Ålands Mål 3- program 2000-2006

Mål  3
I det godkända  programdokument för Mål 3 kan du läsa mer om programmets övergripande målsättning, strategi och förväntat resultat.

För att närmare beskriva hur programmet skall genomföras finns ett   programkomplement för Mål 3 som närmare beskriver de olika åtgärderna i programmet, urvalskriterier och vilken typ av aktiviteter som kan understödas.

 

Kommissionen godkände den 27 september 2000 Ålands Mål 3-program.

I programmet konstateras att allt fler vuxna ålänningar är i behov av utbildning. Landskapsregeringens avsikt är att tillsammans med Europeiska socialfonden inom de närmaste åren satsa mer resurser på vuxenutbildning.  Lärandeprocesser är något som pågår hela tiden. Det är dessutom en av de saker som du själv kan påverka. Men utan stöd från sin arbetsplats kan det i praktiken vara väldigt svårt att utveckla sin kompetens, vilket på sikt är dåligt, inte bara för en själv, utan också för ens arbetsgivare.

Utbildningsnivå och kompetens är strategiska nyckelord när det gäller att utveckla näringslivet. Än så länge är detta emellertid delvis outvecklat på Åland. I likhet med andra regioner behöver man även här ha möjlighet till omskolning, fortbildning och till och med vidareutbildning på högre nivå för vuxna i arbetslivet. Detta är möjligt eftersom undervisningsväsendet enligt självstyrelselagen hör till Ålands kompetensområde. Ålänningarna har alltså möjlighet att föra en egen utbildningspolitik på det sätt som bäst motsvarar det åländska samhällets behov.  KRUT ska sätta fart på ditt lärande för att höja din kompetens.

Den övergripande målsättningen med Mål 3-programmet är att stärka arbetsplatsernas konkurrenskraft genom en kompetent och flexibel arbetskraft och -organisation. Samtidigt är målet att minska klyftan mellan befolkningens kompetensprofil och den efterfrågade kompetensen och i förlängningen skapa attraktiva arbetsplatser för utbildad personal. Målsättningen är även att minska grupperna som riskerar marginalisering på arbetsmarknaden.

Utvecklingsstrategin är därmed att utveckla system för och tillhandahålla kompetenshöjning inom ramen för begreppet livslångt lärande och stöda arbetsplatsrelaterad utbildning samt befrämja social sammanhållning. Mål 3-programmets utvecklingsstrategi innehåller således två huvudinriktningar; kompetenshöjning och social sammanhållning.

Under år 2005 genomfördes en revision av halvtidsutvärdering av programmet. Mal_3_uppdaterad_halvtidsutvardering.DOC Reviderad halvtidsutvärdering

Kontakta Utbildnings- & kulturavdelningen för närmare information, tel. 25 000.