FISKE- OCH FISKEVATTENVÅRDEN PÅ ÅLAND

Eutrofiering av havsmiljön, utsläpp av skadliga ämnen, nya farleder och ökad fartygs- och småbåtstrafik samt ökade fritidsaktiviteter kan inverka ogynnsamt på fisket och fiskens reproduktion och uppväxt.

I den åländska skärgården med vikar och sund finns goda förutsättningar för många fiskarters reproduktion. Men olika former av exploatering kan dock på kort tid förstöra viktiga lekområden. Fiskeribyrån har med början år 2009 för avsikt att inventera och föra register över lekområden för bl.a. gädda och abborre. På så sätt finns möjlighet att undvika att viktiga lekområden förstörs.
 
Byrån har i samarbete med miljöbyrån och Husö biologiska station tagit fram ett informationsblad om grunda strandområdens och havsvikars betydelse som lekområden för fisk. Informationsbladet kan laddas ner här.
 
Fiskeribyrån kan även delta i finansieringen av restaureringar av lekområden.
 
Fiskevården på Åland sköts av vattenägarna och landskapsregeringen, främst genom utplanteringar av fiskyngel och restaurering av lekområden. Utplanteringar stärker fiskbestånden och befrämjar sålunda yrkes- och fritidsfisket. En stor del av den utplanterade fisken kläcks och uppföds vid landskapsregeringens fiskodling, Guttorp.
 
Fiskevård handlar också om att följa med beståndsstorleken för olika arter. Det görs med hjälp av provfisken.