ett av de svåraste ärenden som varit i grundlagsutskottet under min tid där .

Närmare information ger riksdagsledamot Elisabeth Nauclér, 050 512 1984

Ovan nämnda propositioner och utlåtanden finns på riksdagens hemsida www.riksdagen.fi

Dagens utlåtande publiceras då det översatts.

Kontaktperson: Riksdagsledamot Elisabeth Nauclér, 050 512 1984
 
 Rubriker 

<

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord