Tidigare nyheter från Ålands landskapsregeringen

Information om rättsläget inom socialvården
Landskapsregeringen har sammanställt information om rättsläget inom socialvården som publiceras på regeringens webbplats. Behovet av information är stort eftersom socialvårdslagen (FFS 710/1982) förblir tillämplig på Åland genom blankettlagstiftning trots att en ny socialvårdslag från och med den 1 april 2015 träder i kraft i riket. Dessutom träder den 31 mars 2015 ny landskapslagstiftning om familjehem i kraft.
 

Landskapsregeringen har publicerar ett dokument ”Landskapslagstiftningen om socialvården med bibehållen tillämpning av socialvårdslagen (FFS 710/1982) fr.o.m. 1 april 2015" med en beskrivning och bedömning av rättsläget på allmän nivå. Dokumentet innehåller allmän information om lagstiftningsbehörigheterna och blankettlagstiftningstekniken, men också i någon mån nya rättsliga bedömningar.

Läs dokumentet LANDSKAPSLAGSTIFTNINGEN OM SOCIALVÅRDEN MED BIBEHÅLLEN TILLÄMPNING AV SOCIALVÅRDSLAGEN (FFS 710/1982) FR.O.M. 1 APRIL 2015 (pdf som öppnas i nytt fönster)

Strävan är att tillmötesgå allmänhetens behov av lättillgänglig information om rättsläget och att svara på de frågor som ställts av kommunerna och andra berörda. Eftersom alla frågeställningar som kan uppkomma vid bedömningen av vilken rikslagstiftning som ska tillämpas enligt landskapets blankettlagar inte förutses i dokumentet, beskriver landskapsregeringen i hur berörda myndigheter och organisationer bäst får stöd av landskapsregeringen i bedömningen av konkreta lagvalsfrågor. Informationen på webbplatsen kan vid behov kompletteras efterhand med ytterligare bedömningar som föranleds av frågorna.

Landskapslagstiftning om familjehem i kraft

Landskapslag om tillämpning av familjevårdarlagen (2015:18) träder i kraft den 31 mars 2015. Det är frågan om ett tillämpliggörande av familjevårdarlagen (312/1992) på Åland med relativt betydande avvikelser. Familjevårdarlagen upphävs den 1 april 2015 i riket, då en familjevårdslag träder i kraft. Den nya rikslagen innehåller inga omfattande förbättringar, men ändrar dock definitionen av familjevård. Den definitionen, enligt vilken familjevård även kan ordnas utanför ett privathem, är alltså inte tillämplig på Åland. Det är fortfarande definitionerna om familjehem och familjevård i socialvårdslagen (FFS 710/1982) som ska tillämpas på Åland.

Ändringar i några andra speciallagar inom socialvården

Enligt det lagförslag 7/2014-2015 som nu behandlas i lagtinget föreskrivs uttryckligen att de ändringar som antogs av riksdagen i sju andra socialvårdslagar, i samband med den nya socialvårdslagen, inte ska tillämpas på Åland. I landskapets blankettlagar införs bestämmelser enligt vilka dessa ändringar inte tillämpas, trots att ändringar i rikslagstiftningen, som huvudregel, enligt blankettlagarna blir tillämpliga på Åland.

De lagar lagförslaget handlar om berör handikapp, klientavgifter, utkomstsstöd, klientens ställning, privat socialvård och barnskydd. Ändringarna i barnskyddslagen är betydande, medan övriga ändringar är av mer teknisk karaktär. I huvudsak hänvisningar uppdaterar hänvisningar i lagarna så att de hänvisar till nya socialvårdslagen, som ju inte är tillämplig på Åland.

Förfarandet för registrering av barnskyddsärenden ändras inte

Ändringarna i barnskyddslagen är omfattande, men blir i huvudsak inte tillämpliga på Åland, inte ens före lagarna som nu behandlas i lagtinget träder i kraft. Ändringarna har ett direkt samband med den nya socialvårdslagen som inte är tillämplig på Åland. Det kan därför anses följa av blankettlagen om barnskydd att bestämmelserna inte blir tillämpliga på Åland fast de träder i kraft i riket. Därför tillämpas fortsättningsvis samma förfarandebestämmelser gällande registrering av barnskyddsärenden på Åland, trots att ett nytt förfarande införs i riket.

I många fall är ändringarna precisering av barnskyddslagens bestämmelser till förmån för barnets rättigheter. Trots att bestämmelserna inte är tvingande på Åland är det möjligt för kommunerna att beakta dessa förtydliganden vid handläggningen av barnskyddsärenden.

Den utökade anmälningsplikten enligt ändringarna av barnskyddslagen blir, i kraft av riksbehörighet, tillämplig på Åland.

Rättelseyrkande kan fortfarande tillämpas inom socialvården

Landskapsregeringen har ytterligare bedömt frågan om hur bestämmelserna om rättelseyrkande och besvär i socialvårdslagen ska tolkas fr.o.m. den 1 april 2015. Landskapsregeringen bedömer att det är möjligt, trots den informationen som tidigare getts till kommunerna, att fortsättningsvis tillämpa bestämmelserna om rättelseyrkande, även innan de lagar som nu behandlas i lagtinget trätt i kraft.

 

Ytterligare information:

Carina Aaltonen, socialminister

Tel. +358 18 25 373 eller +358 40 564 5102, carina.aaltonen[at]regeringen.ax

Anna Ritamäki-Sjöstrand, extra lagberedare

Tel. +358 18 25 467, anna.ritamaki-sjostrand[at]regeringen.ax

 

Kontaktperson: Se ovan
 
 Rubriker 

<

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord