STÖDFORMER FÖR FISKERINÄRINGEN  

Landskapsregeringens stöd till fiskerinäringen beviljas utgående från befintlig lagstiftning och följande styrdokument:


Åtgärdshelheter eller sektorer av branschen som ingår i strukturprogrammet nedan:

 • Definitivt upphörande av fiskeriverksamhet
 • Tillfälligt upphörande av fisket
 • Investeringar ombord på fiskefartyg samt selektivitet
 • Småskaligt kustfiske
 • Socio-ekonomisk kompensation
 • Vattenbruk
 • Fiskförädling, handel och beredning
 • Gemensamma branschåtgärder
 • Skydd och bevarande av den akvatiska floran och faunan
 • Fiskehamnar, mottagnings-, uppsamlings-, och landningsplatser för fisk
 • Marknadsbefrämjande åtgärder
 • Pilotprojekt
 • Hållbar utveckling av fiskeområden (jfr Leader) 

Landskapsregeringen har även möjlighet att bevilja vissa stöd vilka finansieras över landskapets normala årsbudget:

 • landskapsandel för fiskeriförsäkringsersättningar
 • främjande av infrastruktur, marknadsföring och strukturpolitik (transport och uppsamling)
 • rådgivningsverksamhet
HUR MAN SÖKER STÖD

Landskapsregeringens stöd till Fiskerinäringen beviljas utgående från befintlig lagstiftning, EU:s regelverk för statsstöd, landskapets årliga budget samt av landskapsregeringen utfärdade principer.
 

VEM

- kan beviljas finansiering?

 • Juridisk person, enskild näringsidkare (ej pension) "undantag Toleransstöd för Säl" eller, ÖB, KB, AB, andelslag, fiskelag, sammanslutningar, kommuner
 • Fast driftsställe på Åland (Undantag stöd för forskining eller motsvarande)
 • Näringsrätt (information kring näringsrätt hittar du på kansliavdelningens sidor)
 • Förutsättningar för lönsam verksamhet, får inte vara ett företag i svårigheter

FÖR VAD

- beviljas finansiering?

Huvudregel du som företag expanderar eller utvecklar. Ersättningsinvesteringar (undantag kommunala eller allm.nyttiga investeringar, samt om det rör sig om betydande tekniska innovationer) och driftsstöd/kostnader omfattas inte.

Åtgärderna innefattar idag:

 • Produktutveckling
 • Investering
 • Marknadsföring
 • Åtgärder i skärgården, främst- is o kyllager
 • Utvecklingsstöd
 • Stöd via Leader r.f. (KAG) för allm. ändamål
 • Du kan läsa mer om de olika stödformer som fiskerbyrån administrerar nedan:
 
Principer antagna 15.11.2009
 

Observera att du aldrig kan förvänta dig att få hela din investering/ ditt projekt finansierad, utan om ditt företag kan beviljas stöd för ett projekt eller en investering måste du fortfarande ordna med minst hälften, ofta mer i egen finansiering.

Nivån på det stöd som landskapsregeringen kan bevilja ditt företag varierar för privata investeringar med en utvecklingsplan 40 %, allmännyttiga åtgärder kan stödas t.o.m. 100 % men 90 % är en utarbetad praxis och gäller hela Åland. 

 
HUR

- söker man finansiering?

Inför en ansökan måste du noga förbereda dig. Landskapsregeringen kommer inte att bevilja dig stöd utan att veta vad du ska göra, hur du ska göra det och hur resten av kapitalbehovet ska finansieras.

För din hjälp finns:

 • Färdiga blanketter finns under blanketter eller på fiskribyråns startsida.
 • Kontakta fiskeriinspektör, Ulf Lindvik eller byråchef Jenny Eklund-Melander tel: 018-25000, epost fornamn.efternamn[at]regeringen.ax, boka gärna besök
 • Rådgivning, via branschorganisationerna Ålands Fiskare r.f. eller Ålands Fiskodlarförening r.f. 

 

EU-finansiering

Andra aktörer än företag såsom offentliga sektorn, föreningar och organisationer kan beviljas EU-stöd eller EU-bidrag, vilket är pengar som avsatts i olika fonder och program. Nuvarande programperiod gäller perioden 2007-2013 och fiskeribyrån administrerar stöd inom ramen för Europeiska fiskerifonden (EFF). Programmen utgör en finansieringsform där EU:s finansiering är en medfinansiering. och uppdelningen är 50/50.

Läs mer om den EU finansiering som finns på Åland enligt ovan. STÖDFORMER
 

DET FINSTILTA

De bidrag som landskapsregeringen erbjuder har en marknadskompletterande, miljöförbättrande- kvalitetförbättrande- åtgärder och ska inte konkurrera med privata aktörer som erbjuder finansiering. Att söka finansiering på den privata marknaden kan därför upplevas vara både enklare och effektivare då stöd som landskapregeringen beviljar är förknippade med en viss byråkrati, du är tex skyldig att redovisa vad du har använt pengarna till, att målet med stödet har uppfyllts och att du i övrigt följt de villkor som finns uppställda i ditt finansieringsbeslut.
 
Ytterligare nationella stöd endast från LR finns för uppsamling av fisk, fiskefartygsförsäkringar