Finansiering

Nedan hittar du en sammanställning av de finansieringsbidrag som Näringsavdelningen ansvarar för.
 

Finansieringsmöjligheter inom företagande

Näringsavdelningen kan bevilja stöd till företag eller personer som vill utveckla eller expandera sitt företag.
 
Finansieringsmöjligheter finns för:

– Enskild näringsidkare

– Kommanditbolag

– Öppet bolag

– Aktiebolag

– Andelslag

– Övriga samfund

 

Ovanstående kan söka finansiering för:

– Investeringar

– Produktutveckling

– Marknadsföring och internationalisering

– Verksamhet belägen i skärgårdskommunerna.
- Utvecklingsstöd (konsultcheckar)
 
Förutom företagsstöd finns även finansiering för:
– Internationella utvecklingsprojekt
– Rådgivnings-, kurs- och utbildningsverksamhet
 
Observera också att det finns EU-bidrag att söka för företagare, organisationer och övriga aktörer. För mer information om dessa bläddra ner till "Finansieringsmöjligheter genom EU-program 2007-2013".
  
Vill du veta mer besök Näringsavdelningen, allmänna byråns hemsida här.
 
 
Finnvera Abp
 
Finnvera Abp är statens specialfinansieringsbolag, som erbjuder finansieringstjänster till finländska företag i form av olika lån, borgen och exportgarantier. Landskapsregeringen har ett samarbetsavtal med Finnvera Abp som möjliggör även för åländska företag att söka olika former av finansiering. Om ett åländskt företag vill ansöka om finansiering från Finnvera Abp skall de kontakta Ålands landskapsregering för att där få det särskilda förord som krävs för att få ansöka om finansiering från Finnvera Abp.
 
Vill du veta mer besök Finnvera Abps hemsida här.


 

Finansieringsmöjligheter inom jordbruk

 

Stödmöjligheter finns för:

 • Aktiva aktörer inom jordbrukssektorn, både enskilda och olika former av sammanslutningar.

Stöd kan ges i form av:

 • Räntestöd
 • Nationellt investeringsstöd 

Observera också att det finns EU-bidrag att söka för företagare, organisationer och övriga aktörer. För mer information om dessa bläddra ner till "Finansieringsmöjligheter genom EU-program 2007-2013"

 

Vill du veta mer besök Näringsavdelningen, jordbruksbyråns hemsida här.

 

Finansieringsmöjligheter inom fiskeri

 

Inom fiskeri kan finansiering fås för: 

 • Främjande av infrastruktur, marknadsföring och strukturpolitik (transport- och uppsamlingsstöd)
 • Övrigt understödande av fiskerinäringen (rådgivning)

Observera också att det finns EU-bidrag att söka för företagare, organisationer och övriga aktörer. För mer information om dessa bläddra ner till "Finansieringsmöjligheter genom EU-program 2007-2013"

 

Vill du veta mer besök Näringsavdelningen, fiskeribyråns hemsida här.
 
 

Finansieringsmöjligheter inom skog

 

Stödmöjligheter finns för:

– enskild skogsägare alternativt flera skogsägare gemensamt.

 

Bidrag eller lån kan inte beviljas till kommuner, församlingar, bolag eller sammanslutningar vars syfte är att bedriva annan verksamhet än jord- och skogsbruk.

 

Stöd kan ges för följande skogsbruksåtgärder:

 • Markberedning
 • Skogsodling
 • Plant- och ungskogsvård
 • Andra beståndsvårdande åtgärder
 • Skydds- och iståndsättningsdikning
 • Byggande och grundförbättring av skogsbilväg
Vill du veta mer besök Näringsavdelningen, skogsbruksbyråns hemsida här.
 
 Observera också att det finns EU-bidrag att söka för företagare, organisationer och övriga aktörer. För mer information om dessa bläddra ner till "Finansieringsmöjligheter genom EU-program 2007-2013"
 
 

Finansieringsmöjligheter genom

EU-program

 

Perioden 2014-2020 kan du läsa om här

 

Perioden 2007-2013:

 
Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)
- En investering för framtiden
 
 
Projektfinansiering är möjlig för:
 • Privata företag
 • Offentliga aktörer
 • Andra aktörer i form av branschorganisationer, föreningar, förbund eller stiftelser.

Tänkbara projekt finns inom områdena:

 • Entreprenörsanda
 • Innovationer i små- och medelstora företag (SME)
 • Nya finansiella lösningar och företagskuvöser
 • Energieffektivitet/förnyelsebar energi (observera kommersialiseringskravet – vilket innebär att projektets målsättning ska vara att direkt eller indirekt skapa en ökad kommersialisering av såväl nya som redan existerande produkter och tjänster) 
 • Tillämpad forskning och teknikutveckling
 • Utveckling av Informations- och kommunikationsteknik (IKT)
 • Förprojektering

Programmet administreras av:Näringsavdelningen, allmänna byrån

För mer information – besök hemsidan här.
Europeiska socialfonden (ESF)
- En investering för framtiden

 Projektfinansiering är möjlig för:
 • Privata företag
 • Organisationer
 • Offentliga aktörer
Tänkbara projekt finns inom områdena:
 • Kompetensutveckling
 • Organisationsutveckling
 • Ökad sysselsättning
 • Integrering
Programmet administreras av: Utbildnings- och kulturavdelningen
För mer information - besök hemsidan här.
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)
- Europa investerar i landsbygden

Projektfinansiering är möjlig för:

 • Jordbruk
 • Skogsbruk
 • Livsmedelsförädling

Observera att projekt som syftar till etablering och utveckling av mikroföretag samt främjande av turistverksamhet riktar sig till AB, ÖB, KB, enskild näringsidkare eller annan juridisk person.

 

Tänkbara projekt kan finnas inom områdena:

 • Jord- och/eller skogsbrukssektorn
 • Livsmedels- och/eller förädlingsindustrin
 • Ökat entreprenörskap på landsbygden och i skärgården
Programmet administreras av:Näringsavdelningen, jordbruksbyrån
För mer information – besök hemsidan här.
 
 
Europeiska fiskerifonden (EFF)
- En satsning på hållbart fiskeri
 
 

Projektfinansiering är möjlig för:

 • Registrerade yrkes- och binäringsfiskare
 • Vattenbruksföretagare
 • Fiskförädlare, partihandlare
 • Enskild näringsidkare, sammanslutningar och bolag
 • Organisationer, kommuner, forskningsinstitut, offentliga organ/myndigheter

Tänkbara projekt kan finnas inom områdena:

 • Yrkes- och binäringsfiske
 • Vattenbruk
 • Förädling och partihandel
 • Åtgärder av gemensamt intresse såsom skydd och bevarande av fiskvandringsleder och lekområden, branschåtgärder, fiskehamnar och landningsplatser med mera.

Programmet administreras av:Näringsavdelningen, fiskeribyrån

För mer information – besök hemsidan här.
 
 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord


Finansieringsmöjligheter hos Näringsavdelningen
Ålands teknologi Centrum
Ålands utvecklings ab
Finnvera
Ålands försöksstation
Ålands landsbygdscentrum